Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci30
 • absolwenci11
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne10
 • naukowe14
 • inne4
 • sportowe16
 • socjalne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie10
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie2
 • opolskie2
 • podkarpackie2
 • podlaskie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa5
 • samorząd25
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla studentów

organizator:

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 25.10.2023

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla studentów

Od dnia 1 października do dnia 25 października 2023 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie stypendium dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się:

 • znaczącymi osiągnięciami naukowymi
 • lub artystycznymi związanymi ze studiami
 • lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

Stypendium ministra na rok akademicki 2023/2024 może zostać przyznane studentowi, który spełnił łącznie następujące warunki:

 • w poprzednim roku akademickim (czyli 2022/2023) zaliczył rok studiów oraz
 • uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim (czyli 2023/2024).

Ww. wymogów nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium (czyli w 2023 r.) został przyjęty na studia drugiego stopnia.

Opisany wyjątek dotyczy wyłącznie studentów studiów drugiego stopnia. Osoba przyjęta w 2023 r. na jednolite studia magisterskie albo na studia pierwszego stopnia nie może ubiegać się o stypendium na pierwszym roku tych studiów.

Niespełnienie wyżej wymienionych warunków spowoduje odmowę przyznania stypendium.

Stypendium ministra nie przysługuje studentowi posiadającemu już tytuł zawodowy:

 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, ale tylko gdy ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Stypendium nie przysługuje również studentowi, w przypadku którego łączny okres studiów jest dłuższy niż 12 semestrów, z tym że w przypadku studiów:

 • pierwszego stopnia – gdy jest dłuższy niż 9 semestrów,
 • drugiego stopnia – gdy jest dłuższy niż 7 semestrów.

Do ww. łącznego okresu wlicza się każdy rozpoczęty semestr, nawet jeżeli student przebywał w jego trakcie na urlopie od zajęć w uczelni. Wyjątkiem są semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego – nie są one wliczane do okresu, w którym przysługuje stypendium ministra.

W przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających – zgodnie z przepisami prawa – 11 albo 12 semestrów, okres przysługiwania stypendiów ministra jest dłuższy o 2 semestry, a zatem wynosi łącznie 14 semestrów.

Ww. warunki są weryfikowane z danymi w systemie POL-on w trakcie oceny formalnej wniosków.

Jakie osiągnięcia są uznawane przy ocenie wniosku za znaczące?
Osiągnięcia naukowe oraz artystyczne wskazane we wniosku muszą być związane z odbywanymi studiami na kierunku (lub na kierunkach – w przypadku indywidualnych studiów międzywydziałowych lub międzydziedzinowych), z którego student ubiega się o stypendium. We wniosku nie należy wykazywać osiągnięć związanych ze studiami na innym kierunku (np. studiami równoległymi, w drugiej uczelni).

Nie można też podawać we wniosku osiągnięć naukowych lub artystycznych spoza studiów, np. związanych z pracą zawodową, hobby lub innymi prywatnymi zainteresowaniami, etc.

Za znaczące osiągnięcia naukowe studenta uważa się:

 • Autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  Aktualny wykaz wydawnictw z dnia 22 lipca 2021 r. znajduje się tutaj.
  Publikacje w wydawnictwach spoza ww. wykazu nie stanowią znaczących osiągnięć i nie mogą być wykazywane we wniosku.
 • Autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy;
  Aktualny wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 17 lipca 2023 r. znajduje się tutaj
  Publikacje w czasopismach lub materiałach z konferencji spoza ww. wykazu nie stanowią znaczących osiągnięć i nie mogą być wykazywane we wniosku.
 • Znaczący udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa lub odbywał kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego;
 • Samodzielne wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności, którego student jest autorem lub współautorem, na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu zorganizowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zagraniczną uczelnię lub zagraniczną instytucję naukową;
 • Uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, w którym uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych.

Za znaczące osiągnięcia artystyczne studenta uważa się:

 • Autorstwo lub wykonanie utworu muzycznego lub innej formy muzycznej zaprezentowanych na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu;
  Autorstwo lub znaczący wkład autorski utworów muzycznych nagranych na płycie wydanej przez firmę producencką o wysokim prestiżu;
 • Znaczący udział w powstaniu utworu audiowizualnego, w tym filmowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu kinowym lub telewizyjnym, w tym reżyseria, montaż, autorstwo scenografii lub zdjęć, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli;
 • Znaczący udział w powstaniu spektaklu teatralnego, operowego, operetkowego, baletowego lub musicalowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu scenicznym lub telewizyjnym, w tym reżyseria, autorstwo scenografii, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli;
 • Autorstwo formy choreograficznej zaprezentowanej na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu scenicznym lub telewizyjnym;
 • Autorstwo dzieła plastycznego lub architektonicznego zaprezentowanego na zbiorowej wystawie zorganizowanej przez instytucję kultury o wysokim prestiżu lub w przestrzeni publicznej;
 • Indywidualną autorską wystawę plastyczną zorganizowaną przez instytucję kultury o wysokim prestiżu;
 • Uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym.

Uwaga! W przypadku osiągnięć artystycznych, słowo „autorstwo” oznacza 100% wkład autorski w dane dzieło. Współautorstwo (znaczący wkład autorski lub znaczący udział) jest uznawane za znaczące osiągnięcie tylko w przypadku osiągnięć w kat. 2, 3, 4 i 8.

Za znaczące osiągnięcia sportowe studenta uważa się zajęcie w:

 • sportach olimpijskich, paraolimpijskich lub objętych programem igrzysk głuchych, w rywalizacji indywidualnej albo drużynowej, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599, ze zm.), co najmniej:
  szesnastego miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych,
  ósmego miejsca w mistrzostwach świata,
  szóstego miejsca w mistrzostwach Europy,
  trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub Europy,
  pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski rozgrywanych w kategorii seniora,
  miejsca, o którym mowa w lit. b–e, w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;
  rywalizacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:
  uniwersjadzie,
  akademickich mistrzostwach świata,
  akademickich mistrzostwach Europy,
  Europejskich Igrzyskach Studentów.

Osiągnięcia są dokumentowane w postaci pisemnej. Do wniosku należy dołączyć oświadczenia, zaświadczenia lub regulaminy dotyczące ww. osiągnięć.
Oświadczenia mogą być wypełniane własnoręcznie lub w edytorze tekstowym. Wykaz niezbędnych załączników oraz przykłady oświadczeń zostały zamieszczone na dole tej strony – do pobrania.

Oświadczenia dołączane do wniosku są podpisywane własnoręcznie albo elektronicznie.

W przypadku wyboru podpisu własnoręcznego należy:

 • wypełnić wymagane pola w oświadczeniu (w edytorze tekstowym lub własnoręcznie),
 • własnoręcznie podpisać wydrukowane oświadczenie,
 • wykonać skan (lub zdjęcie) podpisanego oświadczenia,
 • zapisać zeskanowane oświadczenie jako plik PDF.

W przypadku wyboru podpisu elektronicznego (bez konieczności druku) należy:

 • wypełnić wymagane pola w oświadczeniu (w edytorze tekstowym),
 • zapisać oświadczenie jako plik PDF,
 • podpisać plik PDF elektronicznie:
  kwalifikowanym podpisem elektronicznym – tylko za pomocą aplikacji udostępnionej przez dostawcę tej usługi
  podpisem zaufanym
  podpisem osobistym (przez e-dowód) – przy pomocy czytnika lub aplikacji eDO App.
  Uwaga! W celu podpisania dokumentu (oświadczenia) niedopuszczalne jest:

wstawienie (wklejenie) do pliku PDF cyfrowego odwzorowania własnego podpisu (np. zdjęcia, skanu, obrazka, etc.),
złożenie w pliku PDF odręcznego podpisu rysikiem na ekranie monitora lub tabletu,
podpisanie pliku PDF za pomocą programu Acrobat Reader przez funkcję „Podpisz się (dodaj inicjały/podpis)”.
Ww. sposoby nie stanowią elektronicznego podpisania dokumentu (oświadczenia). Wnioski, do których dołączono oświadczenia podpisane w sposób nieprawidłowy, będą odsyłane do uzupełnienia w trybie art. 64 § 2 Kpa, tj. poprzez wezwanie rektora uczelni do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Kto składa wniosek o stypendium?
Wnioskodawcą stypendium ministra jest wyłącznie rektor uczelni.

Sposób przedstawiania rektorowi swoich kandydatur przez studentów powinien zostać określony samodzielnie przez uczelnię (tryb ten nie jest określony w rozporządzeniu).

Rektor może nie przesłać do ministra wniosku, który nie spełnia warunków formalnych (patrz pkt 2.1. i 2.2.) lub nie zawiera znaczących osiągnięć, o których mowa w rozporządzeniu.

Z jakiego okresu mogą być podawane osiągnięcia we wniosku?
We wniosku można przedstawić wyłącznie osiągnięcia uzyskane do dnia 30 września 2023 r. Muszą to być osiągnięcia uzyskane w okresie studiów, a więc:

 • w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – od dnia rozpoczęcia tych studiów
 • w przypadku studenta studiów drugiego stopnia – od dnia rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia

W przypadku dotychczasowych stypendystów ministra, we wniosku można podać jedynie osiągnięcia uzyskane od 1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium ministra.

We wniosku nie można wykazywać osiągnięć, które zostały uzyskane w okresie urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

Wnioski są składane za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system OSF).

Moduł składania wniosków o stypendium zostanie udostępniony w systemie OSF w dniu 1 października 2023 r. od godz. 8:00.

Wniosek może złożyć wyłącznie rektor uczelni albo osoba przez niego upoważniona – wyłącznie przez system OSF.

Pełnomocnictwo rektora powinno wprost wskazywać, że dana osoba jest upoważniona do składania wniosków o przyznanie studentom stypendium ministra za znaczące osiągnięcia.

Wnioski, które zostaną przesłane inną drogą niż przez system OSF (np. w postaci papierowej pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem platformy ePUAP), nie będą rozpatrywane.

Wniosek o przyznanie stypendium składa się w terminie do dnia 25 października 2023 r. Po tej dacie system OSF automatycznie zakończy nabór wniosków.
Ww. termin jest terminem prawa materialnego, zatem nie podlega przywróceniu w trybie art. 58 Kpa.

Informacje pochodzą ze strony: www.gov.pl

Inne stypendia dla studentów możecie znaleźć w naszej bazie.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Ministerstwo Edukacji i Nauki
Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
tel. 222 500 120

www.nauka.gov.pl