Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci22
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • socjalne5
 • artystyczne20
 • naukowe33
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie23
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 30.10.2020

Stypendia projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja

Zarząd Województwa Śląskiego wyznaczył termin naboru wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja” oraz zatwierdził wzory dokumentów niezbędnych do jego realizacji.

Termin naboru został ustalony na okres: od 28 września 2020 r. do 30 października 2020 r.

Szczegółowy sposób składania Wniosków:

Uczniowie/uczennice zainteresowani/ne otrzymaniem stypendium, spełniający/ce kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja”, mogą składać wnioski (wraz z załącznikami) przez elektroniczną platformę ePUAP lub wysłać je pocztą tradycyjną.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, rekomenduje składanie wniosków o przyznanie stypendium poprzez darmową platformę ePUAP – jako łatwy, bezpieczny i bardzo sprawny sposób przekazania dokumentów.

Jeśli wcześniej Państwo nie korzystali z platformy ePUAP to należy postępować według następujących 3 kroków:

Założyć profil zaufany za pomocą strony internetowej: pz.gov.pl.
Zarejestrować się na platformie ePUAP za pomocą strony internetowej: gov.pl.
Wysłać wypełnione dokumenty (wniosek o przyznanie stypendium, skan oświadczenia kandydata na opiekuna dydaktycznego, skan świadectwa szkolnego + ewentualne dodatkowe załączniki określone w Regulaminie) za pomocą platformy ePUAP do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Zachęcamy do obejrzenia filmu instruktażowego, w którym krok po kroku pokazujemy jak łatwo i szybko można złożyć Wniosek o przyznanie stypendium za pomocą platformy ePUAP. Film dostępny jest tutaj.

Stypendia zostaną przyznane uczniom/uczennicom z najwyższą ilością punktów. Ilość przyznanych stypendiów będzie uzależniona od dostępnej alokacji, tj. środków finansowych przeznaczonych na stypendia.

Kryteria niezbędne do spełnienia, aby ubiegać się o stypendium to:

 • uczęszczanie do szkoły ponadpodstawowej (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej) na terenie województwa śląskiego;
 • uzyskanie średniej ocen ze wszystkich przedmiotów wyszczególnionych na świadectwie szkolnym, na poziomie co najmniej 5,00. Średnia zostanie zweryfikowana na podstawie świadectwa szkolnego wydanego na zakończenie roku szkolnego 2019/2020;
 • uzyskanie średniej ocen z trzech przedmiotów kierunkowych (w tym nauczanych dwujęzycznie) na poziomie co najmniej 5,33, tj. obligatoryjnie z matematyki i jednego z języków obcych nowożytnych oraz jednego wybranego przez ucznia/uczennicę pozostałego przedmiotu z grupy określonych w § 1 pkt 15 Regulaminu; z zastrzeżeniem, iż w ramach przedmiotów kierunkowych mogą zostać wykazane jedynie te przedmioty, z których uczeń/uczennica otrzymał/a: z jednego przedmiotu ocenę 6,00 a z pozostałych dwóch przedmiotów ocenę co najmniej 5,00. Średnia zostanie zweryfikowana na podstawie świadectwa szkolnego wydanego na zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

Kryteria dodatkowe, za ich spełnienie można uzyskać dodatkowe punkty:

 • uzyskanie w roku szkolnym 2019/2020 tytułu laureata lub finalisty konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia, organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. W ramach ocenianego kryterium honorowane będą przedmioty kluczowe oraz przedmioty pozostałe;
 • posiadanie w roku szkolnym 2019/2020 zezwolenia na uczestnictwo, ze względu na szczególne uzdolnienia w indywidualnym programie nauczania lub toku nauki z jednego lub kilku przedmiotów kluczowych albo przedmiotów pozostałych, lub ze wszystkich zajęć edukacyjnych, w rozumieniu ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty lub ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
 • uczeń/uczennica jest osobą z niepełnosprawnościami.

Stypendia są przyznawane na okres trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole w roku szkolnym 2020/2021. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie, przez cały okres pobierania stypendium (tj. od września 2020 r. do czerwca 2021 r.) podlegają opiece dydaktycznej sprawowanej przez nauczycieli, pedagogów szkolnych lub doradców zawodowych, zatrudnionych w ich szkołach. Zgodnie z postanowieniami obecnie obowiązującego Regulaminu przyznawania stypendiów, jeden opiekun może objąć opieką dydaktyczną nie więcej niż siedmiu uczniów.

Zachęcamy wszystkich do szczegółowego zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałą dokumentacją projektową.
Dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc stypendialną to:

 • Wniosek o przyznanie stypendium,
 • Świadectwo szkolne wydane na zakończenie roku szkolnego 2019/2020,
 • Oświadczenie kandydata na Opiekuna dydaktycznego Stypendysty.

Uwaga! Wnioskujący o przyznanie stypendium oraz kandydaci na Opiekunów dydaktycznych mają bezwzględny obowiązek zapoznania się z pełną dokumentacją projektową, która znajduje się tutaj.

W przypadku składania Wniosku za pomocą poczty tradycyjnej (listownie) można wysyłać wnioski (wraz z załącznikami) na jeden z poniższych adresów:

 • Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice;
 • Biura Zamiejscowego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała;
 • Biura Zamiejscowego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa.

Informujemy, że do odwołania korespondencję można również złożyć osobiście w SKRZYNCE PODAWCZEJ udostępnionej dla klientów Urzędu w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie, zgodnie z adresami wykazanymi powyżej. Wybór tej formy złożenia korespondencji wyklucza potwierdzenie wpływu korespondencji do Urzędu.

Uwaga: Datą złożenia wniosku o przyznanie stypendium jest data wpływu wniosku do jednego z miejsc wskazanych powyżej lub wpływu na elektronicznej platformie ePUAP. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem przyznawania stypendiów wnioski złożone po 30 października 2020 r. nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Informacje pochodzą ze strony: efs-stypendia.slaskie.pl

Inne stypendia dla uczniów znajdziecie w naszej bazie.

Kontakt

Kancelaria Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel. 32 77 40 424

efs-stypendia.slaskie.pl