Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe14
 • socjalne11
 • artystyczne24
 • naukowe62
 • inne14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia pomostowe – Fundacja Edukacji Międzynarodowej

organizator:

Fundacja Edukacji Międzynarodowej

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 29.07.2016
termin rozstrzygnięcia: 07.10.2016
liczba stypendiów: 7
wartość stypendium: 5000 zł

Stypendia pomostowe – Fundacja Edukacji Międzynarodowej

Od 1 lipca 2016 r. w siedzibie Fundacji Edukacji Międzynarodowej można składać wnioski o udzielenie rekomendacji do programu „Stypendiów Pomostowych”.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2016 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
 2. posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XV edycji Programu,
 3. mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
 4. pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1295 zł lub 1480 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (dochód netto wyliczony z czerwca 2016 r.),
 5. osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do regulaminu,
 6. Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium będą mieli dotychczasowi stypendyści Organizacji Lokalnej. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów na egzaminie maturalnym. W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo mają osoby o najniższych dochodach w rodzinie.

Rekomendacja Fundacji Edukacji Międzynarodowej zostanie udzielona 7 osobom, których wnioski będą kompletne i uzyskają najwyższą liczbę punktów  (spośród wszystkich wniosków złożonych do FEM w niniejszym konkursie) za egzamin maturalny obliczonych wg algorytmu. W przypadku osób, które będą miały tę samą liczbę punktów za egzamin maturalny, pierwszeństwo uzyska osoba o niższym dochodzie na osobę w rodzinie.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania rekomendacji od FEM jest posiadanie zameldowania w województwie dolnośląskim.

Do wniosku należy dołączyć:

 • wypełnione „Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej”,
 • „Zgodę na przetwarzanie danych wrażliwych”,
 • dokumenty potwierdzające dochody rodziny w czerwcu 2016 r. (listę dokumentów znajdziesz na drugiej stronie „Oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej”),
 • kopię świadectwa dojrzałości (jak policzyć punkty z matury, dowiesz się wykorzystując ALGORYTM),
 • zaświadczenie o przyjęciu na studia,
 • kopię obu stron dowodu osobistego (jeżeli dowód osobisty nie zawiera danych o miejscu zameldowania, KONIECZNE jest dostarczenie zaświadczenia z Urzędu Gminy potwierdzającego zameldowanie i datę, od której ubiegający się o stypendium zameldowany jest na stałe pod podanym adresem).

Wniosek należy wysłać pocztą wraz z wymaganymi załącznikami do 29 lipca 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Fundacja Edukacji Międzynarodowej,

ul. Zielińskiego 38,

53-534 Wrocław.

Po przyjęciu na studia i uzyskaniu rekomendacji Organizacji Lokalnej, kandydat do stypendium wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendiapomostowe.pl.

Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie do 17 sierpnia 2016 do godziny 16-ej.

Po zakończeniu wypełniania wniosku, kandydat drukuje z systemu wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek i wraz z kompletem załączników składa w siedzibie organizacji lokalnej, od której otrzymał rekomendację, w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2016 roku.

FEP w terminie do 7 października 2016 roku ogłosi listę stypendystów

Stypendium na I rok studiów wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.

Informacje pochodzą ze strony: www.fem.org.pl

Kontakt

Fundacja Edukacji Międzynarodowej
ul. Zielińskiego 38
53-534 Wrocław
tel.: (71) 782 26 27
biuro@fem.org.pl
www.fem.org.pl

Dokumenty

do pobrania