Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie47
 • studenci29
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne33
 • naukowe71
 • socjalne9
 • inne6
 • sportowe25
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie6
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa6
 • samorząd42
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia naukowe Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego

organizator:

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.02.2019

Stypendia naukowe Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, na podstawie art. 15 Ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o Instytucie Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego (DzU poz. 2303, z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie stypendiów dla wspierania badań naukowych oraz działań edukacyjnych i kulturalnych w zakresie działalności Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego (DzU z 2019 r., poz. 23), ogłasza konkurs na stypendia naukowe w projekcie:

TERROR NIEMIECKI W PÓŁNOCNYCH POWIATACH GENERALNEGO GUBERNATORSTWA W LATACH 1939–1944

Przedmiotem konkursu jest pięć stypendiów naukowych w wysokości 3000–3500 zł przyznawanych na okres od kwietnia 2019 do września 2020 r. (planowany początek projektu: 1 kwietnia 2019 r.). Wyłonieni przez Instytut stypendyści utworzą zespół badawczy w projekcie „Terror niemiecki w północnych powiatach Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939–1944”. Przewidujemy szerokie kwerendy źródłowe, wieloaspektowe opracowanie materiału z uwzględnieniem trzech najważniejszych kategorii: geografii terroru, aparatu terroru i sterroryzowanego społeczeństwa, oraz przygotowanie autorskich tekstów do naukowej monografii przeznaczonej do publikacji przez Instytut. Oferta stypendialna skierowana jest zarówno do młodych naukowców, jak i badaczy z większym doświadczeniem. Harmonogram projektu zakłada znaczące zaangażowanie czasowe stypendysty w jego współrealizację.

INFORMACJA O STYPENDIUM:

 • Stypendium przyznawane jest w wysokości 3000 zł netto miesięcznie osobom z tytułem magistra lub będącym w trakcie odbywania studiów doktoranckich oraz 3500 zł netto miesięcznie osobom ze stopniem naukowym doktora.
 • Stypendium przyznawane jest na okres 18 miesięcy (z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy w uzasadnionych przypadkach).
 • Okres realizacji projektu: od kwietnia 2019 do września 2020 r.
 • Liczba stypendiów naukowych: 5.
 • Stypendysta będzie miał zapewnione miejsce pracy w Instytucie.

OPIS ZADAŃ:

 • Przeprowadzenie kwerendy w archiwach polskich we współpracy z Archiwum Instytutu.
 • Analiza zgromadzonego materiału źródłowego.
 • Przygotowanie artykułu naukowego na uzgodniony z Instytutem temat w ramach planowanej publikacji monograficznej.
 • Przygotowywanie wewnętrznych raportów z badań i prezentacje wyników badań na krajowych i międzynarodowych konferencjach.
 • Uczestnictwo w zebraniach zespołu badawczego oraz w życiu naukowym Instytutu.

WYMAGANIA:

 • Tytuł magistra nauk historycznych lub społecznych / status doktoranta / stopień naukowy doktora.
 • Dobra znajomość języka angielskiego.
 • Bierna znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem.

ZGŁOSZENIA:

Kandydatów zapraszamy do przesłania zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: stypendia@instytutpileckiego.pl do 28 lutego 2019 r. do godz. 16.00. Prosimy o zaznaczenie w tytule: „Stypendium naukowe GG”. Zgłoszenie powinno zawierać:

1. LIST MOTYWACYJNY

Do listu motywacyjnego należy dołączyć poniższą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia konkursu na stypendia naukowe w ramach projektu „Terror niemiecki w północnych powiatach Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939–1944”.

2. CV ZAWIERAJĄCE:

 • wykaz publikacji, referatów wygłoszonych na konferencjach oraz innych osiągnięć naukowych.
 • informacje o udziale w projektach naukowych i badawczych.
 • informacje o uzyskanych stypendiach naukowych i językowych.

3. SKAN DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW MAGISTERSKICH / DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO ODBYWANIE STUDIÓW DOKTORANCKICH / DYPLOMU STOPNIA DOKTORA.

4. SKAN CO NAJMNIEJ DWÓCH REKOMENDACJI PRZEKAZANYCH PRZEZ INSTYTUCJE NAUKOWE, BADAWCZE, KULTURALNE (KRAJOWE BĄDŹ ZAGRANICZNE) LUB OSOBY PRYWATNE.

5. WYBRANY TEKST LUB PUBLIKACJĘ WŁASNEGO AUTORSTWA (RAPORT, ARTYKUŁ, ROZDZIAŁ PRACY).

6. SKAN PODPISANEGO OŚWIADCZENIA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH (ZAŁĄCZNIK NR 1).

7. SKAN PODPISANEGO OŚWIADCZENIA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU (ZAŁĄCZNIK NR 2)

KONTAKT:

Ewentualne pytania bądź wątpliwości należy przesyłać na adres: stypendia@instytutpileckiego.pl

Informacji telefonicznych udziela: Elżbieta Ofat, tel. 505 581 731.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach. W pierwszym etapie Komisja Konkursowa dokona wstępnej oceny kandydatów na podstawie złożonych, kompletnych dokumentów. Najwyżej ocenieni kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, stanowiącą drugi etap konkursu.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 7 i 8 marca 2019 r. w siedzibie Instytutu na ul. Foksal 17 w Warszawie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 18 marca 2019 r., a jego wyniki zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu oraz na stronie internetowej www.instytutpileckiego.pl. Osoby, którym przyznano stypendium, otrzymają również informację pocztą elektroniczną.

Instytut nie ma obowiązku uzasadnienia decyzji Komisji Konkursowej.

Informacje pochodzą ze strony: www.instytutpileckiego.pl

Kontakt

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego
ul. Foksal 17
Warszawa
tel. 505 581 731
stypendia@instytutpileckiego.pl
www.instytutpileckiego.pl