Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie26
 • studenci38
 • absolwenci10
 • doktoranci3
 • naukowcy1
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne4
 • sportowe13
 • socjalne6
 • naukowe35
 • artystyczne18
 • muzyczne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie1
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie6
 • podkarpackie2
 • podlaskie3
 • pomorskie5
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa2
 • firma2
 • instytucja rządowa2
 • samorząd34
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Starostwa Powiatowego w Wieliczce dla uczniów (stypendium artystyczne)

organizator:

Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wieliczce

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 15.07.2011

Stypendia Starostwa Powiatowego w Wieliczce dla uczniów (stypendium artystyczne)

Starostwo Powiatowe w Wieliczce informuje o możliwości ubiegania się o stypendium przyznawane przez Powiat Wielicki. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą je otrzymać za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 15 lipca 2011 roku.

O stypendium za wybitne wyniki w nauce mogą starać się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, mieszkający na terenie powiatu oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wielicki, bez względu na miejsce zamieszkania. Natomiast o stypendium artystyczne i sportowe mogą starać się uczniowie mieszkający na terenie powiatu, uczęszczający do szkól podstawowych, gimnazjów lub szkól ponadgimnazjalnych.

1. Prawo zgłaszania kandydatów do stypendium przysługuje: radom pedagogicznym, dyrektorom szkół, radom rodziców, radom szkoły, rodzicom lub prawnym opiekunom, organizacjom społecznym, jednostkom samorządu terytorialnego.

2. Stypendium nie obejmuje absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

3. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wieliczce 2011 r. do dnia 15 lipca 2011 r.

4. Stypendium może być przyznane za bardzo dobre wyniki w nauce (tzw. stypendium naukowe) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:

 • laureatów bądź finalistów konkursów przedmiotowych: międzynarodowych, ogólnopolskich lub wojewódzkich – ze średnią ocen min. 4,5
 • uczniom, których średnia ocen w semestrze wynosi co najmniej 5,0.

5. Stypendium może być przyznane za szczególne osiągnięcia artystyczne (muzyczne, plastyczne itp.) dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych:

 • laureatom, zdobywcom wyróżnienia i uczestnikowi finału międzynarodowego lub ogólnopolskiego konkursu artystycznego.
 • laureatowi wojewódzkiego konkursu artystycznego.

6. Stypendium sportowe może być przyznane za szczególne osiągnięcia sportowe dla uczniów szkól podstawowych, gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych:

 • zdobywcy I, II lub III miejsca w mistrzostwach Polski lub Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży.
 • uczestnikowi finału Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy.
 • zdobywcy I, II lub III miejsca w mistrzostwach Województwa Małopolskiego.

7. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest uzyskanie co najmniej dobrej oceny z zachowania.

8. Zgłaszający powinien wypełnić formularz wniosku o przyznanie stypendium, który znajduje się na portalu Powiatu Wielickiego w zakładce e-urząd (Wydział Edukacji, karty spraw, stypendia, druki do pobrania).

9. Do wniosku należy dołączyć:

 • opinię rady pedagogicznej (szkoły, do której uczeń uczęszcza, z podaniem oceny z zachowania i podpisem dyrektora szkoły)
 • uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata w roku szkolnym 2010/2011 (np. dyplomy).
 • oświadczenie o miejscu zamieszkania ucznia (w przypadku uczniów uczęszczających do szkól, dla których Powiat nie jest organem prowadzącym).
 • oświadczenie o nieotrzymywaniu stypendium Prezesa Rady Ministrów (dotyczy tylko uczniów szkól ponadgimnazjalnych).
 • pisemną zgodę rodziców na przekazywanie środków, na podany we wniosku rachunek bankowy lub wskazanie innej formy wypłaty stypendium.

Wnioski niekompletne, niewłaściwie wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wieliczce, tel.: 12 289 01 95.

Informacje pochodzą ze strony www.wieliczka.eu

Kontakt

Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wieliczce
.
Wieliczka
tel.: 12 289 01 95

www.wieliczka.eu