Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie48
 • studenci29
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne34
 • socjalne9
 • naukowe72
 • inne6
 • sportowe26
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie6
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa6
 • samorząd43
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia pomostowe na I rok studiów – FL Ziemi Płockiej Młodzi Razem

organizator:

Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 13.07.2018

Stypendia pomostowe na I rok studiów – FL Ziemi Płockiej Młodzi Razem

Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem” we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości ogłasza kolejną edycję programu Stypendiów Pomostowych 2018/2019. Segment II skierowany jest do maturzystów którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2018 roku i którzy spełniają wymagane kryteria

Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości ogłasza kolejną edycję programu Stypendiów Pomostowych 2018/2019.

Segment II skierowany jest do maturzystów którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2018 roku i którzy spełniają wszystkie poniższe kryteria:

1. Stypendium pomostowe, przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich [uczelnia, w której przynajmniej jedna jednostka organizacyjna posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora].

2. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2018 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a. są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
b. posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XVII edycji Programu,
c. mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
d. pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1575 zł brutto wyliczony z czerwca 2018r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
e. osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu,
f. Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium będą mieli dotychczasowi stypendyści Organizacji Lokalnej. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria, określone w ust. 1, jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów na egzaminie maturalnym. W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo mają osoby o najniższych dochodach w rodzinie.

Liczbę punktów oblicz sam, stosując Algorytm:
Brane są pod uwagę wszystkie egzaminy pisemne.
Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów)
Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.
Tak wyliczone liczby punktów dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.

Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie, a ponadto powinieneś:
– posiadać rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XVII edycji Programu

(Do systemu online mogą logować się jedynie osoby, które uzyskały rekomendację Fundacji. Dlatego też pierwszym krokiem w ubieganiu się o stypendium z PSP jest zdobycie rekomendacji Fundacji „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem”. W tym celu do 13 lipca 2018 r. należy złożyć prośbę o rekomendację na adres fundusz@mlodzirazem.pl

Wzór prośby o rekomendację:

PROŚBA O UDZIELENIE REKOMENDACJI Do Programu Stypendiów Pomostowych

Zwracam się z prośbą o udzielenie rekomendacji do Programu Stypendiów Pomostowych na rok akademicki 2018/2019.
1. Imię i Nazwisko: ……………………………………….
2. E-mail: ……………………………………..
3. Telefon kontaktowy: ……………………………………..
4. Adres zamieszkania: ………………………………………..
5. Nazwa ukończonej szkoły: ……………………………………..
6. Średnia z przedmiotów nauczania w roku szkolnym 2018/2019 obliczona na podstawie świadectwa ukończenia szkoły ………………………………………………………
7. Kilka informacji o sobie oraz o osiągnięciach (konkursy, olimpiady, aktywny udział w organizacjach społecznych, wolontariacie samorządzie szkolnym lub uczelnianym, dodatkowe kierunki studiów lub szkoły) …………………………………….
9. Liczba punktów otrzymanych na świadectwie maturalnym: ……………………….
10. Nazwa uczelni wyższej: ……………………………………………………
11. Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym: ……………………….
12. Wysokość dochodów brutto Twojej rodziny na osobę w czerwcu 2018r.: …………………………..

Z dopiskiem
Oświadczam, że spełniam kryterium dochodowe, oraz pozostałe warunki wymagane regulaminem oraz warunkami Programu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych przez Fundację „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem” dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz innych czynności niezbędnych do realizacji programu i celów statutowych Fundacji „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem” (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a i znam przepis i informacje wynikające z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29.08.1997 r., o ochronie danych osobowych z późn. zm.

Wypełniony komputerowo, czytelnie podpisany oraz zeskanowany formularz należy przesłać e-mailowo, a w przypadku uzyskania rekomendacji przynieść wraz z kompletem dokumentów.

Kandydaci którzy otrzymają rekomendację Fundacji otrzymają jej potwierdzenie drogą mailową do 20 lipca 2018r.

APLIKOWANIE w Segmencie II
Wnioski on-line od 2 lipca 2018r.
Przed przystąpieniem do składania wniosku on-line zapoznaj się z

Termin składania wniosku on-line upływa 17 sierpnia 2018r. (do godz. 16.00)

Wydrukowany z systemu wniosek, należy podpisać i wraz z wyżej wymienionymi dokumentami złożyć w siedzibie organizacji lokalnej, która rekomenduje Ciebie do Programu, w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2018r.

Dokumenty należy składać:
Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem”
ul. 1 Maja 7C
09-402 Płock

Kontakt:
Dariusz Winiarski – 24 268 37 74

Pierwszym krokiem w ubieganiu się o stypendium z PSP jest zdobycie rekomendacji Fundacji „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem”. W tym celu do 13 lipca 2018 r. należy złożyć prośbę o rekomendację na adres fundusz@mlodzirazem.pl

Informacje pochodzą ze strony www.mlodzirazem.pl

Kontakt

Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem
ul. 1 Maja 7C
09-402 Płock
tel. 24 268 37 74
fundusz@mlodzirazem.pl
www.mlodzirazem.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Regulamin