Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie51
 • studenci64
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne28
 • sportowe24
 • naukowe80
 • inne15
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd65
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia powiatu radomskiego dla studentów medycyny

organizator:

Starostwo Powiatowe w Radomiu

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie, mazowieckie
termin składania wniosków: 25.05.2022

Stypendia powiatu radomskiego dla studentów medycyny

Zarząd Powiatu Radomskiego uchwałą 825/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. ogłasza nabór wniosków w sprawie przyznania stypendium dla studentów V i VI roku kształcących się na kierunku lekarskim.

Stypendium ma charakter finansowy i przyznawane jest na okres maksymalnie 15 miesięcy, tj. od dnia 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. oraz od 1 października 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. w maksymalnej wysokości 2000,00 złotych brutto miesięcznie.

Stypendium może zostać przyznane wnioskodawcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • kształci się na kierunku lekarskim V lub VI roku,
 • nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej,
 • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego,
 • zawrze umowę, w której zobowiąże się do przepracowania co najmniej 3 lat po zakończeniu studiów w SPZZOZ w Pionkach lub SPZZOZ – Szpital w Iłży w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu stażu podyplomowego
 • zobowiąże się do podjęcia w okresie zatrudnienia jednej ze specjalizacji priorytetowych dla SPZZOZ w Pionkach lub SPZZOZ – Szpital w Iłży, określonych poniżej.

Specjalizacje priorytetowe dla SPZZOZ w Pionkach:

 • anestezjologia,
 • chirurgia,
 • interna,
 • ortopedia,
 • urologia,
 • rehabilitacja.

Specjalizacje priorytetowe dla SPZZOZ – Szpital w Iłży:

 • chirurgia,
 • interna.:

Wniosek na druku zawartym w załączniku nr 1 wraz z podpisaną Klauzulą informacyjną o zasadach przetwarzania danych osobowych w procesie naboru, zawarcia i realizacji umowy w sprawie stypendium, stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia – należy złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Radomiu lub przesłać drogą pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego) w terminie do 25 maja 2022 roku.

Do wniosku należy dołączyć:

 • urzędowe zaświadczenie z uczelni o statusie studenta,
 • urzędowe zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z egzaminów za ostatni rok akademicki przed złożeniem wniosku i średniej ocen z egzaminów za przedostatni rok akademicki przed złożeniem wniosku,
 • oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego,
 • oświadczenie studenta, że nie powtarza roku,
 • zobowiązanie studenta do przepracowania co najmniej 3 lat po zakończeniu studiów w SPZZOZ w Pionkach lub SPZZOZ – Szpital w Iłży, w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu stażu podyplomowego,
 • wskazanie specjalizacji, którą student zobowiązuje się podjąć w okresie zatrudnienia w SPZZOZ w Pionkach lub SPZZOZ – Szpital w Iłży, z listy specjalizacji priorytetowych dla SPZZOZ w Pionkach lub SPZZOZ – Szpital w Iłży wskazanych powyżej,
 • deklarację o zamiarze odbywania stażu podyplomowego w SPZZOZ w Pionkach lub SPZZOZ – Szpital w Iłży (fakultatywnie).

Informacja o przyznaniu stypendium zostanie zamieszczona na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Radomiu oraz stronach internetowych SPZZOZ w Pionkach lub SPZZOZ – Szpital w Iłży oraz przekazana kandydatom telefonicznie lub w formie pisemnej.

Wypłatę stypendium poprzedzi podpisanie ze studentem umowy, która określa warunki przyznania stypendium, zasady wypłaty, w tym okoliczności powodujące wstrzymani i wznowienie wypłaty stypendium oraz okoliczności powodujące rozwiązanie umowy i obowiązek zwrotu pobranych kwot stypendium.

Student jest zobowiązany załączyć do umowy zabezpieczenie w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Informacje pochodzą ze strony: www.spradom.finn.pl/

Więcej stypendiów dla studentów znajdziesz w naszej bazie!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Radomiu
ul. Tadeusza Mazowieckiego 7
26-600 Radom
tel. 483 655 801
powiat@radompowiat.pl
www.powiatradomski.pl