Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie51
 • studenci64
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe24
 • naukowe80
 • inne15
 • socjalne9
 • artystyczne28
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd65
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia naukowe Wójta Gminy Dębica 2020

organizator:

Urząd Gminy Dębica

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, socjalne, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 15.09.2020

Stypendia naukowe Wójta Gminy Dębica 2020

Trwa nabór na stypendia naukowe Wójta Gminy Dębica dla uczniów i studentów zamieszkujących na pobyt stały na terenie gminy Dębica. Wnioski należy składać do 15 września 2020 r.

Wielkość środków przeznaczonych na finansowanie stypendiów ustalony będzie corocznie w budżecie gminy.
Stypendia ze środków budżetu gminy dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentów studiów dziennych, którzy nie posiadają stałego źródła dochodu może obejmować następujące świadczenia:

 • stypendium na koszty utrzymania,
 • stypendium na koszty zakwaterowania na okres pobytu poza miejscem zamieszkania,
 • stypendium na pomoce szkolne i naukowe,
 • stypendium na koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca kształcenia i z powrotem.

Poszczególne formy świadczeń mogą być łączone, ale wnioskodawca nie może się ubiegać o więcej niż dwie formy świadczenia. Wysokość świadczeń określa Wójt Gminy Dębica w ramach przyznanych środków w budżecie gminy.

Stypendium może otrzymać uczeń lub student osiągający wysokie wyniki w nauce lub posiadający potwierdzone osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury, sztuki i sportu.

Warunkiem ubiegania się o stypendium za osiągnięcia w nauce jest uzyskanie:
1. w szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej wzorowej oceny z zachowania,
2. minimum średniej ocen za ostatni rok szkolny lub akademicki lub ostatni semestr poprzedzający okres, na który ma być przyznane stypendium:

 • w klasach IV – VI szkoły podstawowej – 5,0;
 • w szkole gimnazjalnej – 4,8;
 • w szkole ponadgimnazjalnej – 4,5;
 • na wyższej uczelni – 4,0.

Warunkiem uzyskania stypendium jest osiągany dochód w rodzinie, który nie przekracza 150 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (potwierdzony wywiadem środowiskowym przez GOPS w Dębicy).

Stypendia mogą być przyznawane:

 • jednorazowo,
 • na miesiąc, jednak nie dłużej jak na 5 miesięcy,
 • na semestr,
 • na rok szkolny lub akademicki.

Szczegółowe warunki, cel, zakres oraz wysokość świadczeń ustala umowa zawierana ze studentem lub uczniem albo jego prawnymi przedstawicielami.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium mogą występować:

 • dyrektor szkoły,
 • rada pedagogiczna lub rada szkoły,
 • rodzice lub prawni opiekunowie uczniów,
 • zainteresowana osoba.

Do każdego wniosku załącza się dokumenty potwierdzające wskazane w nim osiągnięcia i kryteria określone w uchwale, a w szczególności:

 • dane osobowe kandydata do stypendium i jego adres,
 • uzasadnienie wniosku.

Ustala się następujące terminy składania wniosków stypendialnych:

 • za semestr jesienno-zimowy do 15 marca bezpośrednio po zakończeniu semestru,
 • za semestr wiosenno-letni lub rok szkolny albo akademicki do 15 września bezpośrednio po zakończeniu semestru lub roku szkolnego albo akademickiego,

Wnioski należy składać w pokoju nr 29 Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli gminy Dębica, ul. Batorego 13 w godzinach pracy Urzędu.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: nagawczyna.ugdebica.pl

Po więcej propozycji stypendialnych dla uczniów i studentów zapraszamy do naszej wyszukiwarki!

Kontakt

Urząd Gminy Dębica
ul. Stefana Batorego 13
39-200 Dębica
tel. 14 680 33 10
urzad@ugdebica.pl
www.ugdebica.pl

Dokumenty

do pobrania