Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci36
 • absolwenci7
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne11
 • artystyczne35
 • naukowe85
 • inne12
 • sportowe31
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe4
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd60
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla cudzoziemców 2022

organizator:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.09.2022

Stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla cudzoziemców 2022

Przyznawanie stypendiów Ministra na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w uczelniach artystycznych odbywa się w ramach założeń rządowej współpracy z Polonią i Polakami za granicą.

Na warunkach określonych przez Ministra cudzoziemcy polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej mogą odbywać w uczelniach artystycznych studia stacjonarne ze stypendium refundowanym ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Ministra na zasadach zwolnienia z opłat za kształcenie.

Stypendium Ministra może być przyznane na dowolny kierunek studiów stacjonarnych prowadzonych w języku polskim w uczelniach artystycznych, z tym że kandydat może ubiegać się o przyznanie stypendium Ministra wyłącznie na jeden kierunek studiów.

Cudzoziemcem polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej w rozumieniu regulaminu jest osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

 •  posiada ważną Kartę Polaka albo decyzję o jej przyznaniu lub ma udokumentowane polskie pochodzenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji. Za potwierdzenie polskiego pochodzenia uważa się w szczególności prawomocną decyzję właściwego konsula stwierdzającą polskie pochodzenie, wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji lub inne dokumenty urzędowe potwierdzające polskie pochodzenie lub zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;
 • nie posiada obywatelstwa polskiego i nie złożyła wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego.

Studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie są poprzedzane rocznym kursem przygotowawczym.

Z obowiązku odbycia kursu przygotowawczego zwolnieni są kandydaci z bardzo dobrą znajomością języka polskiego, na poziomie pozwalającym podjąć studia w języku polskim.

Stypendium Ministra jest przyznawane na:

 • 10 miesięcy – w przypadku kursu przygotowawczego;
 • regulaminowy okres studiów, to znaczy na taką liczbę semestrów jaką przewiduje regulamin danych studiów

– zgodnie z zasadami określonymi w części IV regulaminu.

Decyzję o przyjęciu kandydata na studia podejmuje uczelnia artystyczna. Kandydat jest obowiązany do zapoznania się z harmonogramem oraz zasadami rekrutacji na studia obowiązującymi cudzoziemców na wybranym kierunku studiów w wybranej uczelni artystycznej. Opłaty rekrutacyjne wymagane przez uczelnie artystyczne od kandydatów nie są refundowane.

Nie przyznaje się stypendium Ministra kandydatowi, który w poprzednich latach akademickich uzyskał stypendium Ministra i zrezygnował z niego bez uzasadnionych powodów.

Stypendium Ministra nie może być łączone ze:

 • stypendium przyznanym przez NAWA lub innego ministra nadzorującego uczelnię, w przypadku gdy stypendysta podejmie jednocześnie studia równoległe lub inną formę kształcenia w podmiotach należących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy;
 • stypendium socjalnym, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Dopuszcza się łączenie stypendium Ministra ze stypendium na zagraniczne pobyty w ramach Programu Erasmus+ lub w przypadku skierowania stypendysty przez uczelnię artystyczną na pobyty studyjne lub inne w ramach wymiany międzyuczelnianej.

Rekrutacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie
Uprawnieni kandydaci

Do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie w uczelni artystycznej na warunkach określonych przez Ministra (w tym również studia poprzedzone kursem przygotowawczym) jest uprawniony kandydat, który:

 • spełnia warunki określone w ust. 1.5. regulaminu;
 • planuje rozpoczęcie kursu przygotowawczego lub studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2022/2023;
 • w momencie składania wniosku jest uczniem ostatniej klasy (ostatniego roku) szkoły średniej poza Polską albo legitymuje się świadectwem maturalnym lub dokumentem ukończenia szkoły średniej uprawniającym do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wydanym poza Polską i uzyskanym nie wcześniej niż w 2020 r;
 • nie uzyskał dotychczas dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

O stypendium Ministra może ubiegać się również student studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w języku polskim w uczelni artystycznej, który w ostatnim ukończonym roku studiów otrzymał średnią ocen nie niższą niż 4,75, o ile spełnia warunki określone w ust. 2.1.1 pkt 1 i 4.

Wnioski o stypendium osób kontynuujących studia w uczelniach artystycznych, o których mowa w ust. 2.1.2. są rozpatrywane w drugiej kolejności, po wcześniejszym rozpatrzeniu wniosków kandydatów, o których mowa w ust. 2.1.1.

Rekrutacja

Pierwszy etap rekrutacji kandydatów na studia przeprowadzany jest przez Zespół na zasadach określonych w „Ogłoszeniu nr 18 z dnia 29 marca 2022 roku o naborze wniosków o udział w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia I stopnia i studia jednolite magisterskie”. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane jest anonimowo. Wnioskodawcy podczas egzaminów posługują się numerem referencyjnym, który został nadany ich wnioskom złożonym w systemie teleinformatycznym NAWA.

Przeprowadza się ocenę formalną wniosków kandydatów.

Ocena merytoryczna wniosków jest przeprowadzana przez Zespół, uwzględniając
w szczególności średnią ocen uzyskanych przez kandydatów na świadectwie maturalnym, świadectwie ukończenia szkoły średniej lub na zaświadczeniu o średniej ocen końcowych uzyskanych na zakończenie pierwszego półrocza roku szkolnego 2021/2022.

Na podstawie dokonanej oceny merytorycznej formułowana jest lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywną ocenę merytoryczną.

Biorąc pod uwagę ilość środków finansowych przeznaczonych na stypendia Ministra oraz dbając o przyznanie stypendiów kandydatom pochodzącym z różnych państw, Zespół formułuje listę rankingową kandydatów, a następnie listę kandydatów rekomendowanych do przyznania stypendium Ministra. Uzyskanie przez kandydata pozytywnej oceny merytorycznej lub uwzględnienie kandydata na liście kandydatów rekomendowanych do przyznania stypendium Ministra nie jest równoznaczne z uzyskaniem stypendium Ministra.

Lista kandydatów rekomendowanych do przyznania stypendium jest kierowana do decyzji Ministra. W przypadku rezygnacji kandydata rekomendowanego przez Zespół do przyznania stypendium, listę kandydatów rekomendowanych do przyznania stypendium uzupełnia się o kolejnego kandydata z listy rankingowej, o której mowa w ust. 2.2.5.

Listy: uzyskanych wyników pierwszego etapu rekrutacji oraz rankingowa kandydatów, są publikowane na stronach internetowych MKiDN i NAWA.

Decyzję o przyznaniu kandydatowi stypendium podejmuje Minister.

Przyznanie stypendium Ministra na kurs przygotowawczy oraz studia
w uczelni artystycznej

Kandydat, który uzyskał stypendium Ministra, jest kierowany na kurs przygotowawczy, który rozpoczyna się 1 października 2022 r., z zastrzeżeniem ust. 1.6. zdanie 2.

Po ukończeniu kursu przygotowawczego kandydat przystępuje do postępowania rekrutacyjnego w wybranej uczelni artystycznej na zasadach przewidzianych dla cudzoziemców ze stypendium Ministra. Kandydat rejestruje się w systemie elektronicznym oraz przystępuje do egzaminów sprawdzających uzdolnienia artystyczne w wybranej przez siebie uczelni artystycznej.

Kandydat jest obowiązany dostarczyć do MKiDN do 30.09.2022 r. (termin wpływu dokumentu do urzędu) zaświadczenie wydane przez uczelnię artystyczną o przyjęciu go na studia.

Kandydat, który nie ukończył kursu przygotowawczego albo nie został przyjęty na studia przez uczelnię artystyczną, traci stypendium Ministra.

Przyznanie stypendium Ministra na studia w uczelni artystycznej bez konieczności odbycia kursu przygotowawczego

Kandydat, o którym mowa w ust. 1.6. zdanie 2, przystępuje do postępowania rekrutacyjnego w wybranej uczelni artystycznej na zasadach przewidzianych dla cudzoziemców ze stypendium Ministra. Kandydat rejestruje się w systemie elektronicznym oraz przystępuje do egzaminów sprawdzających uzdolnienia artystyczne w wybranej przez siebie uczelni artystycznej.

Kandydat jest obowiązany dostarczyć do MKiDN do 30.09.2022 r. (termin wpływu dokumentu do urzędu) zaświadczenie wydane przez uczelnię artystyczną o przyjęciu go na studia.

Kandydat, który nie został przyjęty na studia przez uczelnię artystyczną, traci stypendium Ministra.

Rekrutacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia
Uprawnieni kandydaci

Do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w uczelni artystycznej na warunkach określonych przez Ministra (w tym również studia poprzedzone kursem przygotowawczym) jest uprawniony kandydat, który:

 • spełnia warunki określone w ust. 1.5.;
 • planuje rozpoczęcie kursu przygotowawczego albo studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023;
 • w momencie składania wniosku studiuje na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia lub uzyskał dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia nie wcześniej niż w 2020 r.;
 • nie uzyskał dotychczas dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
  3.1.2. W uzasadnionych przypadkach o stypendium Ministra może ubiegać się również absolwent jednolitych studiów magisterskich ukończonych w państwie, w którym nie są prowadzone studia dwustopniowe na danym kierunku, który posiada dyplom ukończenia studiów wyższych, uzyskany nie wcześniej niż w 2020 r. oraz student ostatniego roku takich studiów, o ile spełnia warunki określone w ust. 3.1.1. pkt 1 i 2.

O stypendium Ministra może ubiegać się również student studiów drugiego stopnia prowadzonych w języku polskim w uczelni artystycznej, który na pierwszym roku studiów otrzymał średnią ocen nie niższą niż 4,75, o ile spełnia warunki określone w ust. 3.1.1. pkt 1, 2 i 4.

Wnioski o stypendium osób kontynuujących studia w uczelniach artystycznych, o których mowa w ust. 3.1.3., są rozpatrywane w drugiej kolejności, po wcześniejszym rozpatrzeniu wniosków kandydatów, o których mowa w ust. 3.1.1.

Wniosek

Wnioski o stypendium Ministra należy składać do 28 września 2022 roku (termin wpływu dokumentacji do urzędu) do MKiDN w formie papierowej na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Szkolnictwa Artystycznego

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00–071 Warszawa

Kontakt elektroniczny: eliza.kujan@kultura.gov.pl .

Na wniosek kandydata, w szczególnie uzasadnionym przypadku, Minister może wyrazić zgodę na rozpatrzenie wniosku o stypendium złożonego po terminie, jednakże nie później niż do 28 października 2022 r.

Wnioski należy składać za pośrednictwem:

 • uczelni artystycznej, w której kandydat planuje kontynuować studia – w przypadku osób, które uzyskały dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w Polsce,
 • właściwej placówki konsularnej RP – w przypadku osób, które uzyskały dotychczasowy dyplom ukończenia studiów za granicą.

Kandydaci, o których mowa w ust. 3.1.3., składają wnioski za pośrednictwem uczelni artystycznej, w której odbywają studia drugiego stopnia.

Wniosek o stypendium Ministra składa się w języku polskim. Do wniosku załącza się:

 • kopię lub odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem (wykazem zaliczonych przedmiotów). W przypadku, o którym mowa w ust. 3.1.2, kopię lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich wraz z suplementem (wykazem zaliczonych przedmiotów);
 • zaświadczenie wydane przez uczelnię o średniej arytmetycznej ocen z ostatnich dwóch lat studiów;
 • kopię wydanego przez uczelnię artystyczną zaświadczenia o przyjęciu cudzoziemca na studia drugiego stopnia;
 • kopię paszportu (strony ze zdjęciem);
 • kopię dokumentu potwierdzającego polskie pochodzenie, o którym mowa w ust. 1.5.;
 • oświadczenia:

a) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

b) o akceptacji postanowień niniejszego regulaminu.

Powyższe dokumenty wystawione w języku innym niż język polski składa się w wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez tłumacza przysięgłego ustanowionego w Rzeczypospolitej Polskiej albo przez placówkę konsularną RP.

 

 Rekrutacja i ocena wniosków

Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie wnioski kompletne, złożone w terminie, z zastrzeżeniem ust. 3.2.1. zdanie drugie.

Wnioski podlegają ocenie formalnej dokonywanej przez MKiDN, a następnie ocenie merytorycznej dokonywanej przez Zespół. Ocena merytoryczna dokonywana jest w szczególności na podstawie uzyskanych przez kandydata: średniej arytmetycznej ocen z ostatnich dwóch lat studiów oraz oceny na dyplomie.

Na podstawie wyników oceny merytorycznej przygotowuje się listę rankingową kandydatów zawierającą rekomendację do przyznania stypendium Ministra. Na jej podstawie formułuje się listę kandydatów rekomendowanych do przyznania stypendium Ministra.

Lista kandydatów rekomendowanych do przyznania stypendium jest kierowana do decyzji Ministra. W przypadku rezygnacji kandydata rekomendowanego przez Zespół do przyznania stypendium, listę kandydatów rekomendowanych do przyznania stypendium uzupełnia się o kolejnego kandydata z listy rankingowej, o której mowa w ust. 3.3.3.

O wyniku rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium Ministra, MKiDN informuje kandydata za pośrednictwem uczelni artystycznej, w której ubiega się on o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

Do kandydata, który zgodnie z ust. 1.6., nie może być zwolniony z obowiązku poprzedzenia studiów odbyciem kursu przygotowawczego, ust. 3.3.1. i 3.3.3. stosuje się odpowiednio

Informacje pochodzą ze strony: www.gov.pl

Więcej informacji o stypendiach dla studentów znajduje się w naszej bazie stypendiów.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Departament Szkolnictwa Artystycznego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00–071 Warszawa
tel. 22 42 10 100
eliza.kujan@kulturaisport.gov.pl 
www.mkidn.gov.pl