Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci30
 • absolwenci11
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne10
 • naukowe14
 • inne4
 • sportowe16
 • socjalne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie10
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie2
 • opolskie2
 • podkarpackie2
 • podlaskie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa5
 • samorząd25
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Stowarzyszenia Autorów i Wydawców SAiW Copyright Polska 2023

organizator:

SAiW Copyright Polska

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2023

Stypendia Stowarzyszenia Autorów i Wydawców SAiW Copyright Polska 2023

Zarząd Stowarzyszenia Autorów i Wydawców SAiW Copyright Polska (dalej jako: Stowarzyszenie), działając na podstawie § 12 ust. 2 Regulaminu określającego zasady prowadzenia działalności o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym przez Stowarzyszenie, postanowił o rozpoczęciu w roku 2023 dwóch programów stypendialnych dla studentów i doktorantów zajmujących się problematyką ochrony własności intelektualnej.

W 2023 r. programy stypendialne dotyczyć będą następująco określonych dziedzin:

 1.  Prawo autorskie i prawa pokrewne, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorowego zarządzania tymi prawami;
 2. Nowe rozwiązania wykorzystywania treści w dyrektywie w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym – szanse i zagrożenia

W ramach każdego z programów stypendialnych, o których mowa w pkt. I – II niniejszej uchwały, ustanawia się po dwa indywidualne stypendia, tj. po jednym dla studenta ostatniego roku studiów magisterskich na kierunku prawo i dla doktoranta w dziedzinie nauk prawnych, które zostaną sfinansowane ze środków potrąconych przez Stowarzyszenie na cele wskazane w Regulaminie działalności. W razie niezgłoszenia się w danym programie stypendialnym żadnego kandydata na danym poziomie studiów (żadnego doktoranta lub żadnego studenta ostatniego roku studiów magisterskich), Stowarzyszenie może, przy uwzględnieniu opinii Komisji Stypendialnej, przyznać dodatkowe stypendium/a w drugim programie stypendialnym, przy czym ilość wszystkich przyznanych stypendiów w sumie nie może przekroczyć czterech.

Zarząd określa następujące ramy prawne obu programów stypendialnych:

 • wysokość pojedynczego stypendium:
  3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie przez 9 miesięcy (X-VI) roku akademickiego 2023/2024.
 • tryb przyznania stypendium:

Komisja Stypendialna, wyłoniona przez Zarząd Stowarzyszenia z grona ekspertów, oceni zgłoszenia kandydatów dokonanych na formularzu zgłoszeniowym – którego wzór załączono do niniejszego ogłoszenia –
i doręczonych Stowarzyszeniu w formie pisemnej do dnia 30.09.2023
wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia naukowe wskazane w zgłoszeniach.

 • szczegółowe zasady przyznawania stypendium:

 

 1. Stypendium jest przyznawane w każdym programie jednemu studentowi studiów magisterskich na kierunku prawo i jednemu doktorantowi w dziedzinie nauk prawnych, którzy złożyli poprawne pod względem formalnym zgłoszenia w wymaganym terminie i uzyskali najwyższą sumaryczną liczbę punktów odpowiednio wśród studentów i doktorantów, przyznanych im przez Komisję Stypendialną za poszczególne elementy merytoryczne zgłoszenia, przy czym stypendium nie może zostać przyznane osobom pozostającym z członkami Komisji Stypendialnej w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia ani osobom będącym magistrantami lub doktorantami członków Komisji Stypendialnej;
 2. Wraz ze złożeniem wniosku o przyznanie stypendium wnioskodawca zobowiązuje się, że w razie uzyskania stypendium dostarczy do Stowarzyszenia w terminie 3 miesięcy od zakończenia pobierania stypendium treść swojej pracy magisterskiej lub doktorskiej do wglądu, a w jej braku w ww. terminie – treść jej istniejących rozdziałów – w celu podjęcia przez Stowarzyszenie decyzji co do wydania artykułu na ten temat. W razie podjęcia przez Stowarzyszenie takiej decyzji, stypendysta opracuje wskazany przez Stowarzyszenie tekst zgodny z tematem pracy w formie artykułu w formacie (objętość, rodzaj tekstu – dziennikarski, naukowy, popularnonaukowy itp.) wskazanym przez Stowarzyszenie i udzieli Stowarzyszeniu nieodpłatnej licencji niewyłącznej na rozpowszechnianie opracowanego tekstu na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w ramach działalności Stowarzyszenia, w szczególności w ramach jego działalności edukacyjnej. Stypendysta i Stowarzyszenie mogą w razie możliwości lub potrzeby zdecydować wspólnie o szerszym zakresie współpracy wydawniczej niż wynikający ze zdania poprzedzającego, np. o publikacji całej pracy czy jej fragmentów.

Kryteria oceny zgłoszeń przez grono ekspertów:

Komisja Stypendialna, oceniając poszczególne zgłoszenia, przyznaje punkty za zgłoszone i udokumentowane osiągnięcia naukowe wedle następującej punktacji, z dokładnością do 0,5 pkt:

 • Konspekt pracy magisterskiej lub doktorskiej odnoszącej się do dziedziny, w której przyznawane jest stypendium:
  od 0 do 20 pkt
 • Wydane publikacje naukowe dotyczące prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskiego: (tytuł publikacji, data i miejsce wydania):
  od 1 do 5 pkt za każdą publikację,
  *przy czym za każdą publikację dotyczącą prawa autorskiego punktacja liczona jest podwójnie
 • Czynny udział w konferencji naukowej dotyczącej prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności autorskiego: (data, miejsce, nazwa konferencji, tytuł referatu):
  od 1 do 3 pkt za każdą konferencję,
  *przy czym za każdą konferencję dotyczącą prawa autorskiego punktacja liczona jest podwójnie
 •  Wyniki osiągnięte na prawniczych studiach magisterskich, tj. średnia ocen ze studiów magisterskich (w wypadku trwających studiów – ze wszystkich dotychczas ukończonych lat tych studiów):
  *do punktów uzyskanych przez wnioskodawcę w ramach pkt i) – iii) dodaje się liczbę punktów odpowiadającą średniej ze studiów magisterskich.

Wzór zgłoszeń do programów stypendialnych:

Wzory zgłoszeń zamieszczone poniżej dla obu programów stypendialnych mają taki sam zakres, różniąc się jedynie odwołaniem się w poszczególnym zgłoszeniu do wskazanego programu stypendialnego, w którym wnioskodawca składa zgłoszenie.

W wypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: stypendia@copyrightpolska.pl

Informacje pochodzą ze strony: copyrightpolska.pl

Inne oferty stypendiów dla studentów dostępne są w naszej wyszukiwarce.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

SAiW Copyright Polska
ul. Nowogrodzka 62b/8
02-002 Warszawa Kraków
tel. 12 429 39 29
stypendia@copyrightpolska.pl
www.copyrightpolska.pl