Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci41
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni26
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne21
 • socjalne5
 • naukowe34
 • inne7
 • sportowe11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Miasta Będzina dla uzdolnionych uczniów i studentów 2020

organizator:

Urząd Miejski w Będzinie

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 30.09.2020

Stypendia Miasta Będzina dla uzdolnionych uczniów i studentów 2020

Stypendium Miasta Będzina dla uzdolnionych uczniów i studentów są wyróżnieniem indywidualnym dla młodych osób, których zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny i które mogą się poszczycić znaczącymi osiągnięciami. Wnioski należy składać do 30 września 2020 r. (stypendium dla ucznia) bądź 1 października 2020 r. (stypendium dla studenta).

STYPENDIA DLA UCZNIÓW

Z wnioskiem o stypendium dla ucznia mogą wystąpić:
1) rodzice lub opiekunowie prawni ucznia,
2) pełnoletni uczeń.

Stypendium za szczególne osiągnięcia w danym roku szkolnym może otrzymać uczeń, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • uzyskał tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiego lub wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym przez kuratora oświaty lub ogólnopolski komitet olimpiady przedmiotowej albo uzyskał tytuł laureata lub finalisty zorganizowanego zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym konkursu wiedzy o zasięgu międzynarodowym z przedmiotów objętych ramowym planem nauczania, albo uzyskał tytuł laureata lub finalisty zorganizowanego zgodnie z postanowieniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego konkursu z przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej, albo uzyskał tytuł laureata lub finalisty w ogólnopolskim konkursie, przeglądzie i festiwalu organizowanym lub współorganizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub w ogólnopolskim konkursie, któremu patronowało Centrum Edukacji Artystycznej, albo odniósł sukces artystyczny rangi międzynarodowej,
 • swe wysokie umiejętności i wiedzę potwierdził innymi znaczącymi osiągnięciami: udziałem w finałach konkursów międzynarodowych lub ogólnopolskich, tytułem laureata lub finalisty, miejscem od I do III, wyróżnieniem w konkursach wojewódzkich lub rejonowych, albo osiągnięciami w konkursach tematycznych organizowanych przez kuratora oświaty(tytuł laureata, finalisty, I-III miejsce, wyróżnienie), albo wysokimi wynikami z zewnętrznych egzaminów (co najmniej 85% z części pisemnej z dwóch i więcej przedmiotów egzaminacyjnych),
 • uzyskał wysoką roczną średnią ocen –powyżej 4,75.

Wniosek o stypendium dla ucznia wraz załączoną dokumentacją należy wnieść do Prezydenta Miasta Będzina do 30 września danego roku.

Wysokość stypendium dla ucznia szkoły podstawowej wynosi 300 zł miesięcznie, a dla ucznia szkoły ponadpodstawowej –350 zł miesięcznie.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW

Stypendium za szczególne osiągnięcia w danym roku akademickim może również otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest mieszkańcem Będzina,
 • jest studentem studiów pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 • uzyskał tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiego konkursu wiedzy zgodnego z kierunkiem studiów albo zdobył nagrodę w międzynarodowym lub ogólnopolskim konkursie na pracę naukową, albo jest autorem znaczącej publikacji książkowej lub artykułu w czasopiśmie specjalistycznym, albo jest twórcą lub współtwórcą wynalazku objętego patentem, wzoru użytkowego lub topografii układu scalonego,
 • swe wysokie umiejętności i wiedzę potwierdził innymi znaczącymi osiągnięciami w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich albo osiągnięciami w pracy w kołach naukowych, udziałem w pracach naukowo-badawczych lub współpracą z ośrodkami naukowymi, wystąpieniami na konferencjach lub sympozjach naukowych,albo aktywnie uczestniczył w projekcie prowadzonym przez uczelnię lub we współpracy z innym ośrodkiem akademickim,
 • uzyskał wysoką średnią ocen z egzaminów w danym roku akademickim –powyżej 4,5.

Stypendium za szczególne osiągnięcia w danym roku akademickim może otrzymać również student kierunku artystycznego, który jest mieszkańcem Będzina i który uzyskał tytuł laureata albo zdobył co najmniej 3 miejsce w zgodnym z kierunkiem studiów ogólnopolskim konkursie, przeglądzie i festiwalu organizowanym lub współorganizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, albo odniósł sukces artystyczny rangi międzynarodowej.

Wniosek o stypendium dla studenta wraz załączoną dokumentacją należy wnieść do Prezydenta Miasta Będzina do 1 października danego roku.

Wysokość stypendium dla studenta wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: um.bedzin.pl

A poprzez naszą wyszukiwarkę znajdziecie więcej propozycji stypendiów dla uczniów i studentów!

Kontakt

Urząd Miejski w Będzinie
ul. 11 Listopada 20
42-500 Będzin
tel. 32 267 70 41
um@um.bedzin.pl
www.bedzin.pl

Dokumenty

do pobrania