Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci30
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne24
 • socjalne7
 • naukowe59
 • inne6
 • sportowe17
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie23
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie8
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie3
 • śląskie5
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa5
 • samorząd32
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Sportowe Starostwa Koszalińskiego

organizator:

Starostwo Powiatowe w Koszalinie

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 31.01.2023

Stypendia Sportowe Starostwa Koszalińskiego

Powiat Koszaliński informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych na rok 2023.

Podstawa prawna: uchwała NR XIV/109/19 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie stypendiów sportowych (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2019 r., poz. 6084, poz. 6085)

Termin składania wniosków – do dnia 31 stycznia 2023 r. (termin nieprzekraczalny, zgodny z powyższą uchwałą)
Wnioski można składać:
– osobiście, w  zamkniętej kopercie z podanym na kopercie: imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym i numerem telefonu do kontaktu z dopiskiem „Wniosek o stypendium sportowe” w  Starostwie Powiatowym w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin – Kancelaria Ogólna (parter), w godzinach pracy Urzędu tj. od godziny 7.30. do 15.30
lub
– przesyłką listową, w  zamkniętej kopercie z podanym na kopercie: imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym i numerem telefonu do kontaktu oraz  z dopiskiem „Wniosek o stypendium sportowe”, na adres: Starostwo Powiatowe w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620  Koszalin.
Nie dopuszcza się składania wniosków w postaci elektronicznej.
Termin składania wniosków upływa w dniu 31 stycznia 2023 r. o godz. 15.30 – liczy się data i godz. złożenia wniosku w Starostwie Powiatowym w Koszalinie. W przypadku składania wniosków przesyłką listową dla zachowania terminu liczy się data wpływu przesyłki do Starostwa Powiatowego w Koszalinie.
Formularz wniosku o przyznanie przez Zarząd Powiatu w Koszalinie stypendium sportowego za wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
Załączniki wymagane do wniosku – oryginały lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:

 1. dokument potwierdzający przynależność zawodnika do klubu sportowego, którego siedzibą jest Powiat Koszaliński;
 2. opis osiągnięć sportowych zawodnika;
 3. potwierdzenie wyniku przez okręgowy związek sportowy lub polski związek sportowy; (zaświadczenie),
 4. obowiązek informacyjny,
 5. zobowiązanie wnioskodawcy do informowania o okolicznościach uzasadniających wstrzymanie lub cofnięcie stypendium;
 6. Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, który spełnia łącznie następujące warunki:
  1) w dniu przyznawania stypendium sportowego nie ukończył 24 roku życia;
  2) jest członkiem klubu sportowego, którego siedzibą jest Powiat Koszaliński;
  3) posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach sportowych;
  4) uprawia dyscyplinę olimpijską lub paraolimpijską;
  5) brał udział w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpiadzie, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy lub zajął miejsca od I do III w zawodach rangi Mistrzostw Polski w dyscyplinach olimpijskich.

Stypendia przyznaje Zarząd Powiatu w Koszalinie po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej (w formie decyzji).

Ogólna wysokość przyznawanych w danym roku kalendarzowym stypendiów nie może przekroczyć kwoty określonej na ten cel w budżecie Powiatu Koszalińskiego. Wykaz osób, które otrzymają stypendia, wysokość przyznanych stypendiów podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie.

Informacje pochodzą ze strony: powiat.koszalin.pl

Innych stypendiów sportowych możecie szukać w naszej bazie.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Koszalinie
ul. Racławicka 13
75-620 Koszalin
tel. 94 714 01 89
poczta@powiat.koszalin.pl
powiat.koszalin.pl