Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe14
 • socjalne11
 • artystyczne24
 • naukowe62
 • inne14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia starostwa kłobuckiego dla studentów medycyny

organizator:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie, śląskie
termin składania wniosków: 18.09.2020

Stypendia starostwa kłobuckiego dla studentów medycyny

Zarząd Powiatu Kłobuckiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów uczelni medycznych kierunku lekarskiego. Wniosek wraz z załącznikami zainteresowani mogą składać osobiście w Starostwie Powiatowym w Kłobucku lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) w dniach od 1 lipca 2020 roku do 18 września 2020 roku.

Stypendium ma charakter pieniężny, przysługuje tylko w czasie trwania studiów i jest przyznawane na okres 12 miesięcy, tj. od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 2200 złotych brutto miesięcznie.

Stypendium może być przyznane studentom VI roku studiów kształcącym się na kierunku lekarskim, którzy zobowiążą się do podjęcia w ciągu 3 miesięcy od uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu lekarza zatrudnienia na stanowisku lekarza w publicznym podmiocie leczniczym dla którego Powiat Kłobucki jest podmiotem tworzącym, na czas nie krótszy niż 30 miesięcy.

Stypendium może być przyznane studentce/studentowi, który spełnia kryteria:

 • do dnia 30 września danego roku zaliczył V rok studiów;
 • w poprzednim roku akademickim, tj. V roku studiów uzyskał średnią ocen nie mniejsza niż 4,0;
 • został wpisany na kolejny, tj. VI rok akademicki.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje zainteresowany studentka/student.

Do wniosku dołącza się:

 • zaświadczenie z uczelni o statusie studentki/studenta;
 • zaświadczenie z uczelni o średniej ocen uzyskanej w poprzednim roku akademickim, tj. na V roku studiów;
 • oświadczenie studentki/studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego oraz innych urlopów określonych obowiązującymi przepisami prawa;
 • zobowiązanie do podjęcia w ciągu 3 miesięcy od uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu lekarza zatrudnienia na stanowisku lekarza w publicznym podmiocie leczniczym dla którego Powiat Kłobucki jest podmiotem tworzącym, na czas nie krótszy niż 30 miesięcy;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje Komisja powołana przez Zarząd Powiatu.

O przyznaniu stypendium decyduje Zarząd Powiatu – po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji – w terminie nie dłuższym niż do dnia 25 września 2020 roku.

Udzielenie stypendium poprzedza podpisanie umowy, określającej w szczególności warunki:

 1. przyznania stypendium;
 2. zasady jego wypłaty;
 3. okoliczności powodujące wstrzymanie i wznowienie jego wypłaty;
 4. okoliczności powodujące rozwiązanie umowy i obowiązek zwrotu kwoty odpowiadającej całości stypendium pobranego przez studenta.

Szczegółowe warunki związane z naborem wniosków zostały zawarte na stronie Starostwa Powiatowego w Kłobucku pod adresem powiatklobucki.pl

Wniosek (do pobrania poniżej) wraz z załącznikami, które pobrać można ze strony internetowej, należy przesłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku, rynek im. Jana Pawła II 13 lub przesyłają pocztą (decyduje data wpływu) z dopiskiem „WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA STUDENTÓW UCZELNI MEDYCZNYCH KIERUNKU LEKARSKIEGO – NIE OTWIERAĆ”

Informacje pochodzą ze strony: powiatklobucki.pl

Po więcej ofert stypendiów dla studentów zapraszamy do naszej wyszukiwarki!

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck
tel. 34 310 95 00
starostwo@klobuck.pl
www.powiatklobucki.pl

Dokumenty

do pobrania