Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie27
 • studenci37
 • absolwenci11
 • doktoranci4
 • naukowcy4
 • inni28
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe23
 • artystyczne16
 • socjalne2
 • naukowe17
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie10
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie3
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie1
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa5
 • samorząd31
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Powiatu Tarnowskiego 2020

organizator:

Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 10.10.2020

Stypendia Powiatu Tarnowskiego 2020

O stypendium mogą się ubiegać:

 • uczniowie szkół Powiatu Tarnowskiego, którymi są: Liceum Ogólnokształcące w Tuchowie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie,
 • studenci szkół wyższych, studiujący w trybie dziennym na uczelniach publicznych do 25 roku życia,
 • absolwenci studiów magisterskich uczelni publicznych w roku ukończenia studiów do 25 roku życia.

Stypendium stanowi formę materialnej pomocy dla najzdolniejszych uczniów szkół Powiatu Tarnowskiego oraz studentów – wyłącznie mieszkańców Powiatu Tarnowskiego ziemskiego. Stypendium za szczególne osiągnięcia przyznawane jest uczniom, którzy wykazali się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie nauki, kultury i sztuki oraz sportu. Przyznawane jest ono jednorazowo na okres roku szkolnego niezależnie od sytuacji materialnej kandydata i nie jest stypendium socjalnym. Jest to wyróżnienie indywidualne dla ucznia, którego zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny.

Stypendium może być przyznane uczniowi po spełnieniu jednego z poniższych warunków:

 • po pierwszym roku nauczania za osiągnięcie średniej ocen za poprzedni rok szkolny co najmniej 5,0,
 • w dziedzinie nauki – finalistom i laureatom olimpiad przedmiotowych oraz laureatom konkursów na szczeblu co najmniej wojewódzkim, organizowanych przez Kuratorium Oświaty lub Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 • w dziedzinie kultury i sztuki – finalistom i laureatom konkursów artystycznych na szczeblu co najmniej wojewódzkim, organizowanych przez Kuratorium Oświaty lub Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 • w dziedzinie sportu – medalistom zawodów co najmniej ogólnopolskich.

Stypendium może być przyznane studentom wyłącznie za wysoką średnia ocen za poprzedni rok akademicki nie niższą niż:

 • 4,50, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 5,00,
 • 4,90, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 5,50,
 • 5,40, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 6,00.

Średnią ocen wylicza się jako średnią arytmetyczną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, średnią ocen wylicza się na podstawie ocen uzyskanych w ostatnim roku nauczania w szkole ponadgimnazjalnej, przy czym uzyskana średnia nie może być niższa niż 5,0. W przypadku studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia, średnią ocen wylicza się na podstawie ocen uzyskanych w ostatnim roku nauczania na studiach pierwszego stopnia.

Wymagane dokumenty
W przypadku uczniów wymaganymi dokumentami są:

 • wniosek
 • uwierzytelniona kopia świadectwa szkolnego za miniony rok szkolny (w przypadku ubiegania się o stypendium za wysoką średnią ocen)
 • dyplomy potwierdzające osiągnięcia (w przypadku ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia)

Uczeń ubiegający się o stypendium zarówno za średnią jak i za szczególne osiągnięcia składa 2 oddzielne wnioski.

W przypadku studentów wymaganymi dokumentami są:

 • wniosek
 • zaświadczenie o średniej ocen za miniony rok akademicki, a w przypadku kontynuowania studiów magisterskich dodatkowo uwierzytelnioną kopię decyzji przyjęcia na studia magisterskie
 • w przypadku studenta pierwszego roku – zaświadczenie z uczelni lub uwierzytelnioną kopię decyzji potwierdzające przyjęcie na studia oraz zaświadczenie o średniej ocen z ostatniego roku nauczania lub uwierzytelnioną kopię świadectwa szkolnego.

Miejsce składania dokumentów
Kancelaria Rady Powiatu – pokój nr 119
Starostwo Powiatowe w Tarnowie
ul. Narutowicza 38
33-100 Tarnów

Termin załatwienia sprawy
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do dnia 10 października danego roku szkolnego/akademickiego. Rozpatrzenie wniosków następuje do dnia 30 listopada danego roku szkolnego/akademickiego. O przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium zainteresowani powiadamiani są na piśmie w terminie do 31 grudnia danego roku szkolnego/akademickiego.

Źródło informacji i formularze: bip.malopolska.pl

Sprawdźcie także inne stypendia dla uczniów i studentów

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Tarnowie
ul. Narutowicza 38
33-100 Tarnów
tel. 14 68 83 312
afiolek@powiat.tarnow.pl
bip.malopolska.pl/sptarnow