Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci67
 • absolwenci20
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne10
 • sportowe25
 • naukowe85
 • inne15
 • artystyczne30
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów

organizator:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.10.2019

Stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów

Za znaczące osiągnięcia artystyczne studenta uważa się:

 • wykonanie partii solowej w utworze na koncercie z towarzyszeniem orkiestry kameralnej lub symfonicznej, wykonanie partii solowej w scenicznym lub estradowym przedstawieniu operowym lub oratorium, prowadzenie koncertu symfonicznego, wokalno-instrumentalnego lub chóralnego jako dyrygent w orkiestrze kameralnej, symfonicznej, w zespole wokalno-instrumentalnym lub chórze, prowadzenie wykonania opery lub oratorium jako dyrygent na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu;
 • wykonanie solowego recitalu instrumentalnego, wokalnego lub z dziedziny rytmiki lub tańca, w którego programie są zawarte dzieła z rozbudowaną partią wykonaną przez studenta, na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu;
 • wykonanie koncertu kameralnego w charakterze członka zespołu kameralnego na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu;
 • autorstwo utworu muzycznego lub innej formy muzycznej na dużą obsadę (orkiestra symfoniczna, chór) lub choreografii na dużą obsadę, zaprezentowanych na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu;
 • autorstwo utworu muzycznego lub innej formy muzycznej na mniejszą obsadę (kameralny, solowy, realizowany środkami elektronicznymi) lub choreografii na mniejszą obsadę zaprezentowanych na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu;
 • autorstwo utworu muzycznego wydanego drukiem przez wydawnictwo muzyczne lub zarejestrowanego na płycie wydanej przez firmę fonograficzną lub wykonanie utworu muzycznego zarejestrowanego na płycie wydanej przez firmę fonograficzną;
 • reżyserię, dramaturgię, reżyserię dźwięku, reżyserię światła, montaż, autorstwo scenariusza, zdjęć, scenografii, kostiumów, choreografii, kierownictwo produkcji dzieła filmowego, telewizyjnego, teatralnego, innej formy audiowizualnej lub słuchowiska, zaprezentowanych na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu kinowym, telewizyjnym, radiowym lub w repertuarze teatru, będącego państwową lub samorządową instytucją kultury;
 • rolę pierwszoplanową w dziele filmowym, telewizyjnym, teatralnym, w innej formie audiowizualnej lub słuchowisku, zaprezentowanych na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu kinowym, telewizyjnym, radiowym lub w repertuarze teatru, będącego państwową lub samorządową instytucją kultury;
 • rolę drugoplanową w dziele filmowym, telewizyjnym, teatralnym, w innej formie audiowizualnej lub słuchowisku, zaprezentowanych na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu kinowym, telewizyjnym, radiowym lub w repertuarze teatru, będącego państwową lub samorządową instytucją kultury;
 • indywidualną autorską wystawę plastyczną, projektową, fotograficzną, multimedialną, zorganizowaną przez państwową lub samorządową instytucję kultury lub inną instytucję państwową lub międzynarodową o wysokim prestiżu;
 • autorstwo dzieła plastycznego, projektowego, fotograficznego, multimedialnego zaprezentowanego na wystawie zbiorowej organizowanej przez państwową lub samorządową instytucję kultury lub inną instytucję państwową lub międzynarodową o wysokim prestiżu;
 • autorstwo dzieła plastycznego, fotograficznego, multimedialnego, zaprezentowanego na przeglądzie, festiwalu lub wydarzeniu artystycznym, naukowym, gospodarczym lub społecznym o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu;
 • autorstwo dzieła projektowego, w tym również będącego wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym, zrealizowanego na zamówienie państwowej albo samorządowej instytucji, wydawnictwa lub przedsiębiorcy lub zaprezentowanego na przeglądzie, festiwalu lub wydarzeniu artystycznym, naukowym, gospodarczym lub społecznym o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu;
 • autorstwo dzieła plastycznego, fotograficznego, projektowego, multimedialnego zaprezentowanego w przestrzeni publicznej przez państwową lub samorządową instytucję kultury lub inną instytucję państwową lub międzynarodową o wysokim prestiżu;
 • uzyskanie nagrody indywidualnej, wyróżnienia lub znaczący udział w powstaniu dzieła, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie artystycznym, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym, fotograficznym, multimedialnym, architektonicznym lub konkursie lub wystawie wynalazków, wzorów użytkowych lub wzorów przemysłowych o wysokim prestiżu;
 • wygłoszenie referatu na konferencji o co najmniej krajowym zasięgu lub autorstwo artykułu z zakresu teorii sztuk muzycznych, plastycznych, teatralno-filmowych opublikowanego w prestiżowym czasopiśmie poświęconym sztuce, materiałach z konferencji artystyczno-naukowych o zasięgu co najmniej krajowym.

Za znaczące osiągnięcia naukowe studenta uważa się:

 • autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo ujęte w wykazie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą”;
 • autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy;
 • znaczący udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w drodze konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego;
 • autorstwo i wygłoszenie referatu naukowego na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu, w której uczestniczyli prelegenci co najmniej z pięciu uczelni;
 • uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie naukowym o zasięgu międzynarodowym i o wysokim prestiżu, w którym uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych.

Za znaczące osiągnięcia sportowe studenta uważa się zajęcie w:

 • sportach olimpijskich, paraolimpijskich lub objętych programem igrzysk głuchych, w rywalizacji indywidualnej albo drużynowej, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), co najmniej:
  • dziesiątego miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych,
  • ósmego miejsca w mistrzostwach świata,
  • piątego miejsca w mistrzostwach Europy,
  • trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata albo Europy,
  • pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski rozgrywanych w kategorii seniora,
  • miejsca, o którym mowa w lit. b-e, w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;
 • rywalizacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:
  • uniwersjadzie,
  • akademickich mistrzostwach świata,
  • akademickich mistrzostwach Europy,
  • Europejskich Igrzyskach Studentów.

Rektor występuje do ministra z wnioskiem o przyznanie studentowi stypendium, w terminie do dnia 15 października. Ilość wniosków nie może przekraczać 0,5% ogólnej liczby studentów danej uczelni.

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające uzyskanie przez studenta znaczących osiągnięć oraz oświadczenie studenta:
1) potwierdzające, że przedstawione we wniosku osiągnięcia artystyczne lub naukowe są zgodne ze stanem faktycznym i są związane z odbywanymi studiami;
2) o ukończonych lub realizowanych studiach wyższych i uzyskanych tytułach zawodowych pozwalające na stwierdzenie możliwości przyznania stypendium zgodnie z art. 93 ust. 1-3 ustawy;
3) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby rozpatrzenia wniosku, przyznania oraz wypłacenia stypendium;
4) o wyrażeniu zgody lub odmowie wyrażenia zgody na zamieszczenie jego imienia i nazwiska – w przypadku przyznania stypendium – na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra.

Wniosek przekazuje się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą systemu teleinformatycznego wskazanego przez ministra w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra.

Student przedstawia swoją kandydaturę do przyznania stypendium rektorowi w terminie określonym przez rektora.

Przedstawiając swoją kandydaturę do przyznania stypendium, student składa wniosek wypełniony w częściach 2-4 oraz dokumenty i oświadczenie.

Student, wypełniając części 2-4 wniosku, podaje określone we wzorze wniosku dane odrębnie w stosunku do każdego osiągnięcia. Osiągnięcie może być wykazane tylko raz we wniosku. Osiągnięcia należy uporządkować w ramach poszczególnych punktów wniosku w sposób uszeregowany od najważniejszego do najmniej znaczącego w opinii studenta.

Nazwy, tytuły i inne określenia wydarzeń, nośników dotyczące wykazywanych we wniosku osiągnięć, które oryginalnie występują w języku innym niż język polski lub angielski, należy podać w tłumaczeniu na język angielski.

Przy ocenie wniosków uwzględnia się następujące kryteria w przypadku osiągnięć:
artystycznych:

 • prestiż związany z prezentacją dzieła, w szczególności dotyczący odpowiednio wydarzenia, festiwalu, konkursu, w którym dzieło zostało zaprezentowane, a także prestiż i status organizatora lub wydawcy,
 • prestiż dotyczący zamawiającego dzieło projektowe,
 • wkład w wykonanie lub autorstwo dzieła,
 • stopień trudności wykonanego dzieła lub roli,
 • rodzaj dzieła lub prezentacji,
 • zasięg lub nakład,
 • zajęte miejsce w prezentacji o charakterze konkursowym;

naukowych dotyczących:

 • publikacji:
  – rodzaj, formę i język,
  – procentowy wkład autorski,
  – status i prestiż wydawcy,
  – zasięg i nakład,
  – innowacyjność tematyki,
 • projektu badawczego:
  – pełnioną funkcję,
  – okres uczestnictwa,
  – liczbę referatów, publikacji, zastosowań praktycznych lub wdrożeń wyników działalności naukowej, będących wynikiem udziału w projekcie,
  – prestiż konkursu, w ramach którego jest finansowany projekt,
  – innowacyjność i znaczenie projektu dla rozwoju danej dziedziny nauki lub rozwoju gospodarczego kraju,
 • konferencji:
  – prestiż i zasięg,
  – czas trwania,
  – liczbę wygłoszonych referatów,
  – liczbę reprezentowanych uczelni,
  – liczbę prelegentów posiadających co najmniej stopień doktora,
  – innowacyjność tematyki referatu,
  – status jej organizatora,
 • konkursu:
  – prestiż,
  – zajęte miejsce,
  – procentowy udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową,
  – liczbę uczestników, w tym liczbę zespołów,
  – liczbę reprezentowanych uczelni i państw,
  – status jego organizatora;

sportowych dotyczących uzyskanego wyniku:

 • miejsce zajęte w zawodach,
 • rangę zawodów,
 • rodzaj rywalizacji,
 • kategorię wiekową,
 • udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę drużynową,
 • obecność dyscypliny sportowej na najbliższych igrzyskach olimpijskich.

Wnioski są oceniane metodą punktową. Punkty są przyznawane za poszczególne osiągnięcia artystyczne, naukowe lub osiągnięcia w sporcie. Minister sporządza listę rankingową wniosków uporządkowanych według liczby punktów.

Więcej na stronie Ministerstwa.

Informacje pochodzą ze strony: sip.lex.pl/akty-prawne

Kontakt

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa


www.mkidn.gov.pl