Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci33
 • absolwenci21
 • doktoranci8
 • naukowcy5
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe9
 • socjalne4
 • artystyczne17
 • naukowe28
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie19
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie4
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd21
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Ministra Edukacji Narodowej dla uczniów z woj. podlaskiego

organizator:

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 13.07.2012

Stypendia Ministra Edukacji Narodowej dla uczniów z woj. podlaskiego

Kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych publicznych dla młodzieży lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, którzy w roku szkolnym 2011/2012 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, zwłaszcza wyszczególnione w art. 90i ust.1 ww. ustawy o systemie oświaty:

1. laureat międzynarodowej olimpiady lub laureat i finalista olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
2. laureat konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
3. uczeń szkoły ponadgimnazjalnej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;
4. uczeń uczestniczący w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na podstawie przepisów w sprawie zasad i warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami oraz zasad zaliczania tych zajęć;
5. uczeń, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Stypendystami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być również uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym, tj. 2011/2012 ukończyli szkołę.
Rada pedagogiczna, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły ( jeśli została powołana), przedstawia kuratorowi oświaty wnioski kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania:

 • do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w przypadku klas programowo najwyższych
 • do 13 lipca 2012r. – w przypadku uczniów pozostałych klas.

Do wniosku należy dołączyć kopie zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydatów (potwierdzone za zgodność z oryginałem) tylko w roku szkolnym 2011/2012.

Wzór wniosku o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2011/2012 znajduje się na stronie internetowej www.kuratorium.bialystok.pl, w zakładce UCZNIOWIE/POMOC MATERIALNA, tytuł Stypendium Ministra Edukacji Narodowej 2012. Pobrany wniosek należy wypełnić komputerowo i przesłać wraz z załącznikami i pismem przewodnim do Kuratorium Oświaty w Białymstoku , ul. Rynek Kościuszki 9, 15 950 Białystok. Nie należy na wniosku stawiać pieczęci szkoły, wpisywać miejscowości i daty oraz podpisywać wniosku przez dyrektora szkoły.

Za poprawność merytoryczną przekazanych wniosków kandydatów do stypendium odpowiada dyrektor szkoły.

W Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 9, zadania związane z przyznawaniem Stypendium Prezesa Rady Ministrów i ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania koordynuje Pan Ryszard Pszczółkowski Dyrektor Wydziału Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego i Kształcenia Ustawicznego, telefon: 85 748 48 08, e-mail: rpszczolkowski@kuratorium.bialystok.pl.

Informacje pochodzą ze strony www.kuratorium.bialystok.pl

Kontakt

Kuratorium Oświaty w Białymstoku
ul. Rynek Kościuszki 9
Białystok


www.kuratorium.bialystok.pl