Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie48
 • studenci29
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe72
 • socjalne9
 • inne6
 • sportowe26
 • artystyczne34
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie25
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie6
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa6
 • samorząd43
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Rządu RP dla cudzoziemców 2019

organizator:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 24.09.2019

Stypendia Rządu RP dla cudzoziemców 2019

Stypendia dla cudzoziemców polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej

Przyznawanie stypendiów Rządu RP na studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia doktoranckie odbywa się w ramach założeń „Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą”. Stypendia te oferują cudzoziemcom polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej możliwość odbycia studiów wszystkich typów w trybie stacjonarnym, w uczelniach publicznych nadzorowanych przez Ministra ze stypendium refundowanym ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Ministra na warunkach zwolnienia z opłat za kształcenie.

Osobami uprawnionymi do ubiegania się o odbywanie studiów artystycznych na warunkach stypendialnych są cudzoziemcy, którzy posiadają ważną Kartę Polaka, o której mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka lub polskie pochodzenie stwierdzone w myśl ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, będące obywatelami następujących państw:

 • Brazylia,
 • Białoruś,
 • Czechy,
 • Gruzja
 • Kazachstan,
 • Litwa,
 • Łotwa,
 • Mołdawia,
 • Rosja,
 • Ukraina,
 • Uzbekistan,
 • Tadżykistan,
 • Turkmenistan.

O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które:

 • posiadają polskie obywatelstwo,
 • złożyły wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadają zezwolenie na pobyt stały na terytorium RP bądź złożyły wniosek o uzyskanie zezwolenia na stały pobyt.

Cudzoziemcy mogą ubiegać się o odbywanie studiów artystycznych ze stypendium Ministra
z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich, wyłącznie na studia stacjonarne prowadzone w języku polskim w uczelniach nadzorowanych przez Ministra.

Studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie mogą być poprzedzone rocznym kursem języka polskiego.

Stypendium Rządu RP przyznawane jest na najkrótszy regulaminowy okres studiów tzn. określony przez senat uczelni.

Stypendia dla cudzoziemców niepolskiego pochodzenia

Przyznawanie stypendiów Rządu RP na studia drugiego stopnia, studia doktoranckie oraz staże dla cudzoziemców niepolskiego pochodzenia odbywa się na zasadach określonych w umowach międzynarodowych i programach wykonawczych do tych umów.

Kandydaci niepolskiego pochodzenia:

 1. Zgłaszani są przez placówkę dyplomatyczną w ramach obowiązującej umowy międzynarodowej lub programu wykonawczego do tej umowy.
 2. Nie posiadają obywatelstwa polskiego ani zezwolenia na pobyt stały w Polsce.
 3. Uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w kraju pochodzenia lub w Polsce.
 4. Nie uzyskali wcześniej dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub studiów doktoranckich w uczelni w kraju pochodzenia, w Polsce lub w innym kraju.
 5. Nie są studentami studiów drugiego stopnia lub doktoranckich w państwach zamieszkania lub w innym państwie w momencie wnioskowania w naborze na stypendium refundowane ze środków Ministra (złożą stosowne oświadczenie o tej treści).
 6. Przedstawią zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów na danym kierunku (wydane nie wcześniej niż 1 września 2017 roku) wydane w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 7. Otrzymali decyzję o przyjęciu na studia drugiego stopnia lub doktoranckie prowadzone w trybie stacjonarnym wydaną przez uczelnię.

Wysokość stypendium przyznawanego przez Ministra cudzoziemcom polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej oraz cudzoziemcom niepolskiego pochodzenia zakwalifikowanym na kurs języka polskiego lub studia i staże artystyczne w Polsce na warunkach stypendialnych.

 1. Minister jest dysponentem stypendiów dla kandydatów na studia i staże artystyczne w uczelniach przez niego nadzorowanych.
 2. Stypendium Ministra dla cudzoziemców polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej wypłacane jest przez okres 10 miesięcy w danym roku akademickim, o ile umowa międzynarodowa, program wykonawczy do umowy lub decyzja Ministra nie stanowią inaczej.
 3. Stypendium Ministra dla cudzoziemców  niepolskiego pochodzenia wypłacane jest na zasadach i w okresie określonych w umowach międzynarodowych i programach do tych umów.
 4. Wysokość maksymalnych stawek stypendialnych wynosi:
 • dla uczestników kursu języka polskiego 1450 zł miesięcznie,
 • dla studentów studiów pierwszego stopnia oraz studentów pierwszego, drugiego i trzeciego roku studiów magisterskich 1250 zł miesięcznie,
 • dla studentów studiów drugiego stopnia oraz studentów studiów magisterskich niewymienionych powyżej 1500 zł miesięcznie,
 • dla uczestników studiów doktoranckich lub stażystów ze stopniem magistra 2200 zł miesięcznie,
 • dla osób posiadających co najmniej stopień doktora lub doktora sztuki lub inny stopień nadany za granicą, równoważny polskiemu stopniowi doktora lub doktora sztuki 3000 zł miesięcznie.
 1. Liczba stypendiów Ministra przyznawanych cudzoziemcom polskiego i niepolskiego pochodzenia uzależniona jest od środków finansowych przeznaczonych na powyższy cel w budżecie MKiDN.

Nabór wniosków: do dnia 24 września 2019 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie Organizatora.

Informacje pochodzą ze strony: www.gov.pl.

Zapraszamy do przejrzenia naszej bazy z aktualnymi ofertami stypendialnymi!

Kontakt

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00–071 Warszawa
tel. 22 42 10 100
eliza.kujan@mkidn.gov.pl
www.gov.pl