Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci37
 • absolwenci11
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • naukowe46
 • sportowe14
 • artystyczne18
 • socjalne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie6
 • mazowieckie2
 • podkarpackie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa10
 • firma5
 • instytucja rządowa4
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Stowarzyszenia Przyjaciele WOiAK Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

organizator:

Stowarzyszenie Przyjaciele WOiAK UP w Poznaniu

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2018

Stypendia Stowarzyszenia Przyjaciele WOiAK Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 1. Stypendia fundowane są dla studentów I roku studiów w roku akademickim 2018/2019, w maksymalnej liczbie 3.
 2. Źródłem finansowania stypendiów są środki finansowe pozyskane przez Stowarzyszenie. W przypadku braku środków finansowych na koncie bankowym Stowarzyszenia wypłata stypendiów może zostać wstrzymana, co nie stanowi podstawy do ubiegania się o ewentualne roszczenia z tego tytułu.
 3. Warunkiem uzyskania stypendium jest złożenie wniosku do Zarządu Stowarzyszenia (Poznań, ul. Dąbrowskiego 159) wraz z udokumentowanym oświadczeniem o dochodach w terminie do 31 października 2018 roku. Składając wniosek o stypendium student podpisuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 4. Stypendia ufundowane zostaną studentom o najwyższej średniej ocen na świadectwie maturalnym, określonej na podstawie listy rankingowej kandydatów opracowanej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną po spełnieniu kryterium dochodowego w rodzinie. Dochód na osobę w rodzinie ubiegającego się o stypendium nie może przekroczyć 0,7 najniższego wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w bieżącym roku (tj. 0,7 x 2100 PLN= 1470 PLN). Ustalając dochód nie wlicza się świadczenia wychowawczego przyznawanego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z 11 lutego 2016r. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia, decyzje lub orzeczenia o wysokości dochodów z poszczególnych źródeł (nie uwzględnia się druku PIT 4). Stypendia zostaną przyznane studentom w największym stopniu spełniającym założone kryteria.
 5. Złożone wnioski o udzielenie stypendium rozpatruje Zarząd Stowarzyszenia. Decyzje o przyznaniu stypendium podejmowane są większością głosów, w terminie do końca listopada br., ze spłatą od 1 października br. Czas otrzymywania stypendium to 10 miesięcy, licząc od 1 października br.
 6. Miesięczna kwota stypendium dla każdego studenta wynosi 1000 PLN brutto i przelewana jest na konto bankowe stypendysty w pierwszym dniu roboczym danego miesiąca.
 7. Osoba otrzymująca stypendium wyraża zgodę na podanie swoich danych osobowych oraz wizerunku do publikacji w przekazie zarówno prasowym, jak i elektronicznym.
 8. Stypendyści zobowiązani są do informowania Zarządu Stowarzyszenia, w terminie 7 dni od daty zaistnienia, o zaprzestaniu studiów na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Stypendyści zobowiązani są do zwrotu nienależnie otrzymanych stypendiów. Stypendium jest nienależne jeżeli zostało wypłacone po zaprzestaniu studiów przez stypendystę lub uzyskane zostało na podstawie nieprawdziwych danych.
 9. W momencie przerwania przez studenta nauki w formie urlopu dziekańskiego lub zdrowotnego, wstrzymana zostaje wypłata stypendium do momentu ponownego rozpoczęcia nauki. Zarząd Stowarzyszenia zastrzega sobie możliwość kontynuowania wypłacania stypendium, gdy zaistniała sytuacja losowa, będąca przyczyną przerwania nauki.
 10. W sytuacji rezygnacji ze studiów przez studenta lub skreślania z listy studentów z winy studenta, następuje natychmiastowe wstrzymanie wypłat, bez prawa  do ewentualnych roszczeń.
 11. Stypendium zostaje odebrane w sytuacji nie przestrzegania przez stypendystę warunków zawartych w niniejszej uchwale.
 12. Zarząd Stowarzyszenia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale ostateczne decyzje podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Decyzje Zarządu są ostateczne i nie przysługują od nich odwołania.
 14. Osoby ubiegające się o stypendium podpisują oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązującymi zasadami ich przyznawania.

Informacje pochodzą ze strony woak.up.poznan.pl

Kontakt

Stowarzyszenie „Przyjaciele Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
Poznań