Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci65
 • absolwenci17
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne25
 • naukowe65
 • inne14
 • sportowe15
 • socjalne11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd49
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia sportowe z gminy Władysławów

organizator:

Urząd Gminy Władysławów

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 14.02.2014

Stypendia sportowe z gminy Władysławów

Urząd Gminy Władysławów ogłasza nabór wniosków na stypendia sportowe finansowane z budżetu Gminy Władysławów. Stypendium jest  przyznawane na podstawie Uchwały Rady Gminy Władysławów Nr 80/03 z dnia 5 grudnia 2003 roku. Podania wraz z stosownymi załącznikami (kserokopie dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia sportowe) należy kierować do sekretariatu Urzędu Gminy Władysławów  do dnia 12  lutego  2014 r. Ponadto informujemy, że  złożone wnioski zostaną skonsultowane z klubami sportowymi  w których  trenują poszczególni zawodnicy.

wniosek- plik do pobrania tu

UCHWAŁA Nr 80/03
RADY GMINY WŁADYSŁAWÓW
z dnia 5 grudnia 2003 roku
w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości  stypendiów sportowych finansowanych ze środków budżetu Gminy Władysławów

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.: zm.: z 2002 Nr 23 poz. 220,Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ) oraz art. 22 ust. 4a i ust. 6 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (t. j. Dz.U. Nr 81 poz. 889 z 2001 r.; zm.: z 2001 r. Nr 102 poz. 1115 , z 2002 r. Nr 4 poz. 31 , Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz. 676, Nr 93 poz. 820, Nr 130 poz. 1112, Nr 207 poz. 1752) Rada Gminy Władysławów uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokość stypendiów sportowych finansowanych ze środków budżetu Gminy Władysławów dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
§ 2. Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik/czka jeżeli spełnia następujące warunki:
1). spełnia jedno z kryteriów poziomu sportowego:
a). był reprezentantem Polski w dyscyplinach sportu objętych ogólnopolskim systemem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
b). brał udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży szczebla wojewódzkiego, międzywojewódzkiego i ogólnopolskiego,
c). osiągnął rekord województwa w danej kategorii wiekowej.
2). spełnia kryteria dodatkowe:
a). posiada status amatora i kontynuuje naukę,
b). jest w wieku młodzika (14-15 lat), juniora (16-19 lat) lub młodzieżowca (19-23 lata),
c). reprezentuje dyscyplinę sportu biorącą udział w Państwowym Systemie Sportu Młodzieżowego,
d). nie pobiera stypendium sportowego pochodzącego ze środków budżetu państwa lub samorządu innego szczebla,
e). zobowiązał się do realizacji programu szkolenia określonego przez Klub Sportowy, którego jest członkiem.
§ 3. Stypendium przyznaje się na okres 10 miesięcy.
§ 4. 1. Stypendia sportowe przyznaje, wstrzymuje i cofa Komisja Stypendialna powołana przez Wójta Gminy Władysławów w składzie:Wójt Gminy Władysławów,Zastępca Wójta Gminy Władysławów, Przewodniczący Rady Gminy Władysławów, Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury fizycznej i Spraw Socjalnych.
2. Komisja przyznaje stypendia na uzasadniony wniosek: klubów i stowarzyszeń sportowych, mieszkańców Gminy Władysławów oraz z własnej inicjatywy.
§ 5. Stypendia wstrzymuje się jeżeli zawodnik/czka:
1). zaniedbuje realizację programu szkolenia,
2). został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statusowy.
§ 6. Stypendium sportowe cofa się zawodnikowi jeżeli:
1). uzyskał /a stypendium sportowe pochodzące ze środków budżetu państwa lub innego samorządu lokalnego,
2). uzyskał /a status zawodnika profesjonalnego lub kontraktowego,
3). utracił /a prawa zawodnika lub przestał być członkiem Klubu Sportowego.
4). odmówił /a udziału w zawodach lub rozgrywkach mistrzowskich (określonych właściwym regulaminem Polskiego Związku Sportowego),
5). utracił /a zdolność do uprawiania sportu na podstawie orzeczenia lekarskiego.

Informacje pochodzą ze strony www.wladyslawow.pl

Kontakt

Urząd Gminy Władysławów
ul. Rynek 43
62- 710 Władysławów


www.wladyslawow.pl