Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci32
 • absolwenci7
 • doktoranci4
 • naukowcy2
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe78
 • inne11
 • sportowe28
 • socjalne10
 • artystyczne32
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie26
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie5
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa5
 • samorząd56
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia sportowe dla sportowców z Polic

organizator:

Urząd Miejski w Policach

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 31.10.2010

Stypendia sportowe dla sportowców z Polic

Wydział Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/330//09 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych i nagród przyznawanych zawodnikom oraz trenerom za wysokie wyniki sportowe wnioski o przyznanie stypendiów i nagród sportowych w 2011 r. można składać w Urzędzie Miejskim w Policach, ul. Stefana Batorego 3, pok. 3c (kancelaria) w terminie do 31 października 2010 roku
Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej http://www.bip.police.pl/ („Uchwały rady miejskiej”) i pod numerem tel. 91 431 18 06.

1. Stypendium sportowe Gminy Police, może być przyznawane zawodnikowi, który osiąga wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, jeżeli łącznie spełnia następujące warunki:
a). uprawia dyscyplinę sportową objętą wykazem dyscyplin sportu,  w których mogą działać polskie związki sportowe;
b). jest członkiem stowarzyszenia lub klubu  sportowego,  którego   siedzibą jest Gmina Police, przez okres minimum jednego roku, do dnia  złożenia  wniosku o stypendium lub nagrodę;
c). nie ukończył 25 lat;
d). posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający
do udziału w zawodach sportowych;
e). został powołany do polskiej kadry narodowej i objęty przygotowaniami szkolenia     centralnego do przynajmniej jednego sezonu startowego,
f). zobowiąże się pisemnie do promocji Gminy Police, która polegała     będzie na informowaniu o wkładzie finansowym Gminy Police w realizowane zadanie, a także poprzez umieszczenie logo Gminy Police na garderobie sportowej zawodnika, o ile nie pozostaje to w sprzeczności z innymi umowami cywilno-prawnymi zawartymi przez zawodnika, jego klub lub związek sportowy.
2. Stypendium sportowe może być przyznane także zawodnikowi niezrzeszonemu, jeżeli spełnia kryteria określone w ust. 1, pkt 1, 3-6 i zamieszkuje na terenie Gminy Police.
3. Wniosek o przyznanie stypendium lub nagrody może składać klub sportowy zawodnika/trenera, mający siedzibę na terenie Gminy Police lub zawodnik
nie zrzeszony.
4. Wniosek o stypendium lub nagrodę powinien zawierać:
a). imię i nazwisko zawodnika;
b). dokument potwierdzający przynależność zawodnika do stowarzyszenia, związku lub klubu sportowego lub oświadczenie zawodnika, że nie jest zrzeszony w związku lub klubie sportowym;
c). opis osiągnięć sportowych zawodnika;
d). program szkolenia i związany z okresem tego szkolenia proponowany okres przyznania stypendium;
e). zobowiązanie wnioskodawcy do informowania Burmistrza o okolicznościach uzasadniających wstrzymanie lub cofnięcie stypendium,
f). zobowiązanie wnioskodawcy o promocji Gminy Police, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.
5. Do wniosku o stypendium należy dołączyć kopie dokumentów (potwierdzonych za zgodność z oryginałem), o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5.
6. Wnioski o stypendium lub nagrodę składa się na druku dostępnym na stronach internetowych Gminy Police lub w Wydziale Oświaty i Kultury.
/druki do pobrania na stronie BIP http://www.bip.police.pl/?cid=60- (dół strony- Wydział Oświaty i Kultury)/
7. Stypendia lub nagrody przyznaje, wstrzymuje i cofa Burmistrz, na wniosek klubu sportowego zrzeszającego zawodnika, na wniosek zawodnika niezrzeszonego lub z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Zaopiniowaniu przez Komisję podlega także
wysokość przyznawanego stypendium/nagrody.

Informacje pochodzą ze strony www.police.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Policach
.
.


www.police.pl