Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci36
 • absolwenci16
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe9
 • naukowe38
 • artystyczne17
 • inne10
 • socjalne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe8
 • ogólnopolskie32
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa9
 • samorząd13
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – VII edycja

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 31.10.2022

Stypendia projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – VII edycja

Zarząd Województwa Śląskiego wyznaczył termin naboru Wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2022/2023, w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VII edycja” oraz zatwierdził wzory dokumentów niezbędnych do jego realizacji oraz Regulamin Użytkownika aplikacji, służącej do generowania Wniosków o przyznanie stypendium.

Termin naboru został ustalony na okres: od 27 września 2022 r. do 31 października 2022 r.

Szczegółowy sposób przygotowania i złożenia Wniosków:
Przygotowanie Wniosku o udzielenie stypendium w roku szkolnym 2022/2023, jest możliwe wyłącznie za pomocą Aplikacji służącej do generowania Wniosków o przyznanie stypendium, udostępnionej na stronie internetowej projektu.
Wszystkie niezbędne informacje dotyczące korzystania z ww. narzędzia, zostały zawarte w Regulaminie Aplikacji służącej do generowania Wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2022/2023, w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VII edycja”.
Przygotowany za pomocą Aplikacji Wniosek, należy wygenerować w formacie PDF, a następnie przesłać go wraz z załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Nabór Wniosków jest prowadzony w dwóch formach:

 •  w formie elektronicznej – przy wykorzystaniu platformy elektronicznej ePUAP – Wniosek wraz z załącznikami winien zostać podpisany przez Wnioskodawcę za pomocą podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego za pośrednictwem Profilu Zaufanego, a następnie przesłany za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
  lub
 • w formie pisemnej – poprzez złożenie podpisanego Wniosku w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej (listownie) na jeden z poniższych adresów:

– Kancelaria Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice;
– Biuro Zamiejscowe w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała;
– Biuro Zamiejscowe w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa.

Jeśli nie korzystali Państwo wcześniej z platformy ePUAP, zachęcamy do zapoznania się z filmem instruktażowym, w którym krok po kroku pokazujemy jak łatwo i szybko można założyć konto na platformie ePUAP.

Dodatkowo przygotowaliśmy instrukcję w jaki sposób złożyć Wniosek o przyznanie stypendium za pomocą platformy ePUAP.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, zaleca składanie Wniosków o przyznanie stypendium poprzez darmową platformę ePUAP, jako łatwy, bezpieczny i bardzo sprawny sposób przekazywania dokumentów.

Dokumenty dostępne są na stronie internetowej projektu, w zakładce: Dokumenty i wytyczne rok szkolny 2022/2023.

Kryteria obowiązkowe do spełnienia, aby ubiegać się o stypendium w roku szkolnym 2022/2023 to:

Uczniowie/uczennice klas 1 szkoły ponadpodstawowej:
a) uczęszczanie do szkoły ponadpodstawowej (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej) na terenie województwa śląskiego;
b) uzyskanie średniej ocen z trzech przedmiotów kierunkowych (w tym nauczanych dwujęzycznie) na poziomie co najmniej „5,67”, tj. obligatoryjnie z matematyki i jednego z języków obcych nowożytnych oraz jednego wybranego przez ucznia/uczennicę pozostałego przedmiotu z grupy określonych w § 1 pkt 14 Regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VII edycja; z zastrzeżeniem, iż w ramach przedmiotów kierunkowych mogą zostać wykazane jedynie te przedmioty, z których uczeń/uczennica otrzymał/a: z dwóch przedmiotów ocenę 6,00, a z jednego przedmiotu ocenę co najmniej 5,00;
c) uzyskanie średniej ocen ze wszystkich przedmiotów wyszczególnionych na świadectwie szkolnym, na poziomie co najmniej „5,51”.

Uczniowie/uczennice klas 2-5 szkoły ponadpodstawowej:

 •  uczęszczanie do szkoły ponadpodstawowej (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej) na terenie województwa śląskiego;
 • uzyskanie średniej ocen z trzech przedmiotów kierunkowych (w tym nauczanych dwujęzycznie) na poziomie co najmniej „5,33”, tj. obligatoryjnie z matematyki i jednego z języków obcych nowożytnych oraz jednego wybranego przez ucznia/uczennicę przedmiotu z grupy określonych w § 1 pkt 14 Regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VII edycja; z zastrzeżeniem, iż w ramach przedmiotów kierunkowych mogą zostać wykazane jedynie te przedmioty, z których uczeń/uczennica otrzymał/a co najmniej: z jednego przedmiotu ocenę 6,00, a z pozostałych dwóch przedmiotów ocenę co najmniej 5,00;
  c) uzyskanie średniej ocen ze wszystkich przedmiotów wyszczególnionych na świadectwie szkolnym, na poziomie co najmniej „5,18”.

Średnia zostanie zweryfikowana na podstawie świadectwa szkolnego, wydanego na zakończenie roku szkolnego tj. 2021/2022.

Kryteria dodatkowe, za ich spełnienie można uzyskać dodatkowe punkty:

Uczniowie/uczennice klas 1 szkoły ponadpodstawowej:
a) uzyskanie w roku szkolnym, poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium, tytułu laureata lub finalisty konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia, organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. W ramach ocenianego kryterium honorowane będą przedmioty kluczowe oraz przedmioty pozostałe.

Uczniowie/uczennice klas 2-5 szkoły ponadpodstawowej:
a) uzyskanie w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium, tytułu laureata lub finalisty olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia, organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. W ramach ocenianego kryterium honorowane będą przedmioty kluczowe oraz przedmioty pozostałe.

Kryteria dodatkowe wspólne dla klas 1 – 5 szkoły ponadpodstawowej:
a)realizacja w roku szkolnym, poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium, indywidulanego programu lub toku nauki, ze względu na szczególne uzdolnienia, z jednego lub kilku przedmiotów kluczowych lub przedmiotów pozostałych lub ze wszystkich obowiązujących przedmiotów, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
b) uczeń/uczennica jest osobą z niepełnosprawnościami.

 

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o stypendium to:

 • Wniosek o przyznanie stypendium,
 • Świadectwo szkolne wydane na zakończenie roku szkolnego 2021/2022,
 • Podpisane oświadczenie kandydata na Opiekuna dydaktycznego Stypendysty.

Ponadto, Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie punktów w ramach kryteriów dodatkowych jest zobowiązany dołączyć do Wniosku dokumenty, poświadczające spełnienie poszczególnych kryteriów, zgodnie z § 5 ust. 16 Regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VII edycja”.

Ważne informacje:

Datą złożenia Wniosku o przyznanie stypendium w formie pisemnej jest data jego wpływu do Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, Biura Zamiejscowego w Bielsku-Białej oraz Biura Zamiejscowego w Częstochowie.

Datą złożenia Wniosku o przyznanie stypendium w formie elektronicznej za pośrednictwem ePUAP, jest data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Przesłanie Wniosku wraz załącznikami poza terminem naboru tj. przed jego rozpoczęciem lub po jego zakończeniu, skutkować będzie pozostawieniem Wniosku bez rozpatrzenia.

Utworzenie Wniosku wyłącznie w Aplikacji, bez późniejszego przesłania go w jednej z form opisanych powyżej (ePUAP lub forma papierowa/pisemna) oraz ujętych w Regulaminie oraz w Ogłoszeniu o naborze Wniosków o przyznanie stypendium skutkować będzie pozostawieniem Wniosku bez rozpatrzenia.

Zgłaszanie awarii technicznych dotyczących działania Aplikacji następuje za pośrednictwem adresu e-mail do Operatorów Merytorycznych: stypendia@slaskie.pl.

Stypendia zostaną przyznane uczniom/uczennicom z najwyższą liczbą punktów. Liczba przyznanych stypendiów będzie uzależniona od dostępnej alokacji, tj. środków finansowych przeznaczonych na wypłatę stypendiów.

Stypendia przyznawane są w roku szkolnym 2022/2023. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie, przez cały okres pobierania stypendium (tj. od września 2022 r. do czerwca 2023 r.) podlegają opiece dydaktycznej sprawowanej przez nauczycieli, pedagogów szkolnych lub doradców zawodowych, zatrudnionych w ich szkołach. Zgodnie z postanowieniami obecnie obowiązującego Regulaminu, jeden opiekun może objąć opieką dydaktyczną nie więcej niż siedmiu uczniów.

Wnioskodawcy oraz kandydaci na Opiekunów dydaktycznych mają bezwzględny obowiązek zapoznania się z pełną dokumentacją projektową, w tym w szczególności z Regulaminem przyznawania stypendium oraz Regulaminem Aplikacji.

Informacje pochodzą ze strony: efs-stypendia.slaskie.pl

Inne stypendia dla uczniów znajdziecie w naszej bazie.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel. 32 774 47 16
stypendia@slaskie.pl
efs-stypendia.slaskie.pl