Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci37
 • absolwenci19
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne10
 • inne5
 • naukowe39
 • sportowe21
 • artystyczne27
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie3
 • małopolskie6
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa5
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd39
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia socjalne dla uczniów z Piotrkowa Trybunalskiego

organizator:

Miejski Zespół Ekonomiczno - Administracyjny w Piotrkowie Trybunalskim

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Stypendia socjalne dla uczniów z Piotrkowa Trybunalskiego

Celem pomocy materialnej jest zaspokojenie potrzeb i zainteresowań edukacyjnych uczniów.

Z pomocy finansowej mogą skorzystać rodziny znajdujące się  w trudnej sytuacji materialnej, gdzie dochód na jedną osobę nie przekracza 351zł.

Stypendium szkolne przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim a także upośledzonej ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego lub nauki do ukończenia 18 roku życia
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki (do ukończenia 18 roku życia)
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Wniosek o przyznanie stypendium składa się:

 • do 15 września danego roku szkolnego – uczniowie szkół publicznych i wychowankowie ośrodków zlokalizowanych w Piotrkowie Trybunalskim wnioski pobierają i składają w szkołach/ośrodkach do których uczęszczają; uczniowie szkół niepublicznych i uczący się w szkołach poza Piotrkowem Trybunalskim wnioski pobierają i składają w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym
 • do 15 października danego roku szkolnego – słuchacze wyżej wymienionych kolegiów wnioski pobierają i składają w Miejskim Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym.

W  uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu. Należy jednak wskazać i udokumentować okoliczności, które uzasadniałyby rozpatrzenie wniosku pomimo uchybienia terminu jego złożenia.

Miesięczna wysokość stypendium, w zależności od dochodu przypadającego na osobę w rodzinie uprawnionego, wynosi:

 • przy dochodzie do 246 zł  – 146 zł
 • przy dochodzie powyżej 246 zł  do 299 zł   –  114 zł
 • przy dochodzie powyżej 299 zł  do 351 zł  –   91 zł

W przypadku ucznia lub słuchacza kończącego naukę, ostatnie stypendium szkolne wypłaca się za miesiąc, w  którym ukończył on naukę.

Stypendia wypłacane są na zasadzie refundacji (zwrotu pieniędzy) po przedstawieniu dowodów zakupu (faktur, rachunków imiennych) oraz w wyjątkowych przypadkach także paragonów – przy zakupach łącznych nie przekraczających  kwoty 30 zł – przedmiotów i artykułów szkolnych oraz innych kosztów związanych  z edukacją ucznia.

Informacje dotyczące stypendiów szkolnych udzielane są w siedzibie Miejskiego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego w Piotrkowie Tryb., ul. Kasztanowa  31, pokój nr 106, I piętro od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie: (44) 733 91 00 lub (44) 733 91 55.

Informacje pochodzą ze strony www.piotrkow.pl

Kontakt

Miejski Zespół Ekonomiczno - Administracyjny w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Kasztanowa 31
97-300
tel.: (44) 733 91 00

www.piotrkow.pl