Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie65
 • studenci83
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe30
 • socjalne14
 • naukowe97
 • inne16
 • artystyczne37
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie40
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd78
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia motywacyjne dla uczniów pochodzenia romskiego uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych

organizator:

Związek Romów Polskich

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2012

Stypendia motywacyjne dla uczniów pochodzenia romskiego uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych

Swoją kandydaturę mogą zgłosić Romowie, którzy mają obywatelstwo polskie, uczą się w szkołach ponadgimnazjalnych w systemie dziennym bądź złożyli papiery do szkoły ponadgimnazjalnej na pierwszy rok. Również absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy ukończą naukę będą mogli otrzymać stypendium.

Osoby aplikujące powinny posługiwać się językiem romani oraz kultywować tradycje romskie.
Jest to najważniejszym warunkiem otrzymania stypendium, który będzie skrupulatnie weryfikowany. Mile widziani będą także laureaci konkursów oraz olimpiad. Rekrutacja odbędzie się na terenie całej Polski. Aplikującymi mogą być uczniowie szkół zawodowych, techników, liceum ogólnokształcących i zawodowych. Status materialny stypendystów nie będzie brany pod uwagę.
Ostatecznego wyboru stypendystów dokona komisja stypendialna.

Do ubiegania się o stypendium motywacyjne są uprawnione osoby pochodzenia romskiego – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych posługujący się językiem romskim w stopniu co najmniej podstawowym.

Stypendium motywacyjne może być przyznane uczniowi nie wcześniej, niż po ukończeniu gimnazjum i podjęciu nauki w pierwszej klasie w szkole ponadgimnazjalnej.

Stypendium może być przyznane osobie, która w roku szkolnym 2011/2012 ukończyła naukę w szkole ponadgimnazjalnej i zdała egzamin maturalny lub egzamin państwowy potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Stypendia motywacyjne będą przyznane uczniom, którzy otrzymali najwyższą średnią ocen w roku poprzedzającym okres, za który przyznaje się stypendium. Jeżeli dwóch i więcej uczniów będzie miało taką samą średnią weźmie się pod uwagę w następującej kolejności:
– frekwencję wyliczoną przez szkołę,
– reprezentowanie szkoły w olimpiadach i konkursach przedmiotowych,
– ocenę z zachowania,
– reprezentowanie szkoły w konkursach artystycznych,
– reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych,
– pracę na rzecz szkoły lub klasy, w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium.

O stypendium nie może ubiegać się uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy wyższej.

Komisja Stypendialna może przyznać stypendium specjalnie w kwocie przekraczającej limit określony w § 4 Regulaminu za szczególne osiągnięcia ucznia. Za szczególne osiągnięcia ucznia należy rozumieć:
– uzyskanie średniej ocen z przedmiotów obowiązkowych minimum 5,0,
– frekwencję powyżej 95%,
– udział w konkursach i zawodach potwierdzony dyplomami.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć lub przesłać do siedziby Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2012 r. W przypadku wniosku przesłanego pocztą decyduje data stempla pocztowego, wniosek musi być wysłany listem poleconym lub przesyłką kurierską.

Stypendia motywacyjne będą wypłacane ze środków przyznanych przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Wnioski należy przesyłać na adres:
Związek Romów Polskich ul. Wyszyńskiego 32, 78-400 Szczecinek tel./fax.: 94 37 250 98 e-mail: zrp.sekretarz@wp.pl

Informacje pochodzą ze strony www.romowie.com

Kontakt

Związek Romów Polskich
ul. Wyszyńskiego 32
78-400 Szczecinek
tel. 94 37 250 98
zrp.sekretarz@wp.pl
www.romowie.com