Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci36
 • absolwenci7
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe85
 • inne12
 • sportowe31
 • artystyczne35
 • socjalne11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd60
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia sportowe w Bogatyni

organizator:

Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 28.02.2013

Stypendia sportowe w Bogatyni

Zarządzenie nr 14/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie naboru wniosków o przyznanie w 2013 roku stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

Na podstawie Uchwały Nr XIII/134/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Bogatynia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym (DUWD Nr 126, poz. 2047) w związku z § 90 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (DUWD z 2005 r. Nr 58, poz. 1259) zarządzam, co następuje:

Termin składania wniosków upływa w dniu 28 lutego 2013 roku, o godzinie 15.00.

Warunki ubiegania się o stypendia sportowe.
Stypendium sportowe stanowi pomoc finansową wspierającą proces szkolenia sportowego zawodnika.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/134/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Bogatynia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, stypendium sportowe może zostać przyznane zawodnikowi klubu mającego siedzibę na terenie Gminy Bogatynia lub zawodnikowi będącemu mieszkańcem Gminy Bogatynia, który jest zawodnikiem klubu spoza Gminy Bogatynia w dyscyplinie nieprowadzonej w Gminie Bogatynia, a ponadto:

W 2012 roku osiągnął wysoki wynik we współzawodnictwie sportowym.
Przez wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie sportowym należy rozumieć spełnienie przez zawodnika (zespół zawodników), co najmniej jednego z poniższych kryteriów:

 • udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpiadach, Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata, Uniwersjadach, Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy,
 • uzyskanie przez zawodnika od pierwszego do dwunastego miejsca w klasyfikacjach na Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski, Ogólnopolskich Turniejach Klasyfikacyjnych, Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski Juniorów lub Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieży (Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych),
 • uzyskanie przez zawodnika od pierwszego do trzeciego miejsca w klasyfikowanych zawodach i turniejach na szczeblu wojewódzkim,
 • reprezentowanie Polski w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpiadach, Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata, Uniwersjadach, Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy,
 • w przypadku gier zespołowych udział w ligowym współzawodnictwie sportowym i osiągnięcie wraz z zespołem wysokiego miejsca (od pierwszego do trzeciego miejsca) w tabeli współzawodnictwa na koniec sezonu rozgrywek, co najmniej na szczeblu wojewódzkim;

Jest objęty programem szkolenia opracowanym przez właściwy polski związek sportowy albo przez macierzysty klub sportowy zawodnika.

Nie ukończył w roku przyznania stypendium 21 lat.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych w 2013 roku na stypendia sportowe – 53.000,00 zł.

Termin i miejsce składania wniosków o stypendia sportowe.

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego składa klub sportowy zrzeszający zawodnika.

Wniosek w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią nagłówkową wnioskodawcy wraz z dopiskiem „Nabór wniosków – stypendia sportowe”, należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, ul. Daszyńskiego 1 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia.

Termin składania wniosków upływa w dniu 28 lutego 2013 roku o godz. 15.00.

Wniosek powinien zawierać:

 • Imię i nazwisko zawodnika, aktualny adres zameldowania na pobyt stały, datę i miejsce urodzenia, PESEL, adres klubu sportowego zrzeszającego zawodnika;
 • Oświadczenie klubu sportowego o przynależności do niego zawodnika;
 • Opinię klubu sportowego zrzeszającego zawodnika o wywiązywaniu się przez zawodnika z wykonania obowiązków reprezentacji kraju lub macierzystego klubu sportowego na zawodach sportowych;
 • Opis osiągnięć we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym osiągniętego przez zawodnika w okresie wraz z dokumentami potwierdzającymi ten wynik;
 • Odpis programu szkolenia, wraz z poświadczeniem polskiego związku sportowego lub klubu sportowego zrzeszającego zawodnika, że zawodnik jest objęty tym programem;
 • Wskazanie proponowanego okresu pobierania stypendium sportowego, uzasadnionego terminarzem realizacji zadań z programu szkolenia i terminami zawodów przewidzianych w tym programie;
 • Zobowiązanie się klubu sportowego zrzeszającego zawodnika do informowania Burmistrza o znanych temu klubowi okolicznościach skutkujących wstrzymaniem lub cofnięciem stypendium sportowego.

Dopuszcza się możliwość złożenie zbiorowych dokumentów, o których mowa w punkcie III.4. ogłoszenia, w przypadku złożenia przez klub więcej niż 5 wniosków o stypendia w danej dyscyplinie sportu.

Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.
Wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia ogłasza nabór wniosków o przyznanie w 2013 roku nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

Nagroda jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym i stanowi wyraz uznania za osiągnięcie sportowe. Wyróżnienie stanowi puchar, dyplom i przyznawane jest za osiągnięcie sportowe.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/134/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Bogatynia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, nagroda lub wyróżnienie przyznawane są za osiągnięcia indywidualne lub zespołowe uzyskane w 2012 roku:

Zawodnikowi klubu sportowego z siedzibą w Gminie Bogatynia lub zamieszkałemu w Gminie Bogatynia zawodnikowi niezrzeszonemu oraz zamieszkałemu w Gminie Bogatynia zawodnikowi innego klubu sportowego w dyscyplinach, które nie są objęte szkoleniem w Gminie Bogatynia, za osiągnięcie znaczącego wyniku sportowego o niewymiernym charakterze lub za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego polegającego na:

 • Udziale w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpiadach, Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata, Uniwersjadach, Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy,
 • Uzyskaniu przez zawodnika od pierwszego do dwunastego miejsca w klasyfikacjach na Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski, Ogólnopolskich Turniejach Klasyfikacyjnych, Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski Juniorów lub Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieży (Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych),
 • Uzyskaniu przez zawodnika od pierwszego do trzeciego miejsca w klasyfikowanych zawodach i turniejach na szczeblu wojewódzkim.
 • Reprezentowaniu Polski w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpiadach, Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata, Uniwersjadach, Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy,
 • W przypadku gier zespołowych udziale w ligowym współzawodnictwie sportowym i osiągnięcie wraz z zespołem wysokiego miejsca (od pierwszego do trzeciego miejsca) w tabeli współzawodnictwa na koniec sezonu rozgrywek, co najmniej na szczeblu wojewódzkim;

Trenerowi i działaczowi klubu sportowego z siedzibą w Gminie Bogatynia, którzy przyczynili się do osiągnięć sportowych zawodnika, o których mowa w pkt. I.3.1. ogłoszenia.

Przyznanie nagrody lub wyróżnienia trenerowi lub działaczowi sportowemu nie jest uzależnione od uprzedniego lub równoczesnego przyznania nagrody lub wyróżnienia dla zawodnika.
Przyznana nagroda lub wyróżnienie dotyczyć może dyscyplin sportu i dziedzin sportu, w których działa określony polski związek sportu.

Wysokość środków przeznaczonych w 2013 roku na nagrody i wyróżnienia sportowe – 23.000,00 zł.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub wyróżnienia mogą wystąpić:

 • macierzysty klub sportowy zawodnika, trenera lub działacza sportowego;
 • właściwy polski związek sportowy.

Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia zawiera:

 • Imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę i miejsce urodzenia, PESEL osoby, którą proponuje się do nagrody;
 • Nazwę i adres wnioskodawcy;
 • Opinię właściwego klubu sportowego w sprawie przyznania wnioskowanej nagrody lub wyróżnienia (nie dotyczy zawodników, trenerów lub działaczy sportowych niezrzeszonych w dniu złożenia wniosku);
 • Opis osiągnięć sportowych zawodnika wraz z dokumentami je potwierdzającymi;
 • Uzasadnienie proponowanej nagrody lub wyróżnienia.

Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią nagłówkową wnioskodawcy wraz z dopiskiem „Nabór wniosków – nagrody i wyróżnienia sportowe”, osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, ul. Daszyńskiego 1, lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia.

Termin składania wniosków upływa w dniu 28 lutego 2013 roku o godz. 15.00.

Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.
Wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Informacje pochodzą ze strony www.bogatynia.pl

Kontakt

Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni
Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia


www.bogatynia.pl