Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci39
 • absolwenci16
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne11
 • socjalne8
 • sportowe10
 • naukowe40
 • artystyczne19
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie32
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla cudzoziemców 2021

organizator:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.09.2021

Stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla cudzoziemców 2021

Na warunkach określonych przez Ministra cudzoziemcy polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej mogą odbywać w uczelniach artystycznych studia stacjonarne ze stypendium refundowanym ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Ministra na zasadach zwolnienia z opłat za kształcenie. Wnioski o stypendium Ministra należy składać do 28 września 2021 roku (termin wpływu dokumentacji do urzędu) do MKiDN w formie papierowej.

Przyznawanie stypendiów Ministra na studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w uczelniach artystycznych odbywa się w ramach założeń założeń rządowej współpracy z Polonią i Polakami za granicą.

Stypendium Ministra może być przyznane na dowolny kierunek studiów stacjonarnych prowadzonych w języku polskim w uczelniach artystycznych, z tym że kandydat może ubiegać się o przyznanie stypendium Ministra wyłącznie na jeden kierunek studiów.

Cudzoziemcem polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej w rozumieniu regulaminu jest osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

 1. posiada ważną Kartę Polaka albo decyzję o jej przyznaniu lub ma udokumentowane polskie pochodzenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji. Za potwierdzenie polskiego pochodzenia uważa się w szczególności prawomocną decyzję właściwego konsula stwierdzającą polskie pochodzenie, wydaną zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji lub inne dokumenty urzędowe potwierdzające polskie pochodzenie lub zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;
 2. nie posiada obywatelstwa polskiego i nie złożyła wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego.

Studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie są poprzedzane rocznym kursem przygotowawczym.

Z obowiązku odbycia kursu przygotowawczego zwolnieni są kandydaci legitymujący się potwierdzeniem znajomości języka polskiego na poziomie nie niższym niż B2 oraz studenci i absolwenci studiów wyższych w Polsce.

Stypendium Ministra jest przyznawane na:

 1. 10 miesięcy – w przypadku kursu przygotowawczego;
 2. regulaminowy okres studiów, to znaczy na taką liczbę semestrów jaką przewiduje regulamin danych studiów

– zgodnie z zasadami określonymi w części IV regulaminu.

Decyzję o przyjęciu kandydata na studia podejmuje uczelnia artystyczna. Kandydat jest obowiązany do zapoznania się z harmonogramem oraz zasadami rekrutacji na studia obowiązującymi cudzoziemców na wybranym kierunku studiów w wybranej uczelni artystycznej. Opłaty rekrutacyjne wymagane przez uczelnie artystyczne od kandydatów nie są refundowane.

Nie przyznaje się stypendium Ministra kandydatowi, który w poprzednich latach akademickich uzyskał stypendium Ministra i zrezygnował z niego bez uzasadnionych powodów.

Stypendium Ministra nie może być łączone ze:

 1. stypendium przyznanym przez NAWA lub innego ministra nadzorującego uczelnię, w przypadku gdy stypendysta podejmie jednocześnie studia równoległe lub inną formę kształcenia w podmiotach należących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy;
 2. stypendium socjalnym, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Dopuszcza się łączenie stypendium Ministra ze stypendium na zagraniczne pobyty w ramach Programu Erasmus+ lub w przypadku skierowania stypendysty przez uczelnię artystyczną na pobyty studyjne lub inne w ramach wymiany międzyuczelnianej.

Wnioski o stypendium Ministra należy składać do 28 września 2021 roku (termin wpływu dokumentacji do urzędu) do MKiDN w formie papierowej na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00–071 Warszawa

Kontakt elektroniczny: eliza.kujan@kulturaisport.gov.pl 

Wnioski należy składać za pośrednictwem:

 1. uczelni artystycznej, w której kandydat planuje kontynuować studia – w przypadku osób, które uzyskały dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w Polsce,
 2. właściwej placówki konsularnej RP – w przypadku osób, które uzyskały dotychczasowy dyplom ukończenia studiów za granicą.

Kandydaci, o których mowa w ust. 3.1.3., składają wnioski za pośrednictwem uczelni artystycznej, w której odbywają studia drugiego stopnia.

Wniosek składa się w języku polskim.

Do wniosku załącza się:

 1. kopię lub odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem (wykazem zaliczonych przedmiotów). W przypadku, o którym mowa w ust. 3.1.2, kopię lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich wraz z suplementem (wykazem zaliczonych przedmiotów);
 2. zaświadczenie wydane przez uczelnię o średniej arytmetycznej ocen z ostatnich dwóch lat studiów;
 3. kopię wydanego przez uczelnię artystyczną zaświadczenia o przyjęciu cudzoziemca na studia drugiego stopnia;
 4. kopię paszportu (strony ze zdjęciem);
 5. kopię dokumentu potwierdzającego polskie pochodzenie, o którym mowa w ust. 1.5.;
 6. oświadczenia:

a) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

b) o akceptacji postanowień niniejszego regulaminu.

Stypendium Ministra wypłacane jest przez okres nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku akademickim, o ile umowa międzynarodowa, program wykonawczy do umowy lub decyzja Ministra nie stanowią inaczej.

Określa się następującą wysokość stawek stypendialnych:

 • dla uczestników kursu przygotowawczego poprzedzającego studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie – 1450 zł miesięcznie;
 • dla studentów studiów pierwszego stopnia oraz studentów pierwszego, drugiego i trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich – 1250 zł miesięcznie;
 • dla uczestników kursu przygotowawczego poprzedzającego studia drugiego stopnia – 1700 zł miesięcznie;
 • dla studentów studiów drugiego stopnia oraz studentów studiów magisterskich niewymienionych w pkt 2 – 1500 zł miesięcznie;

– o ile umowa międzynarodowa, program wykonawczy do umowy lub decyzja Ministra nie stanowią inaczej.

Stypendium Ministra wypłacane jest raz w miesiącu za pośrednictwem uczelni artystycznej.

Wszystkie pozostałe informacje znajdują się  na stronie: www.gov.pl

Więcej informacji o stypendiach dla studentów znajduje się w naszej bazie stypendiów.

Kontakt

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00–071 Warszawa
tel. 22 42 10 100
eliza.kujan@kulturaisport.gov.pl 
www.mkidn.gov.pl