Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci19
 • absolwenci11
 • doktoranci7
 • naukowcy3
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne14
 • socjalne7
 • naukowe25
 • inne4
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie13
 • międzynarodowe6
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa2
 • firma2
 • instytucja rządowa2
 • samorząd18
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia naukowe Rady Powiatu w Tarnowie

organizator:

Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 20.10.2009

Stypendia naukowe Rady Powiatu w Tarnowie

O stypendia mogą ubiegać się: – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – studenci szkół wyższych, studiujący w trybie dziennym na uczelniach publicznych i niepublicznych z wpisem do rejestru uczelni niepublicznych, w wieku do 25 lat. Stypendium stanowi formę materialnej pomocy dla najzdolniejszych uczniów i studentów, wyłącznie dla mieszkańców Powiatu Tarnowskiego ziemskiego, za szczególne osiągnięcia (przyznawane uczniom i studentom, którzy wykazali się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie nauki, kultury i sztuki oraz sportu). Przyznawane jest ono jednorazowo na okres roku szkolnego lub akademickiego niezależnie od sytuacji materialnej kandydata i nie jest stypendium socjalnym. Jest to wyróżnienie indywidualne dla ucznia/studenta, którego zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny/studiów. Stypendium może być przyznane uczniom spełniającym jeden z poniższych warunków: – po pierwszym roku nauczania, osiągającym średnią ocen za poprzedni rok szkolny co najmniej 5,0 – w dziedzinie nauki – finalistom i laureatom olimpiad przedmiotowych oraz laureatom konkursów na szczeblu co najmniej wojewódzkim – w dziedzinie kultury i sztuki – finalistom i laureatom konkursów artystycznych na szczeblu co najmniej wojewódzkim – w dziedzinie sportu – medalistom zawodów co najmniej wojewódzkich oraz finalistom zawodów wyższego szczebla Stypendium może być przyznane studentom spełniającym jeden z poniższych warunków: – po pierwszym roku nauczania, osiągającym średnią ocen za poprzedni rok akademicki nie niższą niż: 4,50, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 5,00 4,90, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 5,50 5,40, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 6,00 Średnią ocen wylicza się jako średnią arytmetyczną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia, średnią ocen wylicza się na podstawie ocen uzyskanych w ostatnim roku nauczania na studiach pierwszego stopnia. ABY UZYSKAĆ STYPENDIUM Należy pobrać i wypełnić: – Formularz wniosku dla uczniów – Formularz wniosku dla studentów – Wnioski o stypendium powinny zawierać: a/ w przypadku ucznia – opinie rady pedagogicznej szkoły, której uczeń jest kandydatem do stypendium, albo opinię dyrektora innej placówki oświatowej, kulturalnej lub sportowej, uwierzytelnioną kopie świadectwa szkolnego za miniony rok szkolny /w przypadku ubiegania się o stypendium za wysoką średnią ocen/ dyplomy potwierdzające osiągnięcia. b/ w przypadku studenta – opinie władz wyższej uczelni, której student jest kandydatem do stypendium, zaświadczenie o średniej ocen za miniony rok akademicki (w przypadku ubiegania się o stypendium za wysoką średnią ocen), uwierzytelnione dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata. KANDYDATÓW DO STYPENDIÓW ZGŁASZAĆ MOGĄ: a/ dyrektorzy oraz rady pedagogiczne placówek oświatowych b/ rektorzy, dziekani i rady wydziałów wyższych uczelni c/ dyrektorzy placówek kulturalnych i sportowych d/ zainteresowany kandydat lub jego opiekun prawny Kancelaria Rady Powiatu Starostwo Powiatowe w Tarnowie ul. Narutowicza 38 33-100 Tarnów Pracownik Kancelarii: Anna Fiołek Tel. (0-14) 63-16-312, pokój 119 Godziny pracy: poniedziałek -piątek 7.30 – 15.30 e-mail: afiolek@powiat.tarnow.pl WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ: 1/ do Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych w przypadku uczniów uczęszczających do szkół, dla których organem założycielskim jest Powiat Tarnowski 2/ do Kancelarii Rady Powiatu Tarnowskiego, 33-100 Tarnów, ul. Narutowicza 38 pokój 119 dla pozostałych uczniów i studentów. Informacja pochodzi ze strony www.wrotamalopolski.pl

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Tarnowie
ul. Narutowicza 38, pokój 119
33-100 Tarnów
(0-14) 63 16 312
afiolek@powiat.tarnow.pl
www.wrotamalopolski.pl