Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne14
 • socjalne11
 • sportowe15
 • artystyczne24
 • naukowe63
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie5
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Prezydenta Miasta Torunia

organizator:

Urząd Miasta Torunia, Wydział Edukacji

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 05.09.2014

Stypendia Prezydenta Miasta Torunia

Jeszcze tylko przez kilka dni, do 5 września, można składać wnioski o stypendium Prezydenta Miasta Torunia na rok szkolny 2014/2015.

Kto może ubiegać się o stypendium?

1. Uczeń mieszkający w Toruniu, który w roku szkolnym 2013/2014 uczęszczał do szkoły podstawowej lub gimnazjum,  o ile spełnia jednocześnie warunki:

a). uzyskał na świadectwie w roku szkolnym 2013/2014 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 5,50 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,

b). uzyskał w roku szkolnym 2013/2014:

 • tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, zwalniający ze sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej lub z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego

lub

 • tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, zwalniający ze sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej lub z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego

lub

 • w przypadku ucznia uczęszczającego do szkoły artystycznej prowadzącej kształcenie w zawodzie artystycznym uzyskał tytuł laureata międzynarodowego lub ogólnopolskiego konkursu  artystycznego lub tytuł laureata przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Uczeń mieszkający w Toruniu, który w roku szkolnym 2013/2014 uczęszczał do szkoły ponadgimnazjalnej, o ile spełnia jednocześnie warunki:
a). uzyskał na świadectwie w roku szkolnym 2013/2014 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,50 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
b). uzyskał w roku szkolnym 2013/2014:

 • tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, zwalniający z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu

lub

 • uzyskał tytuł laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady tematycznej związanej z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, zwalniający z etapu pisemnego egzaminu zawodowego

lub

 • w przypadku ucznia uczęszczającego do szkoły artystycznej prowadzącej kształcenie w zawodzie artystycznym uzyskał tytuł laureata międzynarodowego lub ogólnopolskiego konkursu  artystycznego lub tytuł laureata przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

c). nie jest w roku szkolnym 2013/2014 uczniem klasy programowo najwyższej.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?
Do 5 września 2014 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Torunia, przy ul. Juliana Fałata 39.

Jakie załączniki dołączyć do wniosku?

 • zaświadczenie stwierdzające uzyskanie w roku szkolnym 2013/2014 tytułu odpowiednio laureata lub finalisty (można załączyć kopię zaświadczenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły),
 • rekomendację dyrektora szkoły, do której uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2013/2014,
 • zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informację o średniej ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz ocenie zachowania,  wpisanych na świadectwie szkolnym za rok 2013/2014 (w celu weryfikacji średniej ocen warto załączyć kopię świadectwa szkolnego).

Jakie są kategorie stypendium i w jakiej formie się je przyznaje?

Stypendium jest przyznawane w trzech kategoriach zależnie od typu szkoły, w której uczeń uzyskał odpowiedni tytuł laureata lub finalisty (stypendium I kategorii – szkoła ponadgimnazjalna, stypendium II kategorii – gimnazjum, stypendium III kategorii – szkoła podstawowa).  Miesięczna wysokość stypendium wynosi 250 zł w przypadku I kategorii, 200 zł – II kategoria,  150 zł  – III kategoria. Stypendium jest przyznawane w formie świadczenia pieniężnego na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

Kto przyznaje stypendium?

Stypendium przyznaje Prezydent Miasta Torunia w ramach środków przewidzianych na ten cel w budżecie miasta.

Jakimi zasadami kieruje się prezydent  przy wyborze stypendystów?

Dla każdej kategorii stypendium sporządza się odrębną listę zawierającą dane o uczniu i jego osiągnięciach.

O kolejności na liście decydują osiągnięcia uczniów. Na pierwszym miejscu listy umieszcza się ucznia posiadającego największą liczbę tytułów laureata. W przypadku równej liczby tytułów laureata o kolejności decyduje posiadanie przez ucznia również tytułu finalisty. W przypadku równorzędnych ww. osiągnięć kolejność na liście ustala się od najwyższej średniej ocen. W przypadku równych średnich ocen o kolejności decyduje wyższa ocena zachowania. Powyższą zasadę stosuje się do kolejnych miejsc na liście.

Stypendium przyznaje się wg kolejności, o której mowa wyżej z uwzględnieniem każdej z list, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel w budżecie miasta.

Informacji udziela Wydział Edukacji UMT, tel. 56 611 88 12 lub 56 611 88 20.

Informacje pochodzą ze strony www.torun.pl

Kontakt

Urząd Miasta Torunia, Wydział Edukacji
ul. Juliana Fałata 39
Toruń
tel. 56 611 88 12 lub 56 611 88 2

www.torun.pl