Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie62
 • studenci67
 • absolwenci21
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni60
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe47
 • naukowe22
 • artystyczne22
 • socjalne8
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie12
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie8
 • lubuskie3
 • małopolskie6
 • mazowieckie5
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa2
 • firma2
 • instytucja rządowa2
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Miasta Dąbrowy Górniczej dla najzdolniejszych uczniów i studentów

organizator:

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Stypendia Miasta Dąbrowy Górniczej dla najzdolniejszych uczniów i studentów

Stypendium finansowane jest ze środków budżetowych miasta, przy czym liczba stypendiów w danym roku uzależniona jest od możliwości finansowych gminy.

I. Warunki i zasady zgłaszania uczniów – kandydatów do stypendium.

Stypendium może być przyznane uczniom legitymującym się średnią ocen w klasyfikacji końcoworocznej co  najmniej 5,0, którzy ponadto są:

 • finalistami i laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim
 • finalistami i laureatami konkursów artystycznych na szczeblu co najmniej wojewódzkim
 • finalistami zawodów sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim

Dodatkowymi uzupełniającymi kryteriami i czynnikami branymi pod uwagę są:

 • działalność kandydata w środowisku szkolnym
 • współpraca z organizacjami pożytku publicznego lub działalność w wolontariacie
 • niepełnosprawność

W przypadku szczególnie wybitnych osiągnięć ucznia na poziomie ogólnopolskim lub międzynarodowym średnia ocen w klasyfikacji końcoworocznej może być niższa niż 5,0, jednak nie niższa niż 4,0. Kandydatów do stypendium zgłaszać mogą: rady pedagogiczne szkół i placówek, dyrektorzy instytucji, placówek kulturalnych i sportowych, rodzice (prawni opiekunowie) uczniów niepełnoletnich. Wnioskodawcą może być także pełnoletni kandydat.

II. Warunki i zasady zgłaszania studentów – kandydatów do stypendium.

Stypendium może być przyznane studentom legitymującym się średnią ocen w ostatnim roku akademickim co  najmniej:

 • 4,5 przy 5-stopniowej skali ocen
 • 4,7 przy 5,5-stopniowej skali ocen
 • 5,0 przy 6-stopniowej skali ocen

a ponadto spełniającym przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • posiadającym osiągnięcia naukowe – dyplomy, nagrody, wyróżnienia
 • wykazującym się aktywnością naukową, za którą uważa się w szczególności: pracę naukową (praca w kole naukowym, udział w pracach badawczych prowadzonych na uczelni, współpraca naukowo – badawcza z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi, publikacje, opracowania, referaty, udział w seminariach i konferencjach naukowych), realizację studiów wg indywidualnego programu, studia równoległe na II kierunku, kursy, praktyki i inne formy kształcenia

Dodatkowymi uzupełniającymi kryteriami i czynnikami branymi pod uwagę są:

 • działalność kandydata w środowisku studenckim
 • aktywność kulturalna i sportowa
 • współpraca z organizacjami pożytku publicznego lub działalność w wolontariacie
 • niepełnosprawność

Informacje pochodzą ze strony www.dabrowa-gornicza.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Gornicza
tel.: (32) 295 69 47
um@dabrowa-gornicza.pl
www.bip.dabrowa-gornicza.pl