Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci39
 • absolwenci16
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne8
 • sportowe15
 • artystyczne22
 • naukowe55
 • socjalne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • pomorskie3
 • śląskie5
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa10
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia socjalne dla uczniów z terenu gminy Zatory

organizator:

Urząd Gminy Zatory

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Stypendia socjalne dla uczniów z terenu gminy Zatory

Pomoc w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. Powyższe świadczenia przysługują również uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Pomoc materialna przysługuje uczniom i młodzieży zamieszkałym na terenie gminy Zatory. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 351 zł/os. w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). Rodzice bądź uczniowie składają wnioski w Urzędzie Gminy w Zatorach /pokój nr 10/ w terminie od 01 września do dnia 15 września 2010 r. Słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowniczych służb społecznych do dnia 15 października 2010 r. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o dochodach netto, za miesiąc poprzedzający termin złożenia wniosku, dla osób zatrudnionych
 • zaświadczenie KRUS lub ZUS o otrzymanych dochodach lub odcinek renty, emerytury z miesiąca sierpnia
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające, że osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna lub poszukująca pracy oraz zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych
 • zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej o charakterze stałym np. Dodatek mieszkaniowy, świadczenie opiekuńcze itp.
 • decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku (ksero)
 • oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów lub kserokopia dokumentu stwierdzającego otrzymanie alimentów
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o  dochodach uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej
 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego
 • oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z  pracy dorywczej

Informacje pochodzą ze strony www.zatory.pl

Kontakt

Urząd Gminy Zatory
ul. Jana Pawła II 106
07-217 Zatory
tel.: (29) 741 03 94
ug@zatory.pl
www.zatory.pl