Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne15
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • socjalne9
 • naukowe80
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na I rok studiów dla studentów z małych miejscowości na Dolnym Śląsku

organizator:

Fundacja Edukacji Międzynarodowej

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 31.07.2015

Stypendia na I rok studiów dla studentów z małych miejscowości na Dolnym Śląsku

Stypendia pomostowe skierowane są do uzdolnionych maturzystów, którzy po raz pierwszy podeszli i zdali egzamin maturalny w roku 2015, mieszkają w małych miejscowościach Dolnego Śląska (poniżej 20 tys. mieszkańców) oraz dostali się na I rok studiów dziennych magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia do nadawania tytułu naukowego magistra.
Stypendia pomostowe mają pomóc „świeżo upieczonym” studentom, pochodzącym z niezamożnych rodzin, przetrwać najtrudniejszy, pierwszy rok studiowania. Organizatorem Programu Stypendiów Pomostowych na terenie całego kraju jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości z Łodzi (dalej FEP). Fundacja Edukacji Międzynarodowej (FEM) jest jej dolnośląskim partnerem (Organizacją Lokalną).
W roku akademickim 2015/2016 każde stypendium wyniesie 5000 zł rocznie (500 zł miesięcznie wypłacanych przez 10 miesięcy roku akademickiego 2015/2016). Wkład finansowy Fundacji Edukacji Międzynarodowej (25 proc. wartości każdego stypendium) możliwy jest ze środków programu stypendialnego „zDolny Śląsk”. Tymczasem środki przekazywane przez FEP pochodzą od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego, Fundacji PZU, Fundacji BRE Banku, Fundacji BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego i Fundacji Wspomagania Wsi.
Konkurs wniosków o udzielenie rekomendacji
Fundacja ogłasza „Konkurs wniosków o udzielenie rekomendacji” dla osób chcących ubiegać się o stypendia pomostowe na rok akademicki 2015/2016. Nabór wniosków potrwa do 31 lipca 2015 roku.
Aplikowanie o stypendium pomostowe jest dwuetapowe:
I etap – uzyskanie rekomendacji organizacji lokalnej (czyli FEM dla kandydatów z Dolnego Śląska)
II etap – złożenie wniosku do FEP (organizatora ogólnopolskiego) on line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
Kandydaci na stypendystów (niezależnie od segmentu, w którym będą aplikować) nie wypełniają wniosków papierowych dla FEP, lecz dokonują REJESTRACJI internetowej na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Do systemu on-line będą mogli logować się wyłącznie kandydaci posiadający rekomendację organizacji lokalnej. Wnioski bez rekomendacji będą przez system komputerowy odrzucane.
Jeśli jesteś zainteresowany otrzymaniem Stypendium Pomostowego na rok akademicki 2015/2016,
wypełnij: Wniosek o udzielenie rekomendacji.
Do wniosku musisz dołączyć:
 • wypełnione „Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej”,
 • zgodę na przetwarzanie danych wrażliwych,
 • dokumenty potwierdzające dochody rodziny w czerwcu 2015 r. (listę dokumentów znajdziesz na drugiej stronie „Oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej”),
 • kopię świadectwa dojrzałości (jak policzyć punkty z matury, dowiesz się wykorzystując ALGORYTM),
 • zaświadczenie o przyjęciu na studia,
 • kopię obu stron dowodu osobistego (UWAGA! W przypadku posiadaczy dowodów osobistych, w których nie jest podany adres zameldowania, KONIECZNE jest dostarczenie zaświadczenia z gminy potwierdzającego adres zameldowania wraz z informacją od kiedy kandydat ubiegający się o stypendium jest pod danym adresem zameldowany).
Rekomendacja zostanie udzielona 7 osobom spełniającym warunki Regulaminu Programu Stypendiów Pomostowych i poniższe kryteria. Wnioskujący o udzielenie rekomendacji muszą spełnić łącznie wszystkie poniższe warunki:
1. Muszą być maturzystami z 2015 roku, tzn. jednocześnie ukończyć szkołę ponadgimnazjalną i zdać maturę w roku szkolnym 2014/2015. Wnioski maturzystów z lat ubiegłych lub poprawiających matury w 2015 roku nie będą rozpatrywane.
2. Muszą pochodzić z rodzin o niskich dochodach nieprzekraczających w czerwcu 2015 kwoty 1225 zł netto w przeliczeniu na osobę lub 1400 zł netto w przeliczeniu na osobę w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.
3. Pochodzą z dolnośląskiej miejscowości do 20 000 mieszkańców, tzn. są zameldowani w województwie dolnośląskim, na wsi lub mieście do 20 tys. mieszkańców co najmniej 6 miesięcy przed ogłoszeniem o obecnej edycji Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl (tj. zameldowanie musi być sprzed dnia 18.09.2014). Jakiekolwiek przemeldowania z miasta na wieś, tuż przed złożeniem wniosku będą dyskwalifikowały wniosek.
4. Osiągnęli na maturze wynik minimum 90 punktów. Do obliczenia punktów służy algorytm. Kandydat bierze pod uwagę jedynie przedmioty zdawane pisemnie (ale na obu poziomach!) i mnoży je odpowiednio przez 0.4 lub 0.6 a następnie sumuje wszystkie punkty i tę sumę wpisuje do wniosku.
5. Zostali przyjęci na dzienne studia magisterskie realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym na polskiej państwowej uczelni posiadającej uprawnienia do nadawania tytułu magistra.
UWAGA! Rekomendacja zostanie udzielona 7 osobom, których wnioski będą kompletne i uzyskają najwyższą liczbę punktów (spośród wszystkich wniosków złożonych do FEM w niniejszym konkursie) za egzamin maturalny obliczonych wg algorytmu. W przypadku osób, które będą miały tę samą liczbę punktów za egzamin maturalny, pierwszeństwo uzyska osoba o niższym dochodzie na osobę w rodzinie.
Lista osób, które uzyskały rekomendację – upoważniającą do wypełnienia wniosku o stypendium pomostowe na stronie www.stypendia-pomostowe.pl – zostanie opublikowana w dniu 10 sierpnia 2015.
Do 17 sierpnia 2015 (do godziny 16:00) rekomendowani przez FEM kandydaci będą mieli czas na złożenie wniosków on-line do FEP na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.
Wniosek wyślij pocztą wraz z wymaganymi załącznikami do 31 lipca 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Fundacja Edukacji Międzynarodowej, ul. Zielińskiego 38, 53-534 Wrocław (z dopiskiem „stypendia pomostowe”). NIE NALEŻY PRZYNOSIĆ WNIOSKÓW OSOBIŚCIE DO SIEDZIBY FUNDACJI!
Tegoroczną edycję Programu Stypendiów Pomostowych na Dolnym Śląsku wspierają „Poławiacze Pereł” – organizacje współpracujące z Fundacją Edukacji Międzynarodowej w ramach wspierania uzdolnionej dolnośląskiej młodzieży. Osoby składające wniosek o rekomendację Fundacji Edukacji Międzynarodowej w celu ubiegania się o Stypendium Pomostowe mogą także zgłaszać się do „Poławiaczy” z prośbą o pomoc w wypełnieniu wniosku.
Więcej o Poławiaczach Pereł – tutaj.
Uprawnieni do składania wniosków
Program Stypendiów Pomostowych organizowany przez Fundację Edukacji Międzynarodowej (FEM) na Dolnym Śląsku należy do tzw. II segmentu tego programu: „młodzież ze szkół objętych programami stypendialnymi organizacji lokalnych skupionych wokół Fundacji im. Stefana Batorego i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce”. Fundacja Edukacji Międzynarodowej jest Organizacją Lokalną w rozumieniu zapisów Regulaminu Programu Stypendiów Pomostowych. FEM organizując regionalny konkurs stypendialny „zDolny Śląsk” obejmuje swoim zasięgiem cały Dolny Śląsk, a zatem każdy tegoroczny dolnośląski maturzysta (uczeń, który ma stałe miejsce zameldowania na terenie województwa dolnośląskiego od co najmniej 18.09.2014 r. oraz zdał egzamin maturalny w roku 2015 w szkole znajdującej się na terenie województwa dolnośląskiego) spełniający warunki Regulaminu Programu Stypendiów Pomostowych (edycja 2015/2016) w zakresie: wyniku z egzaminu maturalnego (łącznie min. 90 punktów z wszystkich egzaminów w części pisemnej matury, obliczonych zgodnie z Algorytmem), przyjęcia na studia, miejsca zamieszkania (stałe zameldowanie w województwie dolnośląskim w miejscowości do 20 tys. mieszkańców co najmniej 6 miesięcy przed ogłoszeniem o obecnej edycji Programu, tj. zameldowanie przed 18.09.2014) i dochodu (dochód rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie może być wyższy niż 1225 zł lub 1400 zł gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności), może składać wniosek o rekomendację do FEM.
Dochody z działalności gospodarczej – dokumentowanie osiągniętych przychodów
Informacja o wysokości dochodu osiąganego z prowadzonej działalności gospodarczej dołączana do „Oświadczenia o sytuacji materialnej” powinna zawierać, oprócz dochodu netto, dane o wysokości przychodu brutto, potrącanej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe i chorobowe.
W celu udokumentowania osiągniętych dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Fundacja prosi o dołączenie do wniosku następujących dokumentów:
1. Oświadczenie poświadczone przez księgowego* o osiągniętym dochodzie w czerwcu 2015.
2. Oświadczenie poświadczone przez księgowego* o łącznym dochodzie za 6 miesięcy roku 2015.
3a. W przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętych dochodach w 2014 roku (jeśli działalności gospodarczej w 2014 roku nie prowadzono, należy złożyć stosowne oświadczenie).
3b. W przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu od obrotu:
– kopię decyzji z Urzędu Skarbowego o wymiarze płaconego podatku,
– zestawienie ewidencji przychodów (za co najmniej 12 ostatnich miesięcy – jeżeli działalność prowadzona jest krócej, to za cały okres prowadzenia działalności),
– kopie dowodów zapłaty podatku dochodowego (za co najmniej 12 ostatnich miesięcy – jeżeli działalność prowadzona jest krócej, to za cały okres prowadzenia działalności).
3c. W przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach „karty podatkowej”:
– kopia decyzji z właściwego Urzędu Skarbowego o aktualnej wysokości podatku,
– kopie dowodów zapłaty podatku dochodowego (za co najmniej 12 ostatnich miesięcy – jeżeli działalność prowadzona jest krócej, to za cały okres prowadzenia działalności).
*Uwaga! W przypadku, gdy księgi rachunkowe firmy są prowadzone samodzielnie przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą, oświadczenia, o których mowa w p.1 i 2 podpisuje właściciel firmy.
Dokumentowanie dochodów innych niż z działalności gospodarczej
(zwraca się uwagę na opis zawarty na drugiej stronie 'Oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej')
DOKUMENTz zakładu pracy potwierdzający uzyskane dochody musi wskazywać na dochód netto osiągnięty w czerwcu 2015 r. Nie może to być zaświadczenie zawierające np. tylko średnią dochodów za 3 ostatnie miesiące, a jednym z miesięcy jest czerwiec. W przypadku rolników wymagane jest zaświadczenie urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych.
Uwaga!
Jeśli w rodzinie wnioskodawcy są osoby bezrobotne konieczne jest załączenie do wniosku decyzji o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawienia prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo zaświadczenia o pozostawaniu (lub nie) w ewidencji bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy. Ww. dokumenty wydają Powiatowe Urzędy Pracy właściwe dla miejsca zameldowania osoby bezrobotnej.
Jeśli w rodzinie wnioskodawcy są osoby nie posiadające dochodów, niepracujące, do wniosku musi być załączony DOKUMENT potwierdzający ich status – np. osoba niepracująca, która nie jest zarejestrowana w PUP i nie otrzymuje zasiłku dla bezrobotnych, musi załączyć do wniosku zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, że nie jest w nim zarejestrowana i nie otrzymuje zasiłku oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, że nie jest zarejestrowana jako osoba prowadząca działalność gospodarczą.
Gdy członkiem rodziny osoby ubiegającej się o stypendium pomostowe jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, należy do wniosku o rekomendację dołączyć kopię ww. orzeczenia.
Kopia świadectwa maturalnego
Fundacja prosi o załączanie do wniosku kopii świadectwa maturalnego potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez sekretariat szkoły maturzysty.
Uwaga! OKE nie potwierdza świadectw maturalnych za zgodność z oryginałem – powinna to uczynić szkoła macierzysta maturzysty. Nie jest wymagane potwierdzenie notarialne, wystarczy potwierdzenie ze szkoły. Jeżeli szkoła maturzysty nie chce potwierdzić kopii świadectwa maturalnego za zgodność z oryginałem, fundacja prosi o dołączenie stosownego oświadczenia podpisanego przez wnioskodawcę.
Typ szkoły wyższej
O stypendium mogą ubiegać osoby, które dostały się na I rok studiów dziennych magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia do nadawania tytułu naukowego magistra. Osoby, które będą studiować np. w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych lub Kolegiach Nauczycielskich nie mogą składać wniosków o przyznanie stypendium.
Zaświadczenie o przyjęciu na studia
Do wniosku musi być koniecznie załączone „Zaświadczenie o przyjęciu na studia” (lub „Decyzja o przyjęciu”). Zaświadczenie musi zawierać jednoznaczną informację, że wnioskujący został już przyjęty w poczet studentów konkretnej uczelni i kierunku na rok akademicki 2015/2016. Nie będą akceptowane np. zaświadczenia o złożeniu dokumentów kandydata do biura rekrutacyjnego uczelni.
W przypadku, jeśli do dnia 31.07.2015 (ostatni dzień, w którym można wysłać wniosek o rekomendację do FEM) zostały mniej niż 2 dni robocze, a wnioskujący nie otrzymał jeszcze z uczelni oficjalnego zaświadczenia o przyjęciu wystawionego przez komisję rekrutacyjną uczelni, możliwe jest załączenie informacji potwierdzającej przyjęcie na studia np. wydruku z internetowej strony rekrutacyjnej uczelni. Informacja ta musi jednak jednoznacznie potwierdzać, że wnioskujący został przyjęty na I rok studiów i nie znajduje się na np. liście rezerwowej lub liście „zakwalifikowanych do przyjęcia”. W momencie otrzymania oficjalnego pisma od komisji rekrutacyjnej potwierdzającej przyjęcie na studia należy kopię tego pisma niezwłocznie przesłać do FEM – dokument ten jest potrzebny do dalszej oceny wniosku kandydata przez komisję stypendialną, jego brak będzie skutkować odrzuceniem wniosku z powodów formalnych.
informacje pochodzą ze strony www.fem.org.pl

Kontakt

Fundacja Edukacji Międzynarodowej
ul. Zielińskiego 38
53-534 Wrocław
tel. 71 782 26 27
biuro@fem.org.pl