Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie51
 • studenci64
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe24
 • naukowe80
 • inne15
 • socjalne9
 • artystyczne28
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd65
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Miasta Będzina dla uzdolnionych uczniów i studentów 2020

organizator:

Urząd Miejski w Będzinie

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 30.09.2020

Stypendia Miasta Będzina dla uzdolnionych uczniów i studentów 2020

Stypendium Miasta Będzina dla uzdolnionych uczniów i studentów są wyróżnieniem indywidualnym dla młodych osób, których zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny i które mogą się poszczycić znaczącymi osiągnięciami. Wnioski należy składać do 30 września 2020 r. (stypendium dla ucznia) bądź 1 października 2020 r. (stypendium dla studenta).

STYPENDIA DLA UCZNIÓW

Z wnioskiem o stypendium dla ucznia mogą wystąpić:
1) rodzice lub opiekunowie prawni ucznia,
2) pełnoletni uczeń.

Stypendium za szczególne osiągnięcia w danym roku szkolnym może otrzymać uczeń, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • uzyskał tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiego lub wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym przez kuratora oświaty lub ogólnopolski komitet olimpiady przedmiotowej albo uzyskał tytuł laureata lub finalisty zorganizowanego zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym konkursu wiedzy o zasięgu międzynarodowym z przedmiotów objętych ramowym planem nauczania, albo uzyskał tytuł laureata lub finalisty zorganizowanego zgodnie z postanowieniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego konkursu z przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej, albo uzyskał tytuł laureata lub finalisty w ogólnopolskim konkursie, przeglądzie i festiwalu organizowanym lub współorganizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub w ogólnopolskim konkursie, któremu patronowało Centrum Edukacji Artystycznej, albo odniósł sukces artystyczny rangi międzynarodowej,
 • swe wysokie umiejętności i wiedzę potwierdził innymi znaczącymi osiągnięciami: udziałem w finałach konkursów międzynarodowych lub ogólnopolskich, tytułem laureata lub finalisty, miejscem od I do III, wyróżnieniem w konkursach wojewódzkich lub rejonowych, albo osiągnięciami w konkursach tematycznych organizowanych przez kuratora oświaty(tytuł laureata, finalisty, I-III miejsce, wyróżnienie), albo wysokimi wynikami z zewnętrznych egzaminów (co najmniej 85% z części pisemnej z dwóch i więcej przedmiotów egzaminacyjnych),
 • uzyskał wysoką roczną średnią ocen –powyżej 4,75.

Wniosek o stypendium dla ucznia wraz załączoną dokumentacją należy wnieść do Prezydenta Miasta Będzina do 30 września danego roku.

Wysokość stypendium dla ucznia szkoły podstawowej wynosi 300 zł miesięcznie, a dla ucznia szkoły ponadpodstawowej –350 zł miesięcznie.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW

Stypendium za szczególne osiągnięcia w danym roku akademickim może również otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest mieszkańcem Będzina,
 • jest studentem studiów pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 • uzyskał tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiego konkursu wiedzy zgodnego z kierunkiem studiów albo zdobył nagrodę w międzynarodowym lub ogólnopolskim konkursie na pracę naukową, albo jest autorem znaczącej publikacji książkowej lub artykułu w czasopiśmie specjalistycznym, albo jest twórcą lub współtwórcą wynalazku objętego patentem, wzoru użytkowego lub topografii układu scalonego,
 • swe wysokie umiejętności i wiedzę potwierdził innymi znaczącymi osiągnięciami w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich albo osiągnięciami w pracy w kołach naukowych, udziałem w pracach naukowo-badawczych lub współpracą z ośrodkami naukowymi, wystąpieniami na konferencjach lub sympozjach naukowych,albo aktywnie uczestniczył w projekcie prowadzonym przez uczelnię lub we współpracy z innym ośrodkiem akademickim,
 • uzyskał wysoką średnią ocen z egzaminów w danym roku akademickim –powyżej 4,5.

Stypendium za szczególne osiągnięcia w danym roku akademickim może otrzymać również student kierunku artystycznego, który jest mieszkańcem Będzina i który uzyskał tytuł laureata albo zdobył co najmniej 3 miejsce w zgodnym z kierunkiem studiów ogólnopolskim konkursie, przeglądzie i festiwalu organizowanym lub współorganizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, albo odniósł sukces artystyczny rangi międzynarodowej.

Wniosek o stypendium dla studenta wraz załączoną dokumentacją należy wnieść do Prezydenta Miasta Będzina do 1 października danego roku.

Wysokość stypendium dla studenta wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: um.bedzin.pl

A poprzez naszą wyszukiwarkę znajdziecie więcej propozycji stypendiów dla uczniów i studentów!

Kontakt

Urząd Miejski w Będzinie
ul. 11 Listopada 20
42-500 Będzin
tel. 32 267 70 41
um@um.bedzin.pl
www.bedzin.pl

Dokumenty

do pobrania