Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne24
 • naukowe60
 • inne12
 • sportowe11
 • socjalne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie5
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia prezydenta Stargardu w dziedzinie kultury i sztuki 2020

organizator:

Urząd Miejski w Stargardzie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 28.02.2020

Stypendia prezydenta Stargardu w dziedzinie kultury i sztuki 2020

Trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów i nagród prezydenta Stargardu w dziedzinie kultury i sztuki.

Celem stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury i sztuki jest inspirowanie działań twórców. Chodzi o promowanie dokonań i osiągnięć w obszarze kultury i sztuki oraz troskę o rozwój uzdolnień i zainteresowań artystycznych.

Od 2020 r. obowiązuje uchwała nr XIII/155/2019 Rady Miejskiej w Stargardzie z 17 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 357) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów i nagród Prezydenta Miasta Stargard w dziedzinie kultury i sztuki.

STYPENDIA – sprzyjają rozwojowi uzdolnień młodych ludzi oraz mobilizują ich do dalszej pracy. Mają charakter indywidualny i przyznawane są na realizację programu stypendium osobom wyróżniającym się talentem i osiągnięciami artystycznymi

1. Stypendia przyznawane są z inicjatywy Prezydenta Miasta lub na wniosek:
– osoby ubiegającej się o stypendium – pod warunkiem dołączenia do wniosku listy poparcia zawierającej co najmniej 30 podpisów mieszkańców miasta;

– instytucji, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów prawnych działających w obszarze kultury i sztuki na terenie miasta Stargard;

– placówek oświatowych i oświatowo-wychowawczych;

– szkół artystycznych;

– Młodzieżowego Zespołu Doradczego Prezydenta Miasta Stargard;

– mieszkańców Stargardu – pod warunkiem dołączenia do wniosku listy poparcia zawierającej co najmniej 30 podpisów mieszkańców miasta.

Każdy wnioskodawca może złożyć maksymalnie trzy wnioski o przyznanie stypendiów.

2. Stypendium otrzymać może osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:

– zamieszkuje lub kształci się na terenie Stargardu;

– podjęła lub kontynuuje edukację artystyczną, studia, staż, itp.;

– posiada udokumentowane osiągnięcia w reprezentowanej przez siebie dziedzinie sztuki, tj. osiągnęła w roku, w którym składany jest wniosek, znaczące wyniki w przeglądach, konkursach, festiwalach, turniejach, olimpiadach artystycznych i tym podobnych wydarzeniach o zasięgu co najmniej wojewódzkim, reprezentując i promując Stargard;

– aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym Stargardu, prezentuje swoje umiejętności oraz dokonania artystyczne, tj. bierze udział w koncertach, wystawach, wieczorach autorskich itp.;

– będzie realizowała w roku, na który przyznane jest stypendium, program stypendium obejmujący między innymi doskonalenie umiejętności artystycznych i twórczych oraz ich prezentację, czynny udział w ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursach, festiwalach, przeglądach lub projektach kulturalnych odbywających się poza Stargardem, w tym także realizację działań skierowanych do mieszkańców miasta;

– nie ukończyła 26 lat.

3. Stypendia mają formę finansową i przyznawane są raz w roku, na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy. Wysokość miesięcznej kwoty stypendium uzależniona jest od rangi osiągnięć kandydata i wynosi od 250 zł brutto do 550 zł brutto.

Wnioski przyjmowane są do piątku 28 lutego 2020 r. To przepisy przejściowe, które obowiązują tylko w tym roku. W kolejnych latach wnioski o stypendia i nagrody będzie można składać do 31 stycznia.

NAGRODY – przyznawane są za wybitne osiągnięcia indywidualne lub zespołowe w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dziedzictwa kulturowego.

1. Nagrody przyznawane są z inicjatywy Prezydenta Miasta lub na wniosek:

– osoby lub podmiotu ubiegającego się o nagrodę pod warunkiem, że do wniosku załączona będzie lista poparcia zawierająca co najmniej 30 podpisów mieszkańców miasta;

– co najmniej 3 radnych Rady Miejskiej w Stargardzie lub klubu radnych Rady Miejskiej;

– instytucji, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów prawnych działających w obszarze kultury na terenie Stargardu;

– mieszkańców Stargardu pod warunkiem dołączenia do wniosku listy poparcia zawierającej co najmniej 30 podpisów mieszkańców miasta;

– co najmniej 3 laureatów nagrody w dziedzinie kultury z lat ubiegłych;

– placówek oświatowych i oświatowo-wychowawczych;

– szkół artystycznych;

– Młodzieżowego Zespołu Doradczego.

2. Nagrody mogą otrzymać:

– osoby fizyczne, które nie ukończyły 15. roku życia, zamieszkują lub kształcą się na terenie Stargardu;

– osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, zamieszkują, kształcą się lub pracują na terenie Stargardu lub prowadzą działalność w obszarze kultury na terenie Stargardu,

– osoby prawne i organizacje pozarządowe mające swoją siedzibę na terenie miasta Stargard i działające na rzecz jego mieszkańców w obszarze kultury i sztuki lub ochrony dziedzictwa kulturowego.

Kategorie nagród:

– Młody Artysta – nagroda przyznawana osobie, która nie ukończyła 15. roku życia i uzyskała, w roku poprzedzającym składany wniosek, czołowe miejsca w konkursach, przeglądach, festiwalach artystycznych itp. o zasięgu co najmniej wojewódzkim; przyznawana jest okolicznościowa statuetka, nagród może być kilka;

– Artysta/Twórca – nagroda przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej (muzycznej, plastycznej, teatralnej, fotograficznej, filmowej, itp.) za dorobek artystyczny o istotnym znaczeniu (m.in. nagrody w konkursach, przeglądach, festiwalach), stworzenie wybitnego dzieła artystycznego, wydawnictwa lub publikacji; przyznawana jest jedna nagroda w wysokości 7 000 zł i okolicznościowa statuetka;

– Kreator Kultury – nagroda przyznawana za osiągnięcia w zakresie upowszechniania i popularyzacji kultury i sztuki (m.in. kreowanie innowacyjnych projektów kulturalnych i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i inicjatyw służących rozwojowi życia kulturalnego w Stargardzie) lub upowszechnianie i promowanie działalności artystycznej lub realizację działań mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego; przyznawana jest jedna nagroda w wysokości 7 000 zł i okolicznościowa statuetka;

– Ambasador Kultury Stargardu – nagroda przyznawana artystom i twórcom, którzy urodzili się lub pochodzą ze Stargardu, obecnie mieszkają w różnych miejscach Polski i świata i tam z sukcesem realizują działania artystyczne; przyznawana jest jedna nagroda honorowa, a jej laureat otrzymuje okolicznościową statuetkę;

– Wydarzenie kulturalne roku – nagroda przyznawana za organizację w roku poprzedzającym przyznanie nagrody ważnego dla rozwoju kultury Stargardu przedsięwzięcia artystycznego i kulturalnego, które zrealizowane było na terenie Stargardu i dedykowane jego mieszkańcom, ponadto nie było wydarzeniem komercyjnym; przyznawana jest jedna nagroda honorowa, a jej laureat otrzymuje okolicznościową statuetkę;

– Nagroda okolicznościowa:

a) nagroda przyznawana w związku z okrągłym jubileuszem co najmniej 25-lecia pracy artystycznej lub działalności na rzecz upowszechniania kultury i sztuki,

b) nagroda za całokształt pracy przyznawana jako uhonorowanie i podsumowanie co najmniej 35-letniej działalności artystycznej lub pracy na rzecz upowszechniania i rozwoju kultury i sztuki, przyznawana jest jedna nagroda w wysokości 7 000 zł i okolicznościowa statuetka.

Wnioski należy składać do piątku 28 lutego 2020 r. To przepisy przejściowe, które obowiązują tylko w tym roku. W kolejnych latach wnioski o stypendia i nagrody będzie można składać do 31 stycznia.

Na stronie UM Stargard znajdują się wzory wszystkich wniosków, a także treść uchwały i regulamin przyznawania nagród.

Zgłoszenia należy przesłać pocztą lub dostarczyć do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego, ul. S. Czarnieckiego 17 w Stargardzie.

Informacje pochodzą ze strony: www.stargard.pl.

Poszukujesz więcej ofert stypendiów dla artystów?

Kontakt

Urząd Miejski w Stargardzie
ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17
73-110 Stargard
tel. 91 578 48 81
urzad@um.stargard.pl
www.stargard.pl