Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci59
 • absolwenci22
 • doktoranci10
 • naukowcy6
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne8
 • naukowe47
 • sportowe20
 • inne6
 • artystyczne23
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe1
 • dolnośląskie4
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie4
 • lubuskie3
 • małopolskie1
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie2
 • pomorskie4
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie6
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa5
 • samorząd45
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia „Prymusi” Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia

organizator:

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia

Rodzaj:
socjalne, naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 09.07.2021
liczba stypendiów: 3
wartość stypendium: 15 000 zł

Stypendia „Prymusi” Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia przyznaje stypendia krajowe w ramach programu „PRYMUSI” osobom o wyjątkowych uzdolnieniach – w zakresie przedmiotów technicznych i technologicznych, pochodzącym z rodzin o niskich dochodach.

Stypendia przyznawane przez Fundację dotyczą współfinansowania wydatków związanych ze studiami wyższymi (utrzymanie, akademik, kieszonkowe), odbywanymi na kierunkach technicznych i technologicznych, istniejącymi na renomowanych krajowych uczelniach akademickich.

W roku akademickim 2021/2022 Fundacja oferuje maksymalnie 3 stypendia w wysokości 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych) rocznie każde, płatne w 10 równych ratach, począwszy od października 2021 r.

Fundator lub Zarząd Fundacji może powołać konsultanta lub doradcę, w celu weryfikacji aplikacji oraz wsparcia merytorycznego dla Zarządu.

Stypendium przyznawane jest na pierwszy rok studiów, na okres jednego roku akademickiego z możliwością jego przedłużenia na kolejne lata; warunkiem jednak jego kontynuowania jest uzyskanie przez stypendystę średnich wyników akademickich na poziomie najwyższym na danej uczelni lub o jeden stopień niższym.

Do ubiegania się o stypendium uprawniona jest osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • Jest w ostatniej klasie dziennej szkoły średniej (dla młodzieży), zdaje egzamin maturalny w roku składania wniosku o Stypendium lub w roku poprzedzającym, i została przyjęta na pierwszy rok studiów stacjonarnych na polskiej uczelni akademickiej.
 • Jest laureatem uznanych konkursów naukowych, olimpiad krajowych i/lub międzynarodowych z przedmiotów technicznych lub technologicznych,
 • Średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny w roku poprzedzającym aplikację nie przekroczył 1650 zł netto (słownie: jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt). Potwierdzenie wysokości dochodów stanowi Załącznik nr 2K do Regulaminu Programu,
 • Posiada obywatelstwo polskie,
 • Posiada rachunek bankowy i jest jego jedynym posiadaczem,

Rekrutacja przeprowadzana jest trzyetapowo:

 1. Etap I – to złożenie przez kandydata do stypendium wniosku drogą elektroniczną do 9 lipca 2021 r. zgodnie z formularzem stanowiącym Załącznik nr 1K do Regulaminu, zawierającym informacje dotyczące kandydata oraz Załącznikiem nr 2K dotyczącym osiągniętych dochodów przez każdego członka rodziny kandydata.
 2. Etap II – polega na indywidualnym spotkaniu Fundatora bądź Zarządu Fundacji z kandydatem do stypendium i odbyciu z nim rozmowy dotyczącej motywacji do podjęcia studiów, planów, przedstawienia dotychczasowych osiągnięć naukowych oraz weryfikacji wiedzy merytorycznej kandydata.
 3. Etap III – w przypadku pozytywnego rezultatu rekrutacji w etapie I i II i po udokumentowaniu potwierdzenia przyjęcia na studia, kandydat podpisuje z Fundacją indywidualną umowę, o której mowa w paragrafie poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.fejj.pl

Po więcej stypendiów naukowych dla studentów zapraszamy do naszej wyszukiwarki.

Kontakt

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia
ul. Naukowa 30A/4
02-463 Warszawa

styp.1rok@fejj.pl
www.fejj.pl