Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie65
 • studenci83
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne37
 • socjalne14
 • sportowe30
 • naukowe97
 • inne16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie40
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd78
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Prezydenta Miasta Radomsko

organizator:

Urząd Miasta Radomsko

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 31.08.2012

Stypendia Prezydenta Miasta Radomsko

Stypendia Prezydenta Miasta Radomsko

Stypendia Prezydenta Miasta Radomsko będą mogli otrzymać uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, a także studenci. Warunkiem przyznania nagrody będą wybitne osiągnięcia w nauce lub osiągnięcia artystyczne. Dla najzdolniejszych uczniów przewidziano nagrody pieniężne w wysokości do 2 500 zł brutto lub stypendium rzeczowe, polegające na udostępnieniu sal znajdujących się w MDK-u, bibliotece czy muzeum na potrzeby prezentacji osiągnięć lub też ponoszeniu innych kosztów związanych z organizacją wystawy, pokazu czy prelekcji dotyczących osiągnięć nagrodzonego.

Warunki, jakie muszą spełnić uczniowie aby ubiegać się o stypendium, to:

 • wysoka średnia ocen;
 • co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania;
 • sukcesy w olimpiadach przedmiotowych czy konkursach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych.

W przypadku studentów pod uwagę brana będzie:

 • wysoka średnia (minimum 4,8);
 • zaliczenie co najmniej pierwszego roku studiów;
 • znaczące osiągnięcia wykraczające poza program nauczania szkoły wyższej, potwierdzone przez dziekana Wydziału.

Stypendia za wyniki artystyczne będą natomiast przyznawane osobom, które uzyskały czołowe miejsca w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu co najmniej ogólnopolskim, a także są autorami znaczących wydarzeń artystycznych.

Wnioski o stypendia mogą składać:
1) dyrektorzy szkół – dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnzjalnych,
2) rodzice uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (po uprzednim zaopiniowaniu przez dyrektora szkoły),
3) pełnoletni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz ich absolwenci (po uprzednim zaopiniowaniu przez dyrektora szkoły),
4) studenci (po uprzednim zaopiniowaniu przez dziekana Wydziału lub wyznaczoną przez niego osobę),
5) dyrektorzy placówek kultury,
6) dyrektorzy szkół artystycznych,
7) organizacje społeczne.

Wniosek o stypendium powinien zawierać co najmniej:

1) określenie wnioskodawcy,
2) dane kandydata do stypendium (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, telefon, nazwę
szkoły/uczelni, do której kandydat uczęszcza, klasę/rok studiów),
3) uzasadnienie wniosku z wyszczególnieniem osiągnięć kandydata ubiegającego się o stypendium.

Ponadto do wniosku o stypendium należy dołączyć:

1) potwierdzoną kopię świadectwa/indeksu, kartę ocen semestralnych wystawioną przez dyrektora
szkoły/dziekana wydziału wyższej uczelni,
2) potwierdzone kopie dokumentów wskazujących na szczególne wyniki w nauce, osiągnięcia edukacyjne, artystyczne.

Wnioski należy składać  w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Radomsko do dnia 31 sierpnia 2012 roku.

Następnie zostaną one poddane ocenie Komisji ds. stypendiów, w której zasiądą: przedstawiciele Rady Miasta, Naczelnik Wydziału Edukacji i Wychowania oraz Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miasta Radomsko, przedstawiciel miejskich placówek kultury, przedstawiciel miejskich placówek oświaty. Decyzje o przyznaniu stypendiów zostaną podjęte do 30 września.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania stypendium w regulaminie dostępnym poniżej.

Informacje pochodzą ze strony www.radomsko24.pl

Kontakt

Urząd Miasta Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
97-500 Radomsko
tel. 44 685 45 00
um@radomsko.pl
www.radomsko24.pl