Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie98
 • studenci63
 • absolwenci10
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne18
 • sportowe46
 • socjalne26
 • artystyczne47
 • naukowe114
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie32
 • międzynarodowe2
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie9
 • wielkopolskie12
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia35
 • szkoła wyższa2
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd87
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla doktorantów

organizator:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.12.2019

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla doktorantów

Za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej młodego naukowca uważa się:

 • autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy;
 • autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy;
 • kierowanie projektem badawczym o wysokim poziomie innowacyjności finansowanym w ramach konkursu ogólnokrajowego albo międzynarodowego;
 • zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym zagraniczne zgłoszenie patentowe, udzielony patent lub wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie;autorstwo i wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności na międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu;
 • udział w międzynarodowym projekcie badawczym realizowanym z partnerem zagranicznym;
 • odbycie zagranicznego stażu lub wizyty studyjnej, a w przypadku osób, które ukończyły studia doktoranckie za granicą – odbycie stażu lub wizyty studyjnej w Polsce;
 • otrzymane stypendium zagraniczne;
 • działalność na rzecz upowszechniania wiedzy o dziedzictwie narodowym lub kulturowym w Polsce i za granicą – w przypadku dziedziny nauk humanistycznych, nauk teologicznych lub nauk społecznych;
 • stałą współpracę z prestiżową zagraniczną uczelnią lub zagraniczną instytucją naukową, w formie innej niż wymieniona w pkt 6-8;
 • działanie twórcze w sztuce, w wyniku którego powstało dzieło artystyczne materialne lub niematerialne, w tym jego artystyczne wykonanie, stanowiące wkład w rozwój kultury;
 • uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym.

Wniosek o przyznanie stypendium składa się do ministra – w przypadku stypendium dla młodego naukowca – w terminie do dnia 31 grudnia, według wzoru.

Wniosek o przyznanie stypendium składa się w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą systemu teleinformatycznego wskazanego przez ministra w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra.

Przy ocenie wniosków o przyznanie stypendiów dla młodych naukowców bierze się pod uwagę osiągnięcia uzyskane w okresie czterech lat poprzedzających rok złożenia wniosku.W przypadku przerwy w działalności naukowej z przyczyn wymienionych w art. 360 ust. 5 ustawy, okres, o którym mowa w ust. 1, wydłuża się o czas jej trwania, łącznie nie dłużej niż o dwa lata.

Przy ocenie merytorycznej wniosków o przyznanie stypendiów dla młodych naukowców uwzględnia się następujące kryteria:w przypadku osiągnięć w działalności naukowej obejmującej badania naukowe i prace rozwojowe:

 • znaczenie osiągnięć naukowych dla rozwoju dyscyplin naukowych związanych z prowadzoną działalnością naukową, oceniane na podstawie liczby:

– monografii naukowych lub artykułów naukowych, o których mowa w § 5 pkt 1 i 2, autorstwa młodego naukowca, lub których współautorem co najmniej w 25% jest młody naukowiec, z uwzględnieniem ich rodzaju i formy, procentowego wkładu autorskiego, statusu i prestiżu wydawcy, liczby punktów w wykazie wydawnictw lub w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, sporządzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy, Indeksu Hirscha i liczby cytowań według bazy Web of Science, z wyłączeniem autocytowań,

– projektów badawczych o wysokim poziomie innowacyjności kierowanych przez młodego naukowca, z uwzględnieniem okresu ich realizacji i prestiżu konkursu, w ramach którego jest finansowany projekt,

-zastosowań praktycznych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym zagranicznych zgłoszeń patentowych, udzielonych patentów lub wdrożenia wyników działalności naukowej w innej formie,

-międzynarodowych konferencji naukowych, na których młody naukowiec wygłosił referaty naukowe własnego autorstwa i ich prestiżu,

 • znaczenie prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych dla realizacji celów polityki naukowej państwa oraz dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu lub kraju,
 • stopień zaangażowania w zakresie współpracy międzynarodowej, oceniany na podstawie:

-liczby i prestiżu międzynarodowych projektów badawczych realizowanych z partnerami zagranicznymi, w których młody naukowiec brał udział, z uwzględnieniem pełnionej przez niego roli,

-liczby i czasu trwania zagranicznych staży lub wizyt studyjnych oraz prestiżu zagranicznych uczelni lub zagranicznych instytucji naukowych, w których odbywał te staże lub wizyty,

-liczby i czasu trwania staży lub wizyt studyjnych oraz prestiżu uczelni lub instytucji naukowych, w których odbywał staże lub wizyty studyjne w Polsce – w przypadku ukończenia studiów doktoranckich za granicą,

-liczby i prestiżu otrzymanych stypendiów zagranicznych,prestiżu zagranicznej uczelni lub zagranicznej instytucji naukowej, z którą młody naukowiec współpracuje lub współpracował, oraz czasu trwania tej współpracy,

 • stopień zaangażowania w zakresie upowszechniania wiedzy o dziedzictwie narodowym lub kulturowym w Polsce i za granicą – w przypadku dziedziny nauk humanistycznych, nauk teologicznych lub nauk społecznych,
 • prestiż uzyskanych nagród i wyróżnień krajowych lub zagranicznych;w przypadku osiągnięć w działalności naukowej obejmującej twórczość artystyczną:

-poziom artystyczny prowadzonej działalności twórczej,

-znaczenie dorobku artystycznego i jego wpływ na rozwój kultury i sztuki,

-prestiż uzyskanych nagród i wyróżnień krajowych lub zagranicznych.

Informacje pochodzą ze strony sip.lex.pl/

Kontakt

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


tel. 22 52 92 718

www.nauka.gov.pl