Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie11
 • studenci17
 • absolwenci14
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne4
 • sportowe5
 • naukowe24
 • artystyczne13
 • socjalne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie14
 • międzynarodowe6
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie5
 • podlaskie1
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie5
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd13
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia naukowe dla doktorantów na rok akademicki 2012/2013

organizator:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.10.2012

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia naukowe dla doktorantów na rok akademicki 2012/2013

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2012/2013

Kto może ubiegać się o stypendium:

O stypendium może się ubiegać doktorant uczelni publicznej lub niepublicznej studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych najwcześniej po zaliczeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

Komu może być przyznane stypendium ministra:

Stypendium może być przyznane doktorantowi, który spełnił łącznie następujące warunki:

– wykazał się postępami w pracy naukowej;
– uzyskał wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim, klasyfikujące go wśród 5% najlepszych doktorantów w danej dziedzinie;
– uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie od dnia rozpoczęcia studiów doktoranckich do dnia 30 czerwca roku ubiegania się o stypendium.

Sposób wyłaniania grupy 5% najlepszych doktorantów w danej dziedzinie w danym roku akademickim ustala uczelnia i podaje do wiadomości doktorantów. Jeżeli doktorant nie wykazał się postępami w pracy naukowej lub nie uzyskał wyników z egzaminów w poprzednim roku akademickim z powodu urodzenia dziecka lub z przyczyn zdrowotnych, warunku 1 i 2 nie stosuje się.

Jakie osiągnięcia będą brane pod uwagę przy ocenie wniosków:

Przy ocenie wniosków o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe będą brane pod uwagę następujące osiągnięcia:

– co najmniej dwie publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym lub publikacje naukowe w formie książki;
– znaczący udział w projektach lub grantach badawczych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi;
– autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego;
– wystąpienia na międzynarodowych konferencjach naukowych;
– nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym.

Z jakiego okresu będą uwzględniane osiągnięcia, a z jakiego – wysokie wyniki z egzaminów:

Przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia od daty rozpoczęcia studiów doktoranckich do dnia 30 czerwca 2012 r., zaś wysokie wyniki z egzaminów będą dotyczyć poprzedniego roku akademickiego.

Gdzie należy złożyć wniosek o stypendium:

Doktorant składa wypełniony wniosek o stypendium kierownikowi podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej – Rektorowi uczelni.
Wniosek zawiera załączniki dokumentujące osiągnięcia studenta.

W jakim terminie doktorant może składać wniosek o stypendium:

W roku akademickim 2012/2013 doktorant składa wniosek w uczelni od 1 do 10 października 2012 r.

Jaki jest termin przyznania stypendium:

Lista stypendystów zostanie ogłoszona na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w grudniu 2012 r. Do uczelni i doktorantów zostaną wysłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania lub odmowy przyznania stypendium.

Jak prawidłowo wypełnić wniosek o przyznanie stypendium:

Informacje zawarte w pkt 1-10 wypełnia doktorant.
W pkt. 8 należy podać planowanym termin ukończenia studiów doktoranckich – zgodny z regulaminem studiów doktoranckich.
W pkt. 9 wniosku należy wymienić dotychczas uzyskane stypendia ministra oraz inne stypendia, w tym przyznawane przez uczelnie (również dla studentów).
W pkt. 10.1. należy opisać postępy w pracy naukowej.
W pkt. 10.2. należy wymienić wszystkie przedmioty realizowane w trakcie poprzedniego roku akademickiego wraz z ocenami z egzaminów.
W pkt. 11.1 należy podać osiągnięcia, zgodnie z wykazem rodzajów wybitnych osiągnięć określonym w § 2 ust. 4-6 rozporządzenia z dnia 14 września 2011 r. (Dz. U. Nr 214, poz. 1271). Osiągnięcia powinny być opisane w sposób zwięzły (jeżeli to możliwe – w punktach). Przy każdym z osiągnięć należy podać datę jego uzyskania (dzień, miesiąc, rok). W punkcie tym nie należy podawać osiągnięć spoza katalogu wybitnych osiągnięć.

Szczegółowy schemat opisu osiągnięć:

I.    NAUKOWYCH:
1).    co najmniej dwie publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym lub publikacje naukowe w formie książki – tytuł publikacji (artykułu, rozdziału, książki), miejsce publikacji (nazwa czasopisma, tytuł książki), nazwa wydawnictwa, rodzaj publikacji, data publikacji, numer ISBN, ISSN, ISAN (jeżeli został nadany), etap publikacji;
2).    znaczący udział w projektach lub grantach badawczych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi – okres udziału w projekcie, instytucja prowadząca projekt/grant badawczy (nazwę ośrodka naukowego lub akademickiego, uczelni, instytutu, etc.), charakter i opis współpracy, cel i efekty współpracy;
3).    autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego – przedmiot patentu lub wzoru użytkowego, data i miejsce rejestracji, opis;
4).    wystąpienia na międzynarodowych konferencjach naukowych – data i miejsce konferencji, nazwa konferencji, tytuł wygłoszonego referatu;
5).    nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym – data i miejsce uzyskania nagrody lub wyróżnienia, nazwa konkursu, uzyskane miejsce, rodzaj nagrody lub wyróżnienia, liczba uczestników konkursu, nazwa organizatora konkursu.

Informacje pochodzą ze strony http://www.nauka.gov.pl

Kontakt

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20
00-529 Warszawa


www.nauka.gov.pl