Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci36
 • absolwenci7
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe85
 • inne12
 • sportowe31
 • socjalne11
 • artystyczne35
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd60
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Miasta Dąbrowy Górniczej dla najzdolniejszych uczniów i studentów

organizator:

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Stypendia Miasta Dąbrowy Górniczej dla najzdolniejszych uczniów i studentów

Stypendium finansowane jest ze środków budżetowych miasta, przy czym liczba stypendiów w danym roku uzależniona jest od możliwości finansowych gminy.

I. Warunki i zasady zgłaszania uczniów – kandydatów do stypendium.

Stypendium może być przyznane uczniom legitymującym się średnią ocen w klasyfikacji końcoworocznej co  najmniej 5,0, którzy ponadto są:

 • finalistami i laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim
 • finalistami i laureatami konkursów artystycznych na szczeblu co najmniej wojewódzkim
 • finalistami zawodów sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim

Dodatkowymi uzupełniającymi kryteriami i czynnikami branymi pod uwagę są:

 • działalność kandydata w środowisku szkolnym
 • współpraca z organizacjami pożytku publicznego lub działalność w wolontariacie
 • niepełnosprawność

W przypadku szczególnie wybitnych osiągnięć ucznia na poziomie ogólnopolskim lub międzynarodowym średnia ocen w klasyfikacji końcoworocznej może być niższa niż 5,0, jednak nie niższa niż 4,0. Kandydatów do stypendium zgłaszać mogą: rady pedagogiczne szkół i placówek, dyrektorzy instytucji, placówek kulturalnych i sportowych, rodzice (prawni opiekunowie) uczniów niepełnoletnich. Wnioskodawcą może być także pełnoletni kandydat.

II. Warunki i zasady zgłaszania studentów – kandydatów do stypendium.

Stypendium może być przyznane studentom legitymującym się średnią ocen w ostatnim roku akademickim co  najmniej:

 • 4,5 przy 5-stopniowej skali ocen
 • 4,7 przy 5,5-stopniowej skali ocen
 • 5,0 przy 6-stopniowej skali ocen

a ponadto spełniającym przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • posiadającym osiągnięcia naukowe – dyplomy, nagrody, wyróżnienia
 • wykazującym się aktywnością naukową, za którą uważa się w szczególności: pracę naukową (praca w kole naukowym, udział w pracach badawczych prowadzonych na uczelni, współpraca naukowo – badawcza z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi, publikacje, opracowania, referaty, udział w seminariach i konferencjach naukowych), realizację studiów wg indywidualnego programu, studia równoległe na II kierunku, kursy, praktyki i inne formy kształcenia

Dodatkowymi uzupełniającymi kryteriami i czynnikami branymi pod uwagę są:

 • działalność kandydata w środowisku studenckim
 • aktywność kulturalna i sportowa
 • współpraca z organizacjami pożytku publicznego lub działalność w wolontariacie
 • niepełnosprawność

Informacje pochodzą ze strony www.dabrowa-gornicza.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Gornicza
tel.: (32) 295 69 47
um@dabrowa-gornicza.pl
www.bip.dabrowa-gornicza.pl