Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci21
 • absolwenci11
 • doktoranci7
 • naukowcy3
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe12
 • artystyczne14
 • naukowe25
 • socjalne7
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie13
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa2
 • firma2
 • instytucja rządowa2
 • samorząd20
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia „Prymus Pomorza i Kujaw” dla uczniów

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 30.09.2017

Stypendia „Prymus Pomorza i Kujaw” dla uczniów

Wartość stypendium wynosi 300 zł miesięcznie i jest przyznawane na okres 10 miesięcy roku szkolnego.

O stypendium może się ubiegać uczeń, który spełni łącznie niżej wymienione warunki:
1). w roku szkolnym 2017/2018 uczęszcza do klasy 7 szkoły podstawowej, klasy gimnazjalnej lub do liceum, znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych;
2). w roku szkolnym 2016/2017 otrzymał promocję do następnej klasy bądź otrzymał świadectwo ukończenia szkoły;
3). uzyskał w jednym z trzech ostatnich, zakończonych lat szkolnych (2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017) tytuł laureata lub finalisty konkursu lub olimpiady ujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1;
4). uzyskał w roku szkolnym 2016/2017 co najmniej jedną ocenę celującą lub bardzo dobrą spośród przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości, realizowanych jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć następujące załączniki:
1). zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające uzyskanie w ostatnich trzech zakończonych latach szkolnych tytułu laureata lub finalisty w konkursach lub olimpiadach ujętych w załączniku nr 1 do regulaminu – w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem;
2). kserokopię świadectwa szkolnego za ostatni, ukończony rok szkolny poświadczoną za zgodność z oryginałem;
3). oświadczenie dyrektora szkoły o wyznaczeniu opiekuna dydaktycznego – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3;
4). indywidualny plan rozwoju edukacyjnego stypendysty – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4, dokument generowany w formie elektronicznej na stronie internetowej projektu prymus.kujawsko-pomorskie.pl;
5). oświadczenie uczestnika projektu – według wzoru stanowiącego załącznik nr 5.

O stypendium wnioskuje pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego ucznia.

Wnioski należy składać w terminie do 30 września 2017 r.

Drogą pocztową wnioski składa się w zamkniętych kopertach adresując na:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń
z dopiskiem Wniosek o stypendium – „Prymus Pomorza i Kujaw”

Wnioski składane osobiście należy dostarczyć do Punktu Informacyjno-Podawczego, ul. Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń.

W przypadku dokumentów składanych drogą pocztową obowiązuje data stempla pocztowego.

Informacje pochodzą ze strony prymus.kujawsko-pomorskie.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych
ul. św. Jana 1/3
87-100 Toruń


prymus.kujawsko-pomorskie.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Regulamin