Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci70
 • absolwenci21
 • doktoranci9
 • naukowcy3
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne31
 • socjalne11
 • sportowe25
 • naukowe88
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie38
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie7
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia30
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd68
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia pomostowe dla studentów I roku – Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem

organizator:

FEP, Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci
Zasięg:
termin składania wniosków: 14.07.2017

Stypendia pomostowe dla studentów I roku – Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem

Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości ogłosił kolejną edycję programu Stypendiów Pomostowych 2017/2018.

Segment II skierowany jest do maturzystów z 2017, ze szkół objętych programami stypendialnymi organizacji lokalnych skupionych wokół Fundacji im. Stefana Batorego i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, którzy spełniają wszystkie poniższe kryteria:

1. Stypendium pomostowe, przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich[1].

2. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a. są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
b. posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XVI edycji Programu,
c. mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
d. pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1600 zł [2] brutto lub 1800 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (dochód wyliczony z czerwca 2017),
e. osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu,
f. Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium będą mieli dotychczasowi stypendyści Organizacji Lokalnej. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria, określone w ust. 1, jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów na egzaminie maturalnym. W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo mają osoby o najniższych dochodach w rodzinie.

[1] uczelnia, w której przynajmniej jedna jednostka organizacyjna posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora.
[2] 80% płacy minimalnej (2000zł) obowiązującej od 1 stycznia 2017r. (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 9.09.2016r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017r. Dz. U. z 13.09.2016r. poz. 1456).

Liczbę punktów oblicz sam, stosując Algorytm:
Brane są pod uwagę wszystkie egzaminy pisemne.
Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów)
Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.
Tak wyliczone liczby punktów dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.

Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie, a ponadto powinieneś:
– posiadać rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XVI edycji Programu

(Do systemu online mogą logować się jedynie osoby, które uzyskały rekomendację Fundacji. Dlatego też pierwszym krokiem w ubieganiu się o stypendium z PSP jest zdobycie rekomendacji Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”. W tym celu do 14 lipca 2017 r. należy złożyć prośbę o rekomendację na adres fundusz@mlodzirazem.pl

Wzór prośby o rekomendację:
PROŚBA O UDZIELENIE REKOMENDACJI Do Programu Stypendiów Pomostowych

Zwracam się z prośbą o udzielenie rekomendacji do Programu Stypendiów Pomostowych na rok akademicki 2017/2018.
1. Imię i Nazwisko: ……………………………………….
2. E-mail: ……………………………………..
3. Telefon kontaktowy: ……………………………………..
4. Adres zamieszkania: ………………………………………..
5. Nazwa ukończonej szkoły: ……………………………………..
6. Średnia z przedmiotów nauczania w roku szkolnym 2015/2016 obliczona na podstawie świadectwa ukończenia szkoły ……………………………………………………… (skan świadectwa)
7. Kilka informacji o sobie oraz o osiągnięciach (konkursy, olimpiady, aktywny udział w organizacjach społecznych, wolontariacie samorządzie szkolnym lub uczelnianym, dodatkowe kierunki studiów lub szkoły) …………………………………….
9. Liczba punktów otrzymanych na świadectwie maturalnym: ………………………. (skan świadectwa)
10. Nazwa uczelni wyższej: ……………………………………………………
11. Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym: ……………………….
12. Wysokość dochodów brutto Twojej rodziny na osobę w czerwcu 2017r.: ………………………….. (skan oświadczenia o dochodach)
Kandydaci którzy otrzymają rekomendację Fundacji otrzymają jej potwierdzenie drogą mailową do 20 lipca 2017r.

APLIKOWANIE w Segmencie II

Wnioski on-line od 3 lipca 2017r.

Przed przystąpieniem do składania wniosku on-line zapoznaj się z

->Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XVI edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2017/2018 – Segment II,

Termin składania wniosku on-line upływa 18 sierpnia 2017r. (do godz. 16.00)

Wydrukowany z systemu wniosek, należy podpisać i wraz z wyżej wymienionymi dokumentami złożyć w siedzibie organizacji lokalnej, która rekomenduje Ciebie do Programu, w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2017r.

Dokumenty należy składać:
Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”
ul. 1 Maja 7C
09-402 Płock

Kontakt:
Dariusz Winiarski – 24 268 37 74

Informacje pochodzą ze strony www.mlodzirazem.pl

Kontakt

Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem
ul. 1 Maja 7C
09-402 Płock
tel. 24 268 37 74
fundusz@mlodzirazem.pl
www.mlodzirazem.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Regulamin