Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne29
 • socjalne9
 • sportowe24
 • naukowe80
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Stowarzyszenia Autorów i Wydawców SAiW Copyright Polska 2022

organizator:

SAiW Copyright Polska

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2022

Stypendia Stowarzyszenia Autorów i Wydawców SAiW Copyright Polska 2022

Zarząd Stowarzyszenia Autorów i Wydawców SAiW Copyright Polska postanowił o rozpoczęciu w roku 2022 dwóch programów stypendialnych dla studentów i doktorantów zajmujących się problematyką ochrony własności intelektualnej.

W 2022 r. programy stypendialne dotyczyć będą następująco określonych dziedzin:

 1. Prawo autorskie i prawa pokrewne, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorowego zarządzania tymi prawami;
 2. Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych w modelach świadczenia usług, w tym na żądanie, w środowisku chmurowym (cloud computing)

W ramach każdego z programów stypendialnych, ustanawia się po dwa indywidualne stypendia, tj. po jednym dla studenta ostatniego roku studiów magisterskich na kierunku prawo i dla doktoranta w dziedzinie nauk prawnych, które zostaną sfinansowane ze środków potrąconych przez Stowarzyszenie na cele wskazane w Regulaminie działalności. W razie niezgłoszenia się w danym programie stypendialnym żadnego kandydata na danym poziomie studiów (żadnego doktoranta lub żadnego studenta ostatniego roku studiów magisterskich), Stowarzyszenie może, przy uwzględnieniu opinii Komisji Stypendialnej, przyznać dodatkowe stypendium/a w drugim programie stypendialnym, przy czym ilość wszystkich przyznanych stypendiów w sumie nie może przekroczyć czterech.

Zarząd określa następujące ramy prawne obu programów stypendialnych:

 • wysokość pojedynczego stypendium:
  2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto miesięcznie przez 9 miesięcy (X-VI) roku akademickiego 2022/2023
 • tryb przyznania stypendium:

Komisja Stypendialna, wyłoniona przez Zarząd Stowarzyszenia z grona ekspertów, oceni zgłoszenia kandydatów dokonanych na formularzu zgłoszeniowym – którego wzór załączono do niniejszego ogłoszenia –
i doręczonych Stowarzyszeniu w formie pisemnej do dnia 31.10.2022
wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia naukowe wskazane w zgłoszeniach.

 • szczegółowe zasady przyznawania stypendium:

i. Stypendium jest przyznawane w każdym programie jednemu studentowi studiów magisterskich na kierunku prawo i jednemu doktorantowi w dziedzinie nauk prawnych, którzy złożyli poprawne pod względem formalnym zgłoszenia w wymaganym terminie i uzyskali najwyższą sumaryczną liczbę punktów odpowiednio wśród studentów i doktorantów, przyznanych im przez Komisję Stypendialną za poszczególne elementy merytoryczne zgłoszenia, przy czym stypendium nie może zostać przyznane osobom pozostającym z członkami Komisji Stypendialnej w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia ani osobom będącym magistrantami lub doktorantami członków Komisji Stypendialnej;
ii. Wraz ze złożeniem wniosku o przyznanie stypendium wnioskodawca zobowiązuje się, że w razie uzyskania stypendium dostarczy do Stowarzyszenia w terminie 3 miesięcy od zakończenia pobierania stypendium treść swojej pracy magisterskiej lub doktorskiej do wglądu, a w jej braku w ww. terminie – treść jej istniejących rozdziałów – w celu podjęcia przez Stowarzyszenie decyzji co do wydania artykułu na ten temat. W razie podjęcia przez Stowarzyszenie takiej decyzji, stypendysta opracuje wskazany przez Stowarzyszenie tekst zgodny z tematem pracy w formie artykułu w formacie (objętość, rodzaj tekstu – dziennikarski, naukowy, popularnonaukowy itp.) wskazanym przez Stowarzyszenie i udzieli Stowarzyszeniu nieodpłatnej licencji niewyłącznej na rozpowszechnianie opracowanego tekstu na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w ramach działalności Stowarzyszenia, w szczególności w ramach jego działalności edukacyjnej. Stypendysta i Stowarzyszenie mogą w razie możliwości lub potrzeby zdecydować wspólnie o szerszym zakresie współpracy wydawniczej niż wynikający ze zdania poprzedzającego, np. o publikacji całej pracy czy jej fragmentów.

Kryteria oceny zgłoszeń przez grono ekspertów:

Komisja Stypendialna, oceniając poszczególne zgłoszenia, przyznaje punkty za zgłoszone i udokumentowane osiągnięcia naukowe wedle następującej punktacji, z dokładnością do 0,5 pkt:

i. Konspekt pracy magisterskiej lub doktorskiej odnoszącej się do dziedziny, w której przyznawane jest stypendium:
od 0 do 20 pkt
ii. Wydane publikacje naukowe dotyczące prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskiego: (tytuł publikacji, data i miejsce wydania):
od 1 do 5 pkt za każdą publikację,
*przy czym za każdą publikację dotyczącą prawa autorskiego punktacja liczona jest podwójnie
iii. Czynny udział w konferencji naukowej dotyczącej prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności autorskiego: (data, miejsce, nazwa konferencji, tytuł referatu):
od 1 do 3 pkt za każdą konferencję,
*przy czym za każdą konferencję dotyczącą prawa autorskiego punktacja liczona jest podwójnie
iiii. Wyniki osiągnięte na prawniczych studiach magisterskich, tj. średnia ocen ze studiów magisterskich (w wypadku trwających studiów – ze wszystkich dotychczas ukończonych lat tych studiów):
*do punktów uzyskanych przez wnioskodawcę w ramach pkt i) – iii) dodaje się liczbę punktów odpowiadającą średniej ze studiów magisterskich.

Wzór zgłoszeń do programów stypendialnych:

Wzory zgłoszeń zamieszczone poniżej dla obu programów stypendialnych mają taki sam zakres, różniąc się jedynie odwołaniem się w poszczególnym zgłoszeniu do wskazanego programu stypendialnego, w którym wnioskodawca składa zgłoszenie.

Można je pobrać ze strony organizatora.

W wypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: stypendia@copyrightpolska.pl

Informacje pochodzą ze strony: copyrightpolska.pl

Inne oferty stypendiów dla studentów dostępne są w naszej wyszukiwarce.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

SAiW Copyright Polska
ul. Nowogrodzka 62b/8
02-002 Warszawa Kraków
tel. 12 429 39 29
stypendia@copyrightpolska.pl
www.copyrightpolska.pl