Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie65
 • studenci83
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe97
 • inne16
 • artystyczne37
 • sportowe30
 • socjalne14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie40
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd78
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia sportowe Burmistrza Miasta Bartoszyce

organizator:

Urząd Miasta Bartoszyce

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 15.02.2014

Stypendia sportowe Burmistrza Miasta Bartoszyce

Do 15 lutego potrwa nabór wniosków stypendialnych za osiągnięcia w dziedzinie sportu za rok 2013. Zgodnie z uchwalonych regulaminem przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych wniosek o przyznanie stypendium może złożyć klub sportowy, stowarzyszenie, właściwa merytorycznie Komisja Rady Miejskiej lub inna instytucja prowadząca działalność w dziedzinie sportu. W ubiegłym roku Burmistrz Miasta Bartoszyce podpisał 4 umowy stypednialne.

Stypendium sportowe jest wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodnika poziomu sportowego i jego wysokich wyników w danej dyscyplinie sportowej.

Stypendium przyznane jest na okres do dziewięciu miesięcy od kwietnia każdego roku, za osiągnięcia zdobyte w roku poprzednim, zawodnikom do kategorii seniora włącznie.
Stypendium może być wypłacone w jednej lub w kilku ratach.
W przypadku wystąpienia jednocześnie kilku okoliczności uzasadniających przyznanie stypendium, przyznawane jest jedno stypendium, w wysokości dla danego zawodnika najkorzystniejszej.

Tryb przyznawania stypendium.

Stypendia przyznaje Burmistrz Miasta Bartoszyce, po uprzednim zaopiniowaniu stosownych wniosków przez Komisję Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta.

Stypendia mogą być przyznane, zawodnikom klubów sportowych i stowarzyszeń, które wpisane są do odpowiedniego rejestru i maja siedzibę w Bartoszycach, oraz posiadają licencje zawodniczą tych klubów lub stowarzyszeń.

Wnioski o przyznanie stypendium mogą być składane po uzyskaniu określonego wyniku sportowego.

Wniosek o przyznanie stypendium składa się w Urzędzie Miasta Bartoszyce na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu do dnia 15 lutego każdego roku.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć klub sportowy, stowarzyszenie, właściwa merytorycznie Komisja Rady Miejskiej lub inna instytucja prowadząca działalność w dziedzinie sportu.

Wypłata stypendium dokonywana jest w oparciu o zawartą umowę stypendialną pomiędzy Burmistrzem Miasta Bartoszyce i zawodnikiem lub jego prawnym opiekunem, określającą prawa i obowiązki stron, w tym warunki wstrzymania i pozbawienia wypłaty przyznanego stypendium, wg wzoru do pobrania na stronie.
Przyznanie stypendium danemu zawodnikowi nie wyklucza możliwości przyznawania mu nagród.

Rodzaje i wysokość stypendium.

Przyznawane mogą być następujące rodzaje stypendium, w stosunku miesięcznym:

 • I stopnia; w wysokości do 30 % minimalnego wynagrodzenia dla dyscyplin olimpijskich i do 20 % minimalnego wynagrodzenia dla dyscyplin nie olimpijskich; odpowiednio:

– za zajęcie w sportach indywidualnych 1-3 miejsca w Mistrzostwach Polski organizowanych przez odpowiednie Polskie Związki Sportowe lub 1-8 miejsca w Mistrzostwach Świata lub Europy, w dyscyplinach objętych kalendarzem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży Ministerstwa Sportu,
– za zakwalifikowanie się do kadry narodowej,

 • II stopnia; w wysokości do 25 % minimalnego wynagrodzenia dla dyscyplin olimpijskich i do 15 % minimalnego wynagrodzenia dla dyscyplin nie olimpijskich; odpowiednio:

– za zajęcie w sportach indywidualnych 4-8 miejsca w Mistrzostwach Polski organizowanych przez odpowiednie Polskie Związki Sportowe lub 9-16 miejsca w Mistrzostwach Świata lub Europy,
Kwoty stypendiów zaokrągla się do pełnych dziesiątek złotych.

Regulamin i wniosek do pobrania TU.

Informacje pochodzą ze strony: bartoszyce.pl

Kontakt

Urząd Miasta Bartoszyce
ul. Bohaterów Monte Cassino 1
11-200 Bartoszyce


http://bartoszyce.pl/