Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie27
 • studenci37
 • absolwenci11
 • doktoranci4
 • naukowcy3
 • inni28
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe23
 • artystyczne16
 • socjalne2
 • naukowe16
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie9
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie3
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie1
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia5
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa5
 • samorząd31
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Stowarzyszenia Autorów i Wydawców SAiW Copyright Polska

organizator:

SAiW Copyright Polska

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2021

Stypendia Stowarzyszenia Autorów i Wydawców SAiW Copyright Polska

Zarząd Stowarzyszenia Autorów i Wydawców SAiW Copyright Polska postanowił o rozpoczęciu w roku 2021 dwóch programów stypendialnych dla studentów i doktorantów zajmujących się problematyką ochrony własności intelektualnej.

W 2021 r. programy stypendialne dotyczyć będą następująco określonych dziedzin:

 1. Prawo autorskie i prawa pokrewne, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorowego zarządzania tymi prawami;
 2. Odpowiedzialność pośredników internetowych, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań prowadzenia działalności wydawniczej w środowisku cyfrowym.

W ramach każdego z programów stypendialnych, ustanowiono po dwa indywidualne stypendia, tj. po jednym dla studenta ostatniego roku studiów magisterskich na kierunku prawo i dla doktoranta w dziedzinie nauk prawnych, które zostaną sfinansowane ze środków potrąconych przez Stowarzyszenie na cele wskazane w Regulaminie działalności o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym

Zarząd określa następujące ramy prawne obu programów stypendialnych:

 •  wysokość pojedynczego stypendium:
  2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto miesięcznie przez 9 miesięcy (X-VI) roku akademickiego 2021/2022.
 •  tryb przyznania stypendium:

Komisja Stypendialna, wyłoniona przez Zarząd Stowarzyszenia z grona ekspertów, oceni zgłoszenia kandydatów dokonanych na formularzu zgłoszeniowym – którego wzór załączono do niniejszego ogłoszenia i doręczonych Stowarzyszeniu w formie pisemnej do dnia 31.10.2021 wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia naukowe wskazane w zgłoszeniach.

 •  szczegółowe zasady przyznawania stypendium:

1. Stypendium jest przyznawane w każdym programie jednemu studentowi studiów magisterskich na kierunku prawo i jednemu doktorantowi w dziedzinie nauk prawnych, którzy złożyli poprawne pod względem formalnym zgłoszenia w wymaganym terminie i uzyskali najwyższą sumaryczną liczbę punktów odpowiednio wśród studentów i doktorantów, przyznanych im przez Komisję Stypendialną za poszczególne elementy merytoryczne zgłoszenia, przy czym stypendium nie może zostać przyznane osobom pozostającym z członkami Komisji Stypendialnej w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia ani osobom będącym magistrantami lub doktorantami członków Komisji Stypendialnej;

2. Wraz ze złożeniem wniosku o przyznanie stypendium wnioskodawca zobowiązuje się, że w razie uzyskania stypendium dostarczy do Stowarzyszenia w terminie 3 miesięcy od zakończenia pobierania stypendium treść swojej pracy magisterskiej lub doktorskiej do wglądu, a w jej braku w ww. terminie – treść jej istniejących rozdziałów – w celu podjęcia przez Stowarzyszenie decyzji co do wydania artykułu na ten temat. W razie podjęcia przez Stowarzyszenie takiej decyzji, stypendysta opracuje wskazany przez Stowarzyszenie tekst zgodny z tematem pracy w formie artykułu w formacie (objętość, rodzaj tekstu – dziennikarski, naukowy, popularnonaukowy itp.) wskazanym przez Stowarzyszenie i udzieli Stowarzyszeniu nieodpłatnej licencji niewyłącznej na rozpowszechnianie opracowanego tekstu na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w ramach działalności Stowarzyszenia, w szczególności w ramach jego działalności edukacyjnej. Stypendysta i Stowarzyszenie mogą w razie możliwości lub potrzeby zdecydować wspólnie o szerszym zakresie współpracy wydawniczej niż wynikający ze zdania poprzedzającego, np. o publikacji całej pracy czy jej fragmentów.

Kryteria oceny zgłoszeń przez grono ekspertów:

Komisja Stypendialna, oceniając poszczególne zgłoszenia, przyznaje punkty za zgłoszone i udokumentowane osiągnięcia naukowe wedle następującej punktacji:

 • Konspekt pracy magisterskiej lub doktorskiej odnoszącej się do dziedziny, w której przyznawane jest stypendium: od 0 do 20 pkt
 • Wydane publikacje naukowe dotyczące prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskiego: (tytuł publikacji, data i miejsce wydania): od 1 do 5 pkt za każdą publikację,
 • Czynny udział w konferencji naukowej dotyczącej prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności autorskiego: (data, miejsce, nazwa konferencji, tytuł referatu): od 1 do 3 pkt za każdą konferencję,
 • Wyniki osiągnięte na prawniczych studiach magisterskich, tj. średnia ocen ze studiów magisterskich (w wypadku trwających studiów – ze wszystkich dotychczas ukończonych lat tych studiów).

Wzory zgłoszeń zamieszczone na stronie organizatora dla obu programów stypendialnych mają taki sam zakres, różniąc się jedynie odwołaniem się w poszczególnym zgłoszeniu do wskazanego programu stypendialnego, w którym wnioskodawca składa zgłoszenie.

Informacje pochodzą ze strony: copyrightpolska.pl

Inne oferty stypendiów dla studentów dostępne są w naszej wyszukiwarce.

Kontakt

SAiW Copyright Polska
ul. Krupnicza 12/6
31-123 Kraków
tel. 12 429 39 29
biuro@copyrightpolska.pl
www.copyrightpolska.pl