Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne9
 • sportowe24
 • naukowe80
 • inne15
 • artystyczne29
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia sportowe Gminy Święciechowa dla młodych sportowców

organizator:

Urząd Gminy w Święciechowie

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 28.02.2017

Stypendia sportowe Gminy Święciechowa dla młodych sportowców

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego w 2017 roku.

1. Wnioski o stypendium należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, w terminie do dnia 28 lutego 2017 roku.

2. Wnioski złożone po tym terminie lub niezgodne ze wzorem wniosku, niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpoznania.

3. Wnioski o przyznanie stypendium można pobrać w Urzędzie Gminy w Święciechowie, ul. Rynek 14a, pokój nr 3, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.swieciechowa.pl) oraz na stronie internetowej gminy (www.swieciechowa.pl).

4. Warunki i tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawienia stypendiów sportowych określa Regulamin przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych w gminie Święciechowa stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Święciechowa z dnia 17 grudnia 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 poz. 8869). Treść Uchwały dostępna jest na stronie www.bip.swieciechowa.pl .

5. Wniosek powinien być złożony w zamkniętej kopercie, na której należy podać pełną nazwę klubu sportowego lub dane składającego wniosek w przypadku zawodników nie zrzeszonych oraz umieścić dopisek „Stypendium sportowe na 2017 rok”. Wnioski należy kierować do Wójta Gminy Święciechowa.

6. Do wniosku należy dołączyć w formie załącznika:

1). informacje dotyczące wysokich osiągnięć sportowych, w tym udział w olimpiadach, mistrzostwach, konkursach, mityngach, turniejach wraz z zajmowanymi miejscami w 2016 roku,

2). kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskane wyniki w sporcie,

3). kserokopię licencji zawodnika lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,

4). odpis wpisu do właściwego rejestru w przypadku klubów sportowych,

5). opinię szkoły lub uczelni (tylko w przypadku, gdy zawodnik jest uczniem lub studentem),

6). oświadczenie zawodnika:

a). o nie pobieraniu stypendium od innych jednostek samorządu terytorialnego za wyjątkiem stypendium samorządu województwa wielkopolskiego,

b). o udostępnieniu swojego wizerunku na potrzeby działań związanych z promocją Gminy Święciechowa.

7. Uprawnionym do złożenia wniosku o stypendium sportowe jest klub sportowy zawodnika lub w przypadku zawodników nie zrzeszonych sam zawodnik. W przypadku zawodników nie zrzeszonych niepełnoletnich wniosek składa rodzic lub opiekun prawny.
Warunkiem przyznania stypendium jest spełnienie przez zawodnika warunków, o których mowa w § 1 Regulaminu stypendiów sportowych Gminy Święciechowa dla młodych sportowców.

8. Dodatkowych informacji dotyczących naboru wniosków udziela Pełnomocnik ds. informacji niejawnych Danuta Rolla w Urzędzie Gminy w Święciechowe ul. Rynek 14A, pok. nr 3,telefon 65 5333 524.

9. O wynikach naboru wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.

Informacje pochodzą ze strony swieciechowa.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Święciechowie
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa


swieciechowa.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Wniosek
Uchwała