Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci40
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe33
 • inne7
 • sportowe11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia sportowe – Limanowa

organizator:

Urząd Miasta Limanowa

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 15.12.2012

Stypendia sportowe – Limanowa

Stypendia sportowe mają na celu wspieranie rozwoju zawodników szczególnie uzdolnionych sportowo:

1). posiadających miejsce zamieszkania na terenie miasta Limanowa zrzeszonych w klubach sportowych i stowarzyszeniach kultury fizycznej działających na terenie miasta Limanowa,
2). posiadających miejsce zamieszkania na terenie miasta Limanowa zrzeszonych w klubach sportowych i stowarzyszeniach kultury fizycznej działających na terenie innej gminy prowadzące działalność w dyscyplinie sportu, która nie jest uprawiana w formie zorganizowanej na terenie miasta Limanowa.

Z pomocy finansowej w postaci stypendium sportowego mogą korzystać zawodnicy, będący medalistami Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży lub Mistrzostw Polski, w kategorii juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców i seniorów, zrzeszeni w klubach i stowarzyszeniach sportowych.

1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego mogą składać kluby i stowarzyszenia kultury fizycznej do Urzędu Miasta w terminie do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania stypendium na okres I półrocza oraz do dnia 30 maja roku przyznania stypendium na okres II półrocza.
2. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium sportowego nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.
3. Stypendium sportowe przyznaje Burmistrz Miasta Limanowa.
4. Od decyzji Burmistrza Miasta Limanowa w przedmiocie przyznania lub odmowy przyznania stypendium odwołanie nie przysługuje.

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego powinien zawierać:
1). imię i nazwisko zawodnika,
2). datę urodzenia zawodnika,
3). dokument potwierdzający przynależność klubową zawodnika,
4). opis osiągnięć sportowych zawodnika w okresie poprzedzającym rok przyznania stypendium, potwierdzonych przez właściwy dla danej dyscypliny sportu Polski lub Okręgowy Związek Sportowy oraz komunikat końcowy zawodów,
5).zobowiązanie zawodnika i wnioskodawcy do informowania Burmistrza Miasta Limanowa o okolicznościach skutkujących wstrzymaniem lub cofnięciem stypendium sportowego.

1. Stypendium przyznaje, wstrzymuje i cofa Burmistrz Miasta Limanowa.
2. Stypendium sportowe przyznawane jest na czas określony, nie dłuższy niż rok budżetowy.
3. Stypendium wynosi miesięcznie w przypadku:
1). seniorów:
a). złoty medal mistrzostw Polski – do 1000 zł,
b). medal mistrzostw Polski – do 800 zł
2). młodzieżowców – 60 % kwoty stypendium sportowego, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego ustępu,
3). juniorów – 50 % kwoty stypendium sportowego, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego ustępu.
Stypendium wypłacane jest w terminie do 10 każdego miesiąca.

1. Wypłacanie stypendium sportowego wstrzymuje się w przypadku, gdy zawodnik:
1). zaniedbuje realizację programu szkolenia sportowego, co zostanie potwierdzone pismem klubu, stowarzyszenia,
2). odmówił udziału w zawodach objętych programem szkolenia,
3). został zawieszony w prawach zawodnika lub przez organ statutowy właściwego polskiego lub okręgowego związku sportowego.
2. Wypłatę stypendium wstrzymuje się na czas trwania przyczyny wymienionej w ust. 1.
3. Wypłata stypendium może być wznowiona na wniosek klubu, po ustaniu przyczyny wstrzymania jego wypłaty, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wniosek został złożony.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.miasto.limanowa.pl
Informacje pochodzą ze strony www.miasto.limanowa.pl

Kontakt

Urząd Miasta Limanowa
ul. Jana Pawła II 9
34-600 Limanowa,


www.miasto.limanowa.pl