Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci39
 • absolwenci11
 • doktoranci9
 • naukowcy5
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne7
 • sportowe17
 • naukowe51
 • artystyczne19
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie27
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie6
 • mazowieckie6
 • podkarpackie2
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa10
 • firma5
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia sportowe w Gminie Godów

organizator:

Urząd Gminy Godów

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 31.01.2014

Stypendia sportowe w Gminie Godów

Wójt Gminy Godów informuje, że do dnia 31 stycznia 2014r. można składać, w Biurze Obsługi
Klienta Urzędu Gminy Godów, wnioski o przyznanie stypendium sportowego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

Zgodnie z Regulaminem określającym szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz
rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych przyjętym uchwałą nr XVIII/134/12 Rady Gminy Godów z dnia 26 kwietnia 2012 r. stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane osobom fizycznym, które są mieszkańcami Gminy Godów i osiągnęły wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Ponadto o stypendium sportowe może ubiegać się osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
1. jest członkiem klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej i jest objęta programem szkolenia danego klubu lub stowarzyszenia;
2. reprezentuje Polskę, Województwo Śląskie, Powiat wodzisławski, Gminę Godów, klub lub stowarzyszenie, o których mowa w pkt 1, w zawodach sportowych oraz posiada licencję uprawniającą do udziału w danych zawodach;
3. w roku poprzedzającym osiągnęła wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie krajowym lub
międzynarodowym;
4. nie pobiera stypendium sportowego z klubu sportowego, stowarzyszenia kultury fizycznej, budżetu państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu uprawiania tej samej dyscypliny sportowej, w związku z którą ubiega się o stypendium sportowe z budżetu Gminy Godów. Kandydata do otrzymania stypendium sportowego zgłaszać mogą: Wójt Gminy Godów
z własnej inicjatywy, Komisja Rady Gminy właściwa do spraw sportu, Gminna Rada Sportu,
ogólnopolskie związki sportowe, kluby sportowe lub stowarzyszenia kultury fizycznej, w których
dana osoba fizyczna jest zrzeszona.
Pełnoletnia osoba fizyczna, może zgłosić się we własnym imieniu jako kandydat do stypendium
sportowego do Wójta Gminy Godów za pośrednictwem klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej, w którym jest zrzeszona.
Kandydaci, którzy spełniają warunki przyjęte w regulaminie będą mogli otrzymać stypendium
w wysokości 200 zł brutto miesięcznie.

Osoby, które spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:
1. zajęły medalowe miejsce w zawodach organizowanych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski, Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski, międzynarodowe federacje sportowe oraz przez ogólnopolskie związki sportowe i śląskie związki sportowe;
2. zostały powołane przez właściwy ogólnopolski związek sportowy do reprezentacji kraju na Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Europy i nie otrzymują stypendium w okresie przygotowawczym z macierzystego związku sportowego;
3. w wyniku eliminacji ogólnokrajowych uzyskały kwalifikacje do udziału w Mistrzostwach Polski lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży;
4. występują w składach podstawowych drużyn sportowych biorących udział w rozgrywkach ligowych
organizowanych przez właściwy ogólnopolski związek sportowy poczynając od III ligi rozgrywek i wyżej, a nie otrzymują stypendium sportowego z klubu sportowego, – będą mogły ubiegać się o specjalne stypendium sportowe, którego wartość wynosić będzie do 300 zł
brutto miesięcznie.
Oprócz stypendiów sportowych dla osób fizycznych jako wyraz uznania za osiągnięcia w dziedzinie
sportu przyznawane będą nagrody pieniężne oraz wyróżnienia. Wnioski o przyznanie nagród mogą składać do 31 października 2014r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Godów wymienione wyżej podmioty, które uprawnione są do składania wniosków na stypendia.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej Urzędu
Gminy Godów, pok. 4 lub 8, tel. 32 4765065 wew. 37 lub 34
Formularz wniosku o przyznanie stypendium sportowego oraz wniosku o przyznanie nagrody indywidualnej za osiągnięcia w dziedzinie sportu dostępne są na stronie internetowej Gminy Godów www.godow.pl.

Informacje pochodzą ze strony www.godow.pl

Kontakt

Urząd Gminy Godów
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów


www.godow.pl