Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa -+zaznacz wszystkie
 • uczniowie49
 • studenci34
 • absolwenci8
 • doktoranci8
 • naukowcy5
 • inni11
Rodzaj -+zaznacz wszystkie
 • artystyczne26
 • inne6
 • muzyczne4
 • naukowe64
 • socjalne7
 • sportowe19
Zasięg -+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • dolnośląskie8
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie2
 • lubuskie3
 • małopolskie1
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie10
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie3
Organizator -+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa3
 • firma3
 • instytucja rządowa7
 • samorząd49
 • inny1
Wróć do listy

Stypendia sportowe w województwie dolnośląskim

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 31.01.2018

Stypendia sportowe w województwie dolnośląskim

Z dniem 22 listopada 2018 r. wchodzi w życie Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Uchwała określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do uchwały.

Dokładne kryteria oraz wniosek dotyczący przyznawania stypendiów sportowych podane są w uchwale nr LII/1880/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego wraz z regulaminem przyznawania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe można pobrać tu.

Do wniosku należy załączyć obligatoryjnie:
1) program szkolenia sportowego na dany rok kalendarzowy;
2) potwierdzony za zgodność z oryginałem wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z ewidencji stowarzyszeń dotyczący wnioskodawców w przypadku wniosków składanych przez kluby, związku i organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu niezarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym;
3) oświadczenie do celów podatkowych i ubezpieczeń;
4) aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o pobieraniu nauki (ważne 1 m-c);
5) oświadczenie osoby, która osiągnęła wysokie wyniki sportowe;
6) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności – dołączają osoby fizyczne niepełnosprawne;
7) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu o przyznaniu renty – dołączają osoby fizyczne otrzymujące rentę;

8) zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Wnioski wraz z załącznikami (w jednym egzemplarzu) należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie od 2 stycznia 2019 roku do 31 stycznia 2019 roku w departamencie realizującym zadania w zakresie sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Podpisy:
W zależności od rodzaju dokumentu podpisy składa:
1) klub, związek, organizacja pozarządowa działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu:
a) podpis osoby lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa wnioskodawcy.
2) osoba fizyczna, która osiągnęła wysokie wyniki sportowe:
a) w przypadku osób fizycznych niepełnoletnich do 18 roku życia dokumenty podpisuje osoba fizyczna z rodzicem lub opiekunem prawnym;
b) w przypadku osób fizycznych pełnoletnich dokumenty podpisuje sama osoba fizyczna.

Informacje pochodzą ze strony: www.umwd.dolnyslask.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Walońska 3-5
50-413 Wrocław


www.umwd.dolnyslask.pl