Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie93
 • studenci60
 • absolwenci8
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe43
 • artystyczne44
 • naukowe109
 • socjalne25
 • inne17
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie31
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd83
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia sportowe dla zawodników z woj. pomorskiego

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 15.10.2019

Stypendia sportowe dla zawodników z woj. pomorskiego

Referat Sportu w Departamencie Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego informuje, że do 15 października 2019 r., do godziny 15.45, prowadzony jest nabór wniosków na stypendia sportowe.

Wnioski należy składać do 15 października 2019 r. do godziny 15.45. Wnioski będą rozpatrzone w ciągu 3 miesięcy od końcowej daty terminu składania.

Stypendia sportowe marszałka województwa pomorskiego przeznaczone są dla sportowców wybitnie uzdolnionych w kategoriach:

 • młodzieżowca,
 • juniora,
 • juniora młodszego,
 • sportowców niepełnosprawnych w wieku do 25 lat.

Wnioski należy składać według wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do Uchwały nr 180/IX/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z 27 czerwca 2011 roku. Szczegółowe informacje, wraz z treścią cytowanej uchwały oraz wnioskami do pobrania, dostępne są na naszej stronie internetowej

Uwaga!

Wnioski należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – Referat Sportu
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

UWAGA: LICZY SIĘ DATA WPŁYWU DO KANCELARII OGÓLNEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO!!!

TERMIN: DO 15 PAŹDZIERNIKA 2019 R. DO GODZINY 15.45

Uwaga:

Wnioski o stypendia sportowe należy wypełnić czytelnie i w sposób kompletny (powinny być wypełnione wszystkie rubryki, powinny zawierać właściwe opinie i podpisy). W innym przypadku wnioski nie będą rozpatrywane z przyczyn formalnych.

UWAGA: Wnioskodawca obowiązany jest do uzyskania oświadczenia (zgody) zawodnika/opiekuna prawnego dotyczącego danych osobowych!

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną (poniżej) dotyczącą ochrony danych osobowych, w linku również treść oświadczenia (punkt 8 klauzuli) dotyczącego zgody na przetwarzanie danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych zawodnika ubiegającego się o stypendium sportowe oraz danych osobowych opiekuna/opiekunów prawnych tej osoby jest Zarząd Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; des@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 850.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518.
 3. Przekazane przez wnioskodawcę dane osobowe zawodnika ubiegającego się o stypendium sportowe (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, nazwa i adres szkoły/uczelni, nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego, nazwa i adres klubu sportowego, uprawiana dyscyplina sportowa, osiągnięcia sportowe, numer licencji zawodnika, kategoria wiekowa, imię i nazwisko trenera klubowego, oświadczenie o niekaralności) oraz dane osobowe opiekuna/opiekunów prawnych tej osoby (imię i nazwisko) przetwarzane są w celu weryfikacji wniosków o przyznanie Stypendiów Sportowych Marszałka Województwa Pomorskiego oraz w celach archiwizacyjnych na podstawie:

1) art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny), art. 6 ust. 1 lit. e RODO (interes publiczny) tj.:
a) art. 31 oraz art. 35 ust. 5 i 6 Ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie (jednolity tekst: DzU z 2016 r. poz. 176, ze zm.);
b) art. 18 pkt 20 Ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (jednolity tekst: DzU z 2018 r. poz. 913, ze zm.); uchwały nr 180/IX/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z 27 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień, nagród i stypendiów zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz wyróżnień i nagród trenerom i działaczom sportowym (dalej: Uchwały);
2) na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO (zgoda na publikację).

 1. Odbiorcą danych osobowych zawodnika ubiegającego się o stypendium sportowe oraz danych osobowych opiekuna/opiekunów prawnych tej osoby będą:
  1) upoważnieni członkowie Kapituły do rozpatrzenia i oceny złożonych wniosków, o których mowa w § 10 Uchwały;
  2) inne podmioty, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcy usług informatycznych); takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 2. Dane osobowe zawodnika ubiegającego się o stypendium sportowe oraz dane osobowe opiekuna/opiekunów prawnych tej osoby będą przechowywane przez 10 lat, zgodnie z przepisami dot. kategorii archiwalnej BE-10; Zawodnik ubiegający się o stypendium sportowe oraz opiekun/opiekunowie prawni tej osoby posiada/posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 3. Zawodnik ubiegający się o stypendium sportowe oraz opiekun/opiekunowie prawni tej osoby posiada/posiadają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 4. Wnioskodawca obowiązany jest do:
  1) podania niezbędnych danych zawartych w formularzu wniosku – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny) – przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium;
  2) uzyskania zgody zawodnika ubiegającego się o stypendium sportowe oraz opiekuna/opiekunów prawnych tej osoby w wypadku publikacji na stronie internetowej BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego imienia i nazwiska zawodnika oraz kwoty przyznanego stypendium – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby), przy czym konsekwencją niewyrażenia zgody będzie anonimizacja danych zawodnika na liście stypendystów.
  8. Oświadczenie zawodnika lub opiekuna prawnego:

„Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na publikację na stronie internetowej BIP UMWP mojego imienia i nazwiska/imienia i nazwiska mojego dziecka* oraz informacji o wysokości przyznanego stypendium sportowego, zgodnie z uchwałą nr 180/IX/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z 27 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień, nagród i stypendiów zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz wyróżnień i nagród trenerom i działaczom sportowym.”

Informacje pochodzą ze strony: pomorskie.eu

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 849