Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie69
 • studenci35
 • absolwenci7
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne37
 • socjalne9
 • naukowe91
 • inne11
 • sportowe30
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe4
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie4
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie4
 • podlaskie1
 • pomorskie8
 • śląskie8
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd67
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2017/2018

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 17.07.2017

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2017/2018

Do 17 lipca można składać wnioski o stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2017/2018. Wsparcie przyznawane jest w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego.
Celem programu jest wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego poprzez przyznawanie uzdolnionym dzieciom i młodzieży pomocy w formie stypendiów oraz nagród Marszałka Województwa Pomorskiego. Adresatami programu są uzdolnione dzieci i młodzież – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkali na terenie województwa pomorskiego.

Wniosek o przyznanie stypendium składa dyrektor lub zastępca dyrektora szkoły ucznia.

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełni łącznie następujące niżej wskazane warunki:

 1. jest mieszkańcem województwa pomorskiego;
 2. w roku szkolnym 2017/2018 będzie kontynuował naukę;
 3. w roku szkolnym 2016/2017:

– w konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu międzynarodowym uzyskał tytuł finalisty lub laureata,
lub
– w konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu ponadwojewódzkim uzyskał tytuł finalisty lub laureata,
lub
– w konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu wojewódzkim uzyskał tytuł laureata oraz uzyskał średnią ocen co najmniej:

 • 5,7 – w przypadku ucznia i absolwenta szkoły podstawowej,
 • 5,4 – w przypadku ucznia i absolwenta gimnazjum,
 • 5,2 – w przypadku ucznia i absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej.

Organizator prosi o zapoznanie się z zamieszczonym obok Regulaminem udzielania stypendiów – Dział II, Rozdział I – Przedsięwzięcie pomocowe „Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego” finansowane ze środków budżetu województwa pomorskiego.

W celu złożenia wniosku należy:

 • wypełnić wniosek o przyznanie stypendium w elektronicznym formularzu wniosków w generatorze udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego;
 • po poprawnym wypełnieniu formularza wygenerować wniosek do wydruku (zgodnie z pouczeniem zawartym w formularzu) i wydrukować co najmniej w jednym egzemplarzu;
 • wydrukowany wniosek opatrzyć pieczęcią szkoły oraz pieczęcią i podpisem dyrektora lub zastępcy dyrektora szkoły ucznia – w Części – Potwierdzenie danych zawartych we wniosku;
 • podpisać Zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptację Regulaminu – w Części Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacja regulaminu – podpis składa pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun prawny ucznia
 • złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 17 lipca 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo przesłać za pośrednictwem poczty w kopercie opisanej:

„Wniosek o przyznanie formy pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego”.

Na potwierdzenie spełniania właściwych kryteriów oceny do wniosku należy dołączyć:

 1. Załącznik nr 1 – oświadczenie o miejscu zamieszkania ucznia (stanowi część drukowanego formularza);
 2. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń organizatorów konkursów, turniejów i olimpiad;
 3. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności Ucznia – jeśli dotyczy;
 4. zaświadczenia potwierdzające współpracę Ucznia z organizacjami pożytku publicznego w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek, wystawione przez osobę upoważnioną do reprezentowania właściwej organizacji – jeśli dotyczy;
 5. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa szkoły zawierającego wpis o realizowanym indywidualnym programie lub toku nauki w roku szkolnym 2016/2017.

Kopie dokumentów załączonych do wniosku potwierdza za zgodność z oryginałem wnioskodawca (dyrektor szkoły lub jego zastępca).

Organizator zaleca zachowanie kopii wysłanego wniosku, co ułatwi ewentualny kontakt podczas oceny formalnej wniosku.

Informacji na temat stypendiów udzielają pracownicy Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

 • Katarzyna Biełuszko – tel. 58 32 68 424, e-mail: k.bieluszko@pomorskie.eu;
 • Monika Gawin – tel. 58 32 68 419; e-mail: m.gawin@pomorskie.eu;
 • Izabela Kupis – sekretariat Departamentu Edukacji i Sportu tel. 58 32 68 850, faks 58 32 68 854, e-mail: des@pomorskie.eu.

– w zakresie obsługi generatora wniosków:

 • Piotr Bojko – tel. 58 32 68 417, e-mail: p.bojko@pomorskie.eu.
 • Piotr Celmer – tel. 58 32 68 425, e-mail: p.celmer@pomorskie.eu.

Informacje pochodzą ze strony des.pomorskie.eu

LINKI:
Generator wniosków

Kontakt

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
ul. Długi Targ 1 - 7 (ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk)
80-828 Gdańsk

des@pomorskie.eu
des.pomorskie.eu