Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie93
 • studenci60
 • absolwenci8
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne17
 • sportowe43
 • artystyczne44
 • socjalne25
 • naukowe109
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie31
 • międzynarodowe2
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd83
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia naukowe Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego – KL Gusen

organizator:

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 22.03.2019

Stypendia naukowe Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego – KL Gusen

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, na podstawie art. 15 Ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o Instytucie Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego (Dz. U. poz. 2303, z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie stypendiów dla wspierania badań naukowych oraz działań edukacyjnych i kulturalnych w zakresie działalności Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego (Dz. U. z 2019 r., poz. 23), ogłasza konkurs na stypendia naukowe w projekcie badawczym:

KL GUSEN JAKO MIEJSCE EKSTERMINACJI POLAKÓW
Przedmiotem konkursu są cztery stypendia naukowe w wysokości 1500 – 2000 zł przyznawane na okres od maja 2019 do października 2020 r. (planowany początek projektu: 1 maja 2019 r.).

Wyłonieni przez Instytut stypendyści wejdą w skład zespołu badawczego projektu „KL Gusen jako miejsce eksterminacji Polaków”, którego kierownikiem będzie dr hab. Wanda Jarząbek, prof. ISP PAN z Zakładu Studiów nad Niemcami ISP PAN, przedstawiciel Polski w Międzynarodowej Radzie Miejsca Pamięci Mauthausen).

Poszukiwani są badacze zainteresowani następującymi tematami badawczymi:

Temat 1. Polscy więźniowie w KL Gusen (2 stypendia)

Temat 2. Stan pamięci o KL Gusen w społeczeństwach polskim i austriackim (1 stypendium)

Temat 3. KL Gusen w dyskursie medialnym (1 stypendium)

Oferta stypendialna skierowana jest zarówno do młodych naukowców, jak i badaczy z większym doświadczeniem. Harmonogram projektu zakłada zaangażowanie czasowe stypendysty w jego współrealizację (około 20 godzin tygodniowo), w tym oprócz prowadzenia badań naukowych udział w seminariach oraz konferencjach naukowych.

INFORMACJA O STYPENDIUM
– Stypendium przyznawane jest w wysokości 1500 zł netto miesięcznie osobom z tytułem magistra lub będącym w trakcie odbywania studiów doktoranckich oraz 2000 zł netto miesięcznie osobom ze stopniem naukowym doktora.

– Stypendium przyznawane jest na okres 18 miesięcy (z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy w uzasadnionych przypadkach).

– Okres realizacji projektu: od maja 2019 do października 2020 r.

– Liczba stypendiów naukowych: 4.

– Stypendysta będzie miał zapewnione miejsce pracy w Instytucie.

– Wyjazdy naukowe (miejsca i czas trwania będą ustalane w ramach projektu). Instytut przeznaczy dodatkową kwotę na przeprowadzenie kwerend związanych z realizacją projektu.

– Uczestnictwo w zebraniach zespołu badawczego oraz w życiu naukowym Instytutu.

OPIS ZADAŃ
Temat 1. Polscy więźniowie w KL Gusen

– Przeprowadzenie kwerend archiwalnych dotyczących obywateli polskich więźniów KL Gusen w archiwach w Austrii (m.in. w Wiedniu) i w Polsce,

– Analiza zgromadzonego materiału źródłowego, przygotowanie artykułu przeznaczonego do druku

Temat 2. Stan pamięci o KL Gusen w społeczeństwach polskim i austriackim

– Przeprowadzenie badań socjologicznych dotyczących pamięci o KL Gusen na zróżnicowanych grupach respondentów w Polsce I Austrii (ankiety, wywiady)

– Analiza zgromadzonego materiału źródłowego, przygotowanie artykułu przeznaczonego do druku

Temat 3. KL Gusen w dyskursie medialnym

– Przeprowadzenie kwerend w materiałach medialnych

– Analiza zgromadzonego materiału, przygotowanie artykułu przeznaczonego do druku

WYMAGANIA:
Temat 1. Polscy więźniowie w KL Gusen

– Ukończone studia historyczne lub z zakresu stosunków międzynarodowych,

– Udowodnione zainteresowania tematyką II wojny światowej, szczególnie polityka okupacyjną, funkcjonowaniem obozów koncentracyjnych (np. prace roczne, praca magisterska, artykuły poświęcone tym zagadnieniom)

– Przynajmniej dobra znajomość języka niemieckiego, czynna i bierna.

Temat 2. Stan pamięci o KL Gusen w społeczeństwach polskim i austriackim

– Ukończone studia z zakresu socjologii, tytuł naukowy doktora nauk humanistycznych lub społecznych

– Doświadczenie z zakresu prowadzenia badań ilościowych i jakościowych

– Udział w projektach naukowych, badaniach pamięci indywidualnej i zbiorowej, których wyniki były publikowane

– Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego

Temat 3. KL Gusen w dyskursie medialnym

– Ukończone studia z zakresu politologii lub socjologii,

– Doświadczenie w badaniach medioznawczych i pracy z materiałami medialnymi

– Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego, znajomość języka angielskiego

ZGŁOSZENIA
Kandydatów zapraszamy do przesłania zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: stypendia@instytutpileckiego.pl do 22 marca 2019 r. do godz. 16.00. Organizator prosi o zaznaczenie w tytule: „Stypendium naukowe KL Gusen. Temat1 lub Temat 2 lub Temat 3”. Zgłoszenie powinno zawierać:

 • List motywacyjny.
  Do listu motywacyjnego należy dołączyć poniższą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia konkursu na stypendia naukowe w ramach projektu „KL Gusen jako miejsce eksterminacji Polaków”.

 • CV zawierające:
  wykaz publikacji, referatów wygłoszonych na konferencjach oraz innych osiągnięć naukowych,
  informacje o udziale w projektach naukowych i badawczych,
  informacje o uzyskanych stypendiach naukowych i językowych.
 • Skan dyplomu ukończenia studiów magisterskich / dokumentu potwierdzającego odbywanie studiów doktoranckich / dyplomu stopnia doktora.
 • Skan co najmniej dwóch rekomendacji przekazanych przez instytucje naukowe, badawcze, kulturalne (krajowe bądź zagraniczne) lub osoby prywatne.
 • Wybrany tekst lub publikację własnego autorstwa (raport, artykuł, rozdział pracy).
 • Skan podpisanego oświadczenia o administratorze danych osobowych (Załącznik nr 1)
 • Skan podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2)

Ewentualne pytania bądź wątpliwości można przesyłać na adres: stypendia@instytutpileckiego.pl

Informacji telefonicznych udziela: Elżbieta Ofat, tel. 505 581 731

ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU:
Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach. W pierwszym etapie Komisja Konkursowa dokona wstępnej oceny kandydatów na podstawie złożonych, kompletnych dokumentów. Najwyżej ocenieni kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, stanowiącą drugi etap konkursu.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 28 i 29 marca 2019 r. w siedzibie Instytutu na ul. Foksal 17 w Warszawie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 8 kwietnia 2019 r., a jego wyniki zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu oraz na stronie internetowej www.instytutpileckiego.pl. Osoby, którym przyznano stypendium, otrzymają również informację pocztą elektroniczną.

Instytut nie ma obowiązku uzasadnienia decyzji Komisji Konkursowej. Nie przewiduje się procedury odwoławczej.

Pełna dokumentacja znajduje się w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: instytutpileckiego.pl

Kontakt

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego
ul. Foksal 17
00-372 Warszawa

stypendia@instytutpileckiego.pl
www.instytutpileckiego.pl

Dokumenty

do pobrania