Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci55
 • absolwenci17
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe25
 • socjalne18
 • artystyczne33
 • naukowe72
 • inne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie13
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie10
 • opolskie1
 • podkarpackie5
 • podlaskie1
 • pomorskie4
 • śląskie9
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd50
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Ministra Edukacji Narodowej dla uczniów z woj. podlaskiego

organizator:

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 13.07.2012

Stypendia Ministra Edukacji Narodowej dla uczniów z woj. podlaskiego

Kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych publicznych dla młodzieży lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, którzy w roku szkolnym 2011/2012 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, zwłaszcza wyszczególnione w art. 90i ust.1 ww. ustawy o systemie oświaty:

1. laureat międzynarodowej olimpiady lub laureat i finalista olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
2. laureat konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
3. uczeń szkoły ponadgimnazjalnej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;
4. uczeń uczestniczący w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na podstawie przepisów w sprawie zasad i warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami oraz zasad zaliczania tych zajęć;
5. uczeń, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Stypendystami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być również uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym, tj. 2011/2012 ukończyli szkołę.
Rada pedagogiczna, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły ( jeśli została powołana), przedstawia kuratorowi oświaty wnioski kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania:

 • do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w przypadku klas programowo najwyższych
 • do 13 lipca 2012r. – w przypadku uczniów pozostałych klas.

Do wniosku należy dołączyć kopie zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydatów (potwierdzone za zgodność z oryginałem) tylko w roku szkolnym 2011/2012.

Wzór wniosku o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2011/2012 znajduje się na stronie internetowej www.kuratorium.bialystok.pl, w zakładce UCZNIOWIE/POMOC MATERIALNA, tytuł Stypendium Ministra Edukacji Narodowej 2012. Pobrany wniosek należy wypełnić komputerowo i przesłać wraz z załącznikami i pismem przewodnim do Kuratorium Oświaty w Białymstoku , ul. Rynek Kościuszki 9, 15 950 Białystok. Nie należy na wniosku stawiać pieczęci szkoły, wpisywać miejscowości i daty oraz podpisywać wniosku przez dyrektora szkoły.

Za poprawność merytoryczną przekazanych wniosków kandydatów do stypendium odpowiada dyrektor szkoły.

W Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 9, zadania związane z przyznawaniem Stypendium Prezesa Rady Ministrów i ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania koordynuje Pan Ryszard Pszczółkowski Dyrektor Wydziału Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego i Kształcenia Ustawicznego, telefon: 85 748 48 08, e-mail: rpszczolkowski@kuratorium.bialystok.pl.

Informacje pochodzą ze strony www.kuratorium.bialystok.pl

Kontakt

Kuratorium Oświaty w Białymstoku
ul. Rynek Kościuszki 9
Białystok


www.kuratorium.bialystok.pl