Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci36
 • absolwenci7
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne35
 • socjalne11
 • naukowe85
 • inne12
 • sportowe31
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe4
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd60
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Mistrzowie Matematyki dla uczniów z woj. świętokrzyskiego

organizator:

Fundacja VIVE Serce Dzieciom

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 30.09.2015

Stypendia Mistrzowie Matematyki dla uczniów z woj. świętokrzyskiego

Program skierowany jest do uczniów z województwa świętokrzyskiego, którzy ukończyli szkołę podstawową i są na tym samym etapie naukowym: mają przerobiony ten sam zakres materiału. Przepustką do Programu są nie tylko wyniki w nauce składających wnioski stypendialne, ale również ich udział w konkursach.
Istotnym warunkiem przyszłych stypendystów jest sytuacja materialna w rodzinie (kwota maks. przypadająca na członka rodziny to 1100 zł. netto i 1300 zł. netto w przypadku dzieci niepełnosprawnych).
Fundacja zaprasza do zapoznania się z Regulaminem Konkursu, po czym należy wypełnić „Wniosek o przyznanie stypendium MISTRZ MATEMATYKI” i wysłać go do 30 września 2015 na adres Fundacji VIVE Serce Dzieciom.
REGULAMIN PROGRAMU MISTRZOWIE MATEMATYKI rok szkolny 2015/16
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Program Stypendialny „Mistrzowie Matematyki”, zwany w dalszej części Regulaminu Programem, jest ukierunkowany na wsparcie utalentowanych młodych ludzi
w ich drodze do zdobywania wiedzy z dziedziny nauk ścisłych jaką jest matematyka.
2. Wsparcie Programu na rok szkolny 2015/16 przeznaczone jest dla uczniów pierwszej klasy gimnazjalnej, którzy mieszkają na terenie województwa świętokrzyskiego.
3. Majątek Programu stanowią środki:
35 tys. zł. od Fundacji mBanku w ramach programu „Mistrzowie Matematyki” na lata 2015/2016
5 tys. zł. z 1%,
5 tys. zł. od Fundacji VIVE Serce Dzieciom
10 tys. zł. od prywatnego Darczyńcy.
4. Środki z Programu będą przeznaczone:
na 20 stypendiów w kwocie łącznej 35 tys. zł.
na nagrody na zakończenie roku szkolnego 2015/16 dla 5 najaktywniejszych stypendystów 5 tys. zł., po 1 tys. zł. każda
na 3 warsztaty dla stypendystów w kwocie 10 tys. zł.
5. Środki, w ramach których udzielane są stypendia, są gromadzone i wydawane przez Fundację VIVE Serce Dzieciom, zwaną dalej Fundacją, w myśl postanowień niniejszego Regulaminu.
6. Partnerami Programu są:
Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty
Katedra Matematyki Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.
7. O przyznaniu stypendiów decyduje Kapituła Programu.
II. ZASADY UBIEGANIA SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM
§ 2
1. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy łącznie spełniają następujące warunki:
1). wypełnią poprawnie „Wniosek o stypendium” i dołączą wszystkie konieczne dokumenty wskazane w aplikacji
2). zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego
3). w czerwcu 2015 roku ukończyli szkołę podstawową
4). miesięczny dochód na rodzinę w przeliczeniu na osobę wynosi 1100zł. netto, a w przypadku ucznia niepełnosprawnego 1300 zł.netto.
5). wyrażą zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 139, poz.992 z późn.zm.)
6). średnia ocen na zakończenie 5 klasy szkoły podstawowej i szkoły podstawowej jest min. 4,75.
7). ocena z matematyki na zakończenie 5 klasy szkoły podstawowej i szkoły podstawowej jest min.5,0
8). wynik ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej wynosi co najmniej 35 punktów.
2. Kryteria dodatkowe
1). uzyskanie w okresie trzech lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium, tytułu laureata lub finalisty:
konkursu szkolnego
konkursu międzyszkolnego
wojewódzkiego konkursu organizowanego przez Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty
innych konkursów takich jak np. Kangur, Alfik, Pitagorasek
2). Miejsce zamieszkania jako miernik określający dostęp do wiedzy.
3. O stypendium nie mogą ubiegać się uczniowie pozostający dziećmi pracowników Partnerów Programu oraz bliskimi osób wchodzących w skład Kapituły, o której mowa w § 5 pkt 5.
Przez osoby bliskie należy rozumieć dzieci własne i przysposobione, dzieci małżonka, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, wnuki.
§ 3
Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:
1). uczeń, o ile rodzice lub opiekunowie wyrażą pisemną zgodę na przedkładanym wniosku
2). dyrektor szkoły
3). nauczyciel przedmiotu lub wychowawca
4). rodzic lub opiekun prawny ucznia
5). organizacje działające na terenie szkoły.
III. WNIOSEK O STYPENDIUM
§ 4
1. Pobrany Wniosek o stypendium ze strony www.fundacjavive.org.pl, zakładki Mistrzowie Matematyki, należy wypełnić komputerowo zapełniając wszystkie wymagane pola.
2. Do wniosku należy dołączyć wskazane w treści załączniki oraz kopię świadectwa za rok szkolny 2013/14 i 2014/15.
3. Wszystkie załączniki, o ile są kopiami, muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez dyrektora gimnazjum.
4. Wypełniony Wniosek należy wydrukować. Jeden wydrukowany i podpisany egzemplarz Wniosku wraz z wymaganymi załącznikami należy wysłać pocztą lub złożyć osobiście (w zapieczętowanej kopercie) w Fundacji za potwierdzeniem odbioru w terminie do dnia 30 września 2015r. na adres:
Fundacja VIVE Serce Dzieciom
25-663 Kielce, ul. K.Olszewskiego 6
z dopiskiem na kopercie „Mistrzowie Matematyki”
5. W przypadku przekazania Wniosku przez pocztę o jego uwzględnieniu decyduje data stempla pocztowego.
IV. OCENA WNIOSKU O STYPENDIUM
§ 5
1. Wnioski podlegać będą ocenie formalnej i merytorycznej.
2. Oceną Wniosków zajmie się Kapituła Programu w skład której wejdą:
1). osoba wskazana przez Fundację mBank
2). przedstawiciel Fundacji VIVE Serce Dzieciom
3). przedstawiciel Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty
4). Nauczyciel akademicki z Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego z Katedry Matematyki
5). Student Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego z Wydziału Matematyki wskazany przez za-cę Dyrektora Katedry Matematyki
6). Darczyńca Programu
3. Imienny skład Kapituły Fundacja zamieści na stronie www Fundacji i Partnerów wraz z ogłoszeniem Programu.
4. Ocena formalna Wniosków dokonywana jest w zakresie:
1). spełnienia przez uczennice/ucznia wymogów określonych w pkt.II § 2
2). kompletności wymaganych we Wniosku i pkt. III § 3 załączników
5. Wnioski ocenione negatywnie pod względem formalnym podlegają odrzuceniu, o czym dany uczeń/uczennica zostanie poinformowany drogą mailową na adres wskazany we Wniosku, o którym mowa w § 4 pkt 1.
6. Wnioski ocenione pozytywnie pod względem formalnym podlegają ocenie merytorycznej zgodnie ze szczegółową punktacją określoną poniżej.
PUNKTACJA ZA OCENY
oceny punkty
średnia na świadectwie klasa V klasa VI
4,75 1 1
do 5 2 2
do 5,25 3 3
do 5,5 4 4
do 5,75 5 5
do 6 6 6
z matematyki klasa V klasa VI
5 3 3
6 6 6
PUNKTACJA za zajęte miejsca w konkursie Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty
I etap
SZKOLNY
1 punkt za 3 miejsce
2 punkty za 2 miejsce
3 punkty za 1 miejsce
II etap
MIĘDZYSZKOLNY
4 punkty za 3 miejsce
5 punktów za 2 miejsce
6 punktów za 1 miejsce
III etap
WOJEWÓDZKI
7 punktów za 3 miejsce
8 punktów za 2 miejsce
9 punktów za 1 miejsce
PUNKTACJA za zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach
KANGUR ŻACZEK
1 punkt za 3 miejsce
2 punkty za 2 miejsce
3 punkty za 1 miejsce
MALUCH
BENIAMIN
ALFIK
PITAGORAS
INNY
PUNKTACJA za wyniki sprawdzianu kończącego szkołę podstawową
35 pkt. 1
36 pkt. 2
37 pkt. 3
38 pkt. 4
39 pkt. 5
40 pkt. 6
7. Zadaniem Kapituły jest przyznanie 20 rocznych – na rok szkolny 2015/2016 – stypendiów
w kwocie 2000 zł każde.
8. W przypadku, gdy mniej niż 20 wniosków spełnia wymogi punktowe, Kapituła podnosi wysokość stypendiów proporcjonalnie dzieląc kwotę 40 tysięcy zł. na kwalifikujące się do stypendium wnioski.
9. W przypadku, gdy dwa wnioski w wyniku oceny merytorycznej mają jednakową ilość punktów, pomocniczym kryterium jest wg kolejności:
1) kryterium dochodu netto w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie. Pierwszeństwo będą mieli uczniowie, których dochód netto jest niższy
2) w przypadku jednakowego dochodu netto – data wpływu wniosku do Fundacji
3) w przypadku jednakowego dochodu netto i daty wpływu wniosku do Fundacji – wyboru dokonuje Kapituła.
10. Kapituła w sprawach spornych może zażądać od wnioskodawcy przedłożenia dodatkowych dokumentów.
11. Kapituła sporządza ostateczną listę stypendystów Programu przekazując ją Zarządowi Fundacji. Decyzje Kapituły są ostateczne i niepodważalne.
V. PRZYZNANIE I WYPŁATA STYPENDIUM
§ 6
1. Uczennica/uczeń którzy zgodnie z §4 zostali Stypendystami Programu otrzymują informację w powyższym zakresie, za pośrednictwem Poczty, oraz drogą mailową na adres wskazany we Wniosku, o którym mowa w § 4 pkt 1.
2. Warunkiem wypłaty stypendium jest podpisanie przez Stypendystę i Fundację Umowy stypendialnej regulującej szczegółowe prawa i obowiązki obydwu stron.
3. Umowa, o której mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powinna być zawarta w terminie
14 dni roboczych od daty sporządzenia przez Kapitułę listy Stypendystów, o której mowa
w § 4 pkt 11.
4. Stypendia wypłacane będą w dwóch równych transzach:
do 15 listopada 2015 – 50% kwoty stypendium
do 15 marca 2016 – 50% kwoty stypendium
5. Stypendia wypłacane będą na rachunek bankowy wskazany w Umowie stypendialnej przez Stypendystę.
VI. WSPÓŁPRACA STYPENDYSTÓW Z FUNDACJĄ
§ 7
1. Stypendyści stworzą grupę Facebookową, którą opiekować się będą Studenci Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego z Wydziału Matematyki wskazani przez z-cę Dyrektora Katedry Matematyki.
2. Stypendyści na swoich stronach Facebooka będą mieli możliwość:
1). prezentacji wymyślonych przez siebie zadań matematycznych, quizów, łamigłówek
z pogranicza matematyki, żartu, wymagające czasami nieszablonowego myślenia
2). rozwiązywania problemów matematycznych
3). prezentowania własnych osiągnięć w dziedzinie matematyki w roku szkolnym 2015/16
3. Stypendyści będą mieli możliwość uczestniczenia w trzech warsztatach „Matematyka
i logiczne myślenie” przygotowanych przez nauczyciela akademickiego wskazanego przez z-cę Dyrektora Katedry Matematyki Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.
4. Fundacja osiągnięcia Stypendystów prezentować będzie na własnych stronach www.
5. Na zakończenie roku szkolnego 2015/16 najbardziej aktywnym Stypendystom wskazanym przez Studentów uczestniczących w Programie, Kapituła Programu przyzna 5 nagród
w wysokości po 1 tysiąc zł. każda.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 8
1. Fundacja zastrzega sobie prawo do opublikowania na swojej stronie www imion i nazwisk Stypendystów oraz szkół, których są uczniami.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Fundacji oraz na stronach www Fundacji i Partnerów Programu.
Regulamin i wnioski o stypendium do pobrania na stronie www.fundacjavive.org.pl, zakładki Mistrzowie Matematyki.
Informacje pochodzą ze strony: www.facebook.com/FundacjaViveSerceDzieciom

Kontakt

Fundacja VIVE Serce Dzieciom
ul. Olszewskiego 6
25-663 Kielce
tel. 41 347 63 50 w.107
fundacja@vive.com.pl
www.fundacjavive.org