Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne24
 • naukowe62
 • inne14
 • sportowe14
 • socjalne11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia artystyczne dla doktorantów na rok akademicki 2012/2013

organizator:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.10.2012

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia artystyczne dla doktorantów na rok akademicki 2012/2013

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia artystyczne dla doktorantów na rok akademicki 2012/2013

Kto może ubiegać się o stypendium:

O stypendium może się ubiegać doktorant uczelni publicznej lub niepublicznej studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych najwcześniej po zaliczeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

Komu może być przyznane stypendium ministra:

Stypendium może być przyznane doktorantowi, który spełnił łącznie następujące warunki:
– wykazał się postępami w pracy naukowej;
– uzyskał wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim, klasyfikujące go wśród 5% najlepszych doktorantów w danej dziedzinie;
– uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie od dnia rozpoczęcia studiów doktoranckich do dnia 30 czerwca roku ubiegania się o stypendium.

Sposób wyłaniania grupy 5% najlepszych doktorantów w danej dziedzinie w danym roku akademickim ustala uczelnia i podaje do wiadomości doktorantów. Jeżeli doktorant nie wykazał się postępami w pracy naukowej lub nie uzyskał wyników z egzaminów w poprzednim roku akademickim z powodu urodzenia dziecka lub z przyczyn zdrowotnych, warunku 1 i 2 nie stosuje się.

Jakie osiągnięcia będą brane pod uwagę przy ocenie wniosków:

Przy ocenie wniosków o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne będą brane pod uwagę następujące osiągnięcia:

– wybitne dzieła artystyczne, w tym plastyczne, muzyczne, teatralne;
– udział w projektach artystycznych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innym ośrodkiem akademickim lub kulturalnym;
– autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego;
– nagrody w konkursach o zasięgu międzynarodowym.

Z jakiego okresu będą uwzględniane osiągnięcia, a z jakiego – wysokie wyniki z egzaminów:

Przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia od daty rozpoczęcia studiów doktoranckich do dnia 30 czerwca 2012 r., zaś wysokie wyniki z egzaminów będą dotyczyć poprzedniego roku akademickiego.

Gdzie należy złożyć wniosek o stypendium:

Doktorant składa wypełniony wniosek o stypendium kierownikowi podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej – Rektorowi uczelni. Wniosek zawiera załączniki dokumentujące osiągnięcia studenta.

W jakim terminie doktorant może składać wniosek o stypendium:

W roku akademickim 2012/2013 doktorant składa wniosek w uczelni od 1 do 10 października 2012 r.

Jaki jest termin przyznania stypendium:

Lista stypendystów zostanie ogłoszona na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w grudniu 2012 r. Do uczelni i doktorantów zostaną wysłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania lub odmowy przyznania stypendium.

Jak prawidłowo wypełnić wniosek o przyznanie stypendium:

Informacje zawarte w pkt 1-10 wypełnia doktorant. W pkt. 8 należy podać planowanym termin ukończenia studiów doktoranckich – zgodny z regulaminem studiów doktoranckich. W pkt. 9 wniosku należy wymienić dotychczas uzyskane stypendia ministra oraz inne stypendia, w tym przyznawane przez uczelnie (również dla studentów). W pkt. 10.1. należy opisać postępy w pracy naukowej. W pkt. 10.2. należy wymienić wszystkie przedmioty realizowane w trakcie poprzedniego roku akademickiego wraz z ocenami z egzaminów. W pkt. 11.1 należy podać osiągnięcia, zgodnie z wykazem rodzajów wybitnych osiągnięć określonym w § 2 ust. 4-6 rozporządzenia z dnia 14 września 2011 r. (Dz. U. Nr 214, poz. 1271). Osiągnięcia powinny być opisane w sposób zwięzły (jeżeli to możliwe – w punktach). Przy każdym z osiągnięć należy podać datę jego uzyskania (dzień, miesiąc, rok). W punkcie tym nie należy podawać osiągnięć spoza katalogu wybitnych osiągnięć. 

Szczegółowy schemat opisu osiągnięć:

II.    ARTYSTYCZNYCH:
1)    wybitne dzieła artystyczne, w tym plastyczne, muzyczne, teatralne – tytuł dzieła artystycznego (pracy plastycznej, utworu muzycznego, sztuki teatralnej, etc.), miejsce publikacji lub prezentacji (nazwa wystawy, galerii, teatru, koncertu, etc.), data publikacji lub prezentacji dzieła;
2)    udział w projektach artystycznych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innym ośrodkiem akademickim lub kulturalnym – okres udziału w projekcie, instytucja prowadząca projekt artystyczny (nazwę ośrodka akademickiego lub kulturalnego, uczelni, instytutu, etc.), charakter i opis współpracy, cel i efekty współpracy;
3)    autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego – przedmiot patentu lub wzoru użytkowego, data i miejsce rejestracji, opis;
4)    nagrody w konkursach o zasięgu międzynarodowym – data i miejsce uzyskania nagrody, nazwa konkursu, uzyskane miejsce, rodzaj nagrody, liczba uczestników konkursu, nazwa organizatora konkursu.

Informacje pochodzą ze strony http://www.nauka.gov.pl

Kontakt

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20
00-529 Warszawa
tel. 22 529 27 18

www.nauka.gov.pl