Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci40
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe34
 • inne7
 • sportowe11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia sportowe Burmistrza Miasta Bartoszyce

organizator:

Urząd Miasta Bartoszyce

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 15.02.2014

Stypendia sportowe Burmistrza Miasta Bartoszyce

Do 15 lutego potrwa nabór wniosków stypendialnych za osiągnięcia w dziedzinie sportu za rok 2013. Zgodnie z uchwalonych regulaminem przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych wniosek o przyznanie stypendium może złożyć klub sportowy, stowarzyszenie, właściwa merytorycznie Komisja Rady Miejskiej lub inna instytucja prowadząca działalność w dziedzinie sportu. W ubiegłym roku Burmistrz Miasta Bartoszyce podpisał 4 umowy stypednialne.

Stypendium sportowe jest wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodnika poziomu sportowego i jego wysokich wyników w danej dyscyplinie sportowej.

Stypendium przyznane jest na okres do dziewięciu miesięcy od kwietnia każdego roku, za osiągnięcia zdobyte w roku poprzednim, zawodnikom do kategorii seniora włącznie.
Stypendium może być wypłacone w jednej lub w kilku ratach.
W przypadku wystąpienia jednocześnie kilku okoliczności uzasadniających przyznanie stypendium, przyznawane jest jedno stypendium, w wysokości dla danego zawodnika najkorzystniejszej.

Tryb przyznawania stypendium.

Stypendia przyznaje Burmistrz Miasta Bartoszyce, po uprzednim zaopiniowaniu stosownych wniosków przez Komisję Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta.

Stypendia mogą być przyznane, zawodnikom klubów sportowych i stowarzyszeń, które wpisane są do odpowiedniego rejestru i maja siedzibę w Bartoszycach, oraz posiadają licencje zawodniczą tych klubów lub stowarzyszeń.

Wnioski o przyznanie stypendium mogą być składane po uzyskaniu określonego wyniku sportowego.

Wniosek o przyznanie stypendium składa się w Urzędzie Miasta Bartoszyce na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu do dnia 15 lutego każdego roku.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć klub sportowy, stowarzyszenie, właściwa merytorycznie Komisja Rady Miejskiej lub inna instytucja prowadząca działalność w dziedzinie sportu.

Wypłata stypendium dokonywana jest w oparciu o zawartą umowę stypendialną pomiędzy Burmistrzem Miasta Bartoszyce i zawodnikiem lub jego prawnym opiekunem, określającą prawa i obowiązki stron, w tym warunki wstrzymania i pozbawienia wypłaty przyznanego stypendium, wg wzoru do pobrania na stronie.
Przyznanie stypendium danemu zawodnikowi nie wyklucza możliwości przyznawania mu nagród.

Rodzaje i wysokość stypendium.

Przyznawane mogą być następujące rodzaje stypendium, w stosunku miesięcznym:

 • I stopnia; w wysokości do 30 % minimalnego wynagrodzenia dla dyscyplin olimpijskich i do 20 % minimalnego wynagrodzenia dla dyscyplin nie olimpijskich; odpowiednio:

– za zajęcie w sportach indywidualnych 1-3 miejsca w Mistrzostwach Polski organizowanych przez odpowiednie Polskie Związki Sportowe lub 1-8 miejsca w Mistrzostwach Świata lub Europy, w dyscyplinach objętych kalendarzem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży Ministerstwa Sportu,
– za zakwalifikowanie się do kadry narodowej,

 • II stopnia; w wysokości do 25 % minimalnego wynagrodzenia dla dyscyplin olimpijskich i do 15 % minimalnego wynagrodzenia dla dyscyplin nie olimpijskich; odpowiednio:

– za zajęcie w sportach indywidualnych 4-8 miejsca w Mistrzostwach Polski organizowanych przez odpowiednie Polskie Związki Sportowe lub 9-16 miejsca w Mistrzostwach Świata lub Europy,
Kwoty stypendiów zaokrągla się do pełnych dziesiątek złotych.

Regulamin i wniosek do pobrania TU.

Informacje pochodzą ze strony: bartoszyce.pl

Kontakt

Urząd Miasta Bartoszyce
ul. Bohaterów Monte Cassino 1
11-200 Bartoszyce


http://bartoszyce.pl/