Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe61
 • inne12
 • socjalne10
 • sportowe12
 • artystyczne24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Powiatu w Lipnie dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa

organizator:

Starostwo Powiatowe w Lipnie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie, kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 14.10.2022

Stypendia Powiatu w Lipnie dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa

Zarząd Powiatu w Lipnie ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów szkoły wyższej o kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo.

Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać studenci szkół wyższych o kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo począwszy od II roku studiów licencjackich oraz I i II roku studiów magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych nie pracujących w zawodzie) do czasu ich zakończenia, spełniający łącznie następujące warunki:

 • studiują w uczelniach na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 • nie korzystają z urlopów określonych w regulaminie studiów oraz z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego,
 • zobowiążą się do odbycia stażu w Spółce Szpital Lipno sp. z o. o. w Lipnie, ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno zwanej dalej „Szpitalem” lub w jego następcy prawnym bezpośrednio po zakończeniu studiów pielęgniarskich lub położniczych oraz po uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej podjęcia zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej w pełnym wymiarze czasu pracy, na okres stanowiący trzykrotność okresu przez jaki było przyznane stypendium. Zobowiązanie zostanie potwierdzone w umowie trójstronnej zawartej pomiędzy studentem, któremu zostało przyznane stypendium a Powiatem i Szpitalem .

Stypendium ma formę pieniężną i może zostać przyznane studentowi począwszy od II roku studiów licencjackich oraz I i II roku studiów magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych nie pracujących w zawodzie) do czasu ich zakończenia. Korzystanie przez Studenta ze stypendium na studiach licencjackich wyklucza skorzystanie z tej formy pomocy na studiach magisterskich.
Wysokość stypendium wynosi maksymalnie:

na kierunku pielęgniarstwo:

1 250,00 zł brutto miesięcznie na II roku studiów licencjackich
1 250,00 zł brutto miesięcznie na III roku studiów licencjackich
1 250,00 zł brutto miesięcznie na I roku studiów magisterskich
1 250,00 zł brutto miesięcznie na II roku studiów magisterskich
oraz kierunku położnictwo:

1. 1 250,00 zł brutto miesięcznie na II roku studiów licencjackich
2. 1 250,00 zł brutto miesięcznie na III roku studiów licencjackich
3. 1 250,00 zł brutto miesięcznie na I roku studiów magisterskich
4. 1 250,00 zł brutto miesięcznie na II roku studiów magisterskich
od kwoty stypendium dokonuje się potrąceń należności publicznoprawnych, jeżeli wynikają z przepisów prawa.

Wniosek o przyznanie stypendium, na druku zgodnym z załącznikiem do Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych kształcących się na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIV/206/2021 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych kształcących się na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo na lata 2021-2025 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 1342) należy złożyć w terminie: do dnia 14 października 2022 roku do godz. 14:30, na adres:
Starostwo Powiatowe w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10 B, 87-600 Lipno

W przypadku nadesłania wniosku o przyznanie stypendium pocztą decyduje data wpływu wniosku do Starostwa Powiatowego w Lipnie. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Nie dopuszcza się składania wniosku o przyznanie stypendium w postaci elektronicznej.

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie z uczelni o statusie studenta oraz o średniej ocen z egzaminów za ostatni rok studiów przed złożeniem wniosku,
 • oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego,
 • oświadczenie studenta o nie pobieraniu stypendium z innych jednostek samorządu terytorialnego i braku zobowiązań z tym związanych,
 • zobowiązanie do odbycia stażu w Spółce Szpital Lipno sp. z o.o. w Lipnie, Nieszawska 6, 87-600 Lipno lub w jego następcy prawnym bezpośrednio po zakończeniu studiów pielęgniarskich lub położniczych oraz po uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej podjęcia zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej w pełnym wymiarze czasu pracy, na okres stanowiący trzykrotność okresu przez jaki było przyznane stypendium.

O przyznaniu stypendium decyduje Zarząd Powiatu w Lipnie nie później niż w ciągu 15 dni roboczych od upływu terminu składania wniosków.
Informacja o przyznaniu stypendium zostanie zamieszczona na stronie internetowej Powiatu Lipnowskiego i stronie internetowej Spółki Szpital Lipno sp. z o.o. w Lipnie niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Zarząd Powiatu w Lipnie oraz przekazana studentom składającym wnioski.
Stypendium będzie wypłacane po podpisaniu przez studenta umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 3 określającej w szczególności warunki wypłacania stypendium, okoliczności powodujące wstrzymanie i wznowienie wypłaty stypendium, okoliczności powodujące rozwiązanie umowy i obowiązek zwrotu kwoty odpowiadającej całości stypendium dotychczas wypłaconego wraz z odsetkami ustawowymi.

Informacje pochodzą ze strony: www.lipnowski.powiat.pl

Inne stypendia dla studentów znajdziesz w naszej bazie.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno
tel. 54 30 66 100
starostwo@lipnowski.powiat.pl
www.lipnowski.powiat.pl